Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

18. Παραβίαση δεδομένων της Ευρωπόλ σχετικά με φακέλους ερευνών για την τρομοκρατία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παραβίαση δεδομένων της Ευρωπόλ σχετικά με φακέλους ερευνών για την τρομοκρατία (2016/3031(RSP))

Οι Ivan Korčok (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers και Afzal Khan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Charles Tannock και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ivan Korčok και Sophia in 't Veld επί των απαντήσεων που έδωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου