Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3000(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000145/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000145/2016 (B8-1819/2016)

Συζήτηση :

PV 14/12/2016 - 22
CRE 14/12/2016 - 22

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

22. Αναγνώριση του περιεχομένου των πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000145/2016), που κατέθεσε η Mady Delvaux, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Αναγνώριση του περιεχομένου των εγγράφων οικογενειακής κατάστασης (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016)

Η Mady Delvaux αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti και Daniel Buda.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου