Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 306kWORD 87k
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Euroopa Ülemkogu kohtumise (15. detsember 2016) ettevalmistused (arutelu)
 8.Presidendi avaldus tema volituste lõppemise puhul
 9.Hääletused
  9.1.Maksejõuetusmenetlused ja pankrotihaldurid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.2.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.3.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiiltoodetega kauplemine (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.4.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.5.ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.6.ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.7.Gruusia ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (hääletus)
  9.9.Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***II (hääletus)
  9.10.Riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused ***II (hääletus)
  9.11.Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***II (hääletus)
  9.12.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I (hääletus)
  9.13.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Juhan Parts (hääletus)
  9.14.Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm * (hääletus)
  9.15.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne (hääletus)
  9.16.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) (hääletus)
  9.17.ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Tööturureformid ja töösuhted Kreekas (arutelu)
 14.Õigusriigi ja demokraatia olukord Poolas (arutelu)
 15.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 16.Euroopa Komisjoni soovitus ELi ja Türgi avalduse rakendamise ning Dublini süsteemi kohase tagasisaatmise taasalustamise kohta (arutelu)
 17.Kolmandad riigid, kelle kodanikele kehtib ja kelle kodanikele ei kehti viisanõue: peatamise korra läbivaatamine (arutelu)
 18.Terroristliku tegevuse uurimisega seotud andmekaitse rikkumine Europolis (arutelu)
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas (arutelu)
 21.Rünnak kopti katedraali vastu Kairos – usu- ja veendumusvabadus (arutelu)
 22.Perekonnaseisuaktide sisu tunnustamine (arutelu)
 23.Toetus talidomiidiohvritele (arutelu)
 24.Pediaatrias kasutatavad ravimid (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Juhan Parts


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.10.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Tiibeti budistliku õppekeskuse Larung Gari ja Ilham Tohti juhtumid (2016/3026(RSP))

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel Tiibeti budistliku õppekeskuse Larung Gari ja Ilham Tohti juhtumite kohta (B8-1346/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel Tiibeti budistliku õppekeskuse Larung Gari ja Ilham Tohti juhtumite kohta (B8-1350/2016);

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Michèle Rivasi, Bodil Valero ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel Tiibeti budistliku õppekeskuse Larung Gari ja Ilham Tohti juhtumite kohta (B8-1353/2016);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev ja Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel Tiibeti budistliku õppekeskuse Larung Gari ja Ilham Tohti juhtumite kohta (B8-1356/2016);

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel Tiibeti budistliku õppekeskuse Larung Gari ja Ilham Tohti juhtumite kohta (B8-1359/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel Tiibeti budistliku õppekeskuse Larung Gari ja Ilham Tohti juhtumite kohta (B8-1361/2016).

II.   Rohingya vähemuse olukord Myanmaris (2016/3027(RSP))

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel Rohingya vähemuse olukorra kohta Myanmaris (B8-1345/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel Rohingya vähemuse olukorra kohta Myanmaris (B8-1348/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Igor Šoltes ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel Rohingya vähemuse olukorra kohta Myanmaris (B8-1352/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel Rohingya vähemuse olukorra kohta Myanmaris (B8-1354/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel Rohingya vähemuse olukorra kohta Myanmaris (B8-1357/2016);

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel Rohingya vähemuse olukorra kohta Myanmaris (B8-1360/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel Rohingya vähemuse olukorra kohta Myanmaris (B8-1363/2016).

III.   Massihauad Iraagis (2016/3028(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Notis Marias, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel massihaudade kohta Iraagis (B8-1344/2016);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel massihaudade kohta Iraagis (B8-1347/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel massihaudade kohta Iraagis (B8-1349/2016);

—   Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel massihaudade kohta Iraagis (B8-1351/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Mariya Gabriel, Lars Adaktusson, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel massihaudade kohta Iraagis (B8-1355/2016);

