Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург

14. Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, от името на групата PPE, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Josef Weidenholzer, относно присъствието в пленарната зала на лице, което няма разрешение за това, Soraya Post, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ryszard Antoni Legutko, който отговори, Tadeusz Zwiefka, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ryszard Antoni Legutko, който отговори, Danuta Jazłowiecka, относно изказването на Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, относно провеждането на разискването (председателят припомни действащите разпоредби), Malin Björk, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ryszard Antoni Legutko, който отговори, Takis Hadjigeorgiou, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ryszard Antoni Legutko, който отговори, и Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Barbara Spinelli, Michał Marusik, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, и Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Maria Arena.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.

Правна информация