Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

16. Препоръка на Европейската комисия относно прилагането на изявлението на ЕС и Турция и възстановяването на трансферите в рамките на системата от Дъблин (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Препоръка на Европейската комисия относно прилагането на изявлението на ЕС и Турция и възстановяването на трансферите в рамките на системата от Дъблин (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Емил Радев, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier и Kati Piri.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis и Dimitrios Papadimoulis.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.

Правна информация