Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2902(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000135/2016 (B8-1818/2016)

Συζήτηση :

PV 14/12/2016 - 24
CRE 14/12/2016 - 24

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

24. Παιδιατρικά φάρμακα (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000135/2016) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Επανεξέταση του κανονισμού για τα παιδιατρικά φάρμακα (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Ο Giovanni La Via αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Gentile, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová και Claude Rolin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τον κανονισμό για τα παιδιατρικά φάρμακα (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου