Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 14 december 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 15 December 2016 (debatt)
 8.Talmannens uttalande vid slutet av hans mandat
 9.Omröstning
  9.1.Insolvensförfaranden och förvaltare ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.4.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.5.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.6.Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.7.Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (omröstning)
  9.9.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***II (omröstning)
  9.10.Inrikes persontrafik på järnväg ***II (omröstning)
  9.11.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II (omröstning)
  9.12.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (omröstning)
  9.13.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Juhan Parts (omröstning)
  9.14.Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram * (omröstning)
  9.15.Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (omröstning)
  9.16.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (omröstning)
  9.17.GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Arbetsmarknadsreformer och arbetsmarknadsrelationer i Grekland (debatt)
 14.Situationen för rättsstatsprincipen och demokratin I Polen (debatt)
 15.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 16.Kommissionens rekommendation om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och återupptagande av Dublinöverföringarna (debatt)
 17.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav: revidering av upphävandemekanismen (debatt)
 18.Europols överträdelse av dataskyddsbestämmelserna i samband med utredningar om terrorism (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar (debatt)
 21.Attack mot den koptiska katedralen i Kairo - religions- och trosfrihet (debatt)
 22.Erkännande av innehållet i civilståndshandlingar (debatt)
 23.Stöd till taliomidoffren (debatt)
 24.Läkemedel för barn (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Juhan Parts
Protokoll
Slutlig utgåva (217 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (7 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (87 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (46 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (152 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (311 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (734 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (2467 kb)
Rättsligt meddelande