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel massihaudade kohta Iraagis (B8-1358/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel massihaudade kohta Iraagis (B8-1362/2016).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet seoses mänguasjades kasutatava fenooli piirnormide vastuvõtmisega (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - tähtaeg: 8. märts 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - tähtaeg: 9. märts 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid dioksiinide, dioksiinilaadsete polüklooritud bifenüülide ja mittedioksiinilaadsete polüklooritud bifenüülide sisalduse kontrollimiseks teatavates toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - tähtaeg: 10. märts 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse osoonikihti kahandavaid aineid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 VI lisa (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - tähtaeg: 25. veebruar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet seoses mänguasjades kasutatava bisfenool A piirnormide vastuvõtmisega (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - tähtaeg: 25. veebruar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - tähtaeg: 2. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses aluselise metakrülaatkopolümeeri (E 1205) spetsifikatsioonidega (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - tähtaeg: 10. veebruar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) VII lisa naha sensibiliseerimise osas ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) 2016/1688 (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - tähtaeg: 28. veebruar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. detsembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 24. novembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON, LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL regulatiivsete tehniliste standarditega kriteeriumide puhul, mille alusel tehakse kindlaks, kas tegevust käsitatakse põhitegevusala kõrvaltegevusena (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. detsembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 98/2013 seoses alumiiniumipulbri kandmisega II lisas esitatud lõhkeainete lähteainete loetellu (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 98/2013 seoses magneesiumnitraatheksahüdraadi kandmisega II lisas esitatud lõhkeainete lähteainete loetellu (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 98/2013 seoses magneesiumipulbri kandmisega II lisas esitatud lõhkeainete lähteainete loetellu (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määruseid (EL) nr 1059/2010, (EL) nr 1060/2010, (EL) nr 1061/2010, (EL) nr 1062/2010, (EL) nr 626/2011, (EL) nr 392/2012, (EL) nr 874/2012, (EL) nr 665/2013, (EL) nr 811/2013, (EL) nr 812/2013, (EL) nr 65/2014, (EL) nr 1254/2014, (EL) 2015/1094, (EL) 2015/1186 ja (EL) 2015/1187 kontrollimisel lubatud hälvete kasutamise osas (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) IIlisa (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 5. detsembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1315/2013 I lisas esitatud kaarte ja II lisas esitatud loetelu (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. detsembrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: TRAN

Komisjoni otsus järgmiste delegeeritud õigusaktide tagasivõtmise kohta:

- Komisjoni 8. juuli 2016. aasta delegeeritud määruse (millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisa seoses Keeniaga – C(2016)07793 – Komisjoni delegeeritud määrus (millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa) tagasivõtmine - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Kättesaamise kuupäev: 5. detsember 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA


5. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 31/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016 ja DEC 39/2016 – III jagu – Komisjon

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamisele V/AB-13/T/16

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kohtu assigneeringute ümberpaigutamisele INF 8/2016

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 mitte esitada vastuväiteid Euroopa välisteenistuse assigneeringute ümberpaigutamisele INF 3/2016


6. Esitatud dokumendid

On esitatud järgmine dokument:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2016 - SEAE (N8-0107/2016 - C8-0502/2016 - 2016/2321(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


7. Euroopa Ülemkogu kohtumise (15. detsember 2016) ettevalmistused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu kohtumise (15. detsember 2016) ettevalmistused (2016/2788(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Takis Hadjigeorgiou, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Herbert Reul.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Doru-Claudian Frunzulică, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Herbert Reulile, kes vastas sellele, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Laura Ferrara, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Bernd Kölmel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Marielle de Sarnez, Tania González Peñas, Reinhard Bütikofer, Rolandas Paksas, Matteo Salvini, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Sander Loones, Liadh Ní Riada, Peter Lundgren, Marcus Pretzell, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Malin Björk, Janice Atkinson, Andrzej Grzyb, Evelyn Regner, Ruža Tomašić, Ildikó Gáll-Pelcz, Birgit Sippel, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Kati Piri, Paulo Rangel, Ana Gomes, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Arnaud Danjean, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge ja Mercedes Bresso.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ja Maria Spyraki.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) ja Ivan Korčok.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

8. Presidendi avaldus tema volituste lõppemise puhul

President tegi oma volituste lõppemise puhul avalduse.

°
° ° °

Sõna võttis William (The Earl of) Dartmouth.


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. Maksejõuetusmenetlused ja pankrotihaldurid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse maksejõuetusmenetlust käsitleva määruse (EL) 2015/848 A ja B lisas sisalduvad maksejõuetusmenetluste ja pankrotihaldurite loetelud [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Maria Arena (A8-0332/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2016)0489)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Enne hääletust: Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, et taotleda vastavalt kodukorra artiklile 190 hääletuse edasilükkamist, ja Maria Arena (raportöör), kes oli selle taotluse vastu.

Parlament lükkas selle taotluse (129 poolt, 545 vastu, 28 erapooletud) nimelise hääletuse tulemusel tagasi.


9.3. EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiiltoodetega kauplemine (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta [2016/2226(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Maria Arena (A8-0330/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli liidu nimel sõlmimise kohta [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2016)0491)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


9.5. ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (mis käsitleb Taani, Norra ja Rootsi lipu all sõitvate laevade vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis) sõlmimise kohta [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2016)0492)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.6. ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (mis käsitleb Taani, Norra ja Rootsi lipu all sõitvate laevade vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis) sõlmimise kohta [2016/2229(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Gruusia ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Gruusia ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007 riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise osas [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/34/EL riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sadamateenuste valdkonnas turulepääsu ja sadamate finantsläbipaistvuse raamistik [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Arutelu toimus 7. märtsil 2016 (7.3.2016 protokolli punkt 14).

Hääletus lükati edasi 8. märtsi 2016. aasta istungile (8.3.2016 protokolli punkt 6.3).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA-PROV(2016)0499)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0499)

Sõnavõtud

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige), kes tegi komisjoni nimel avalduse, ja James Carver.


9.13. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Juhan Parts (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Juhan Parts kontrollikoja liikmeks [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0375/2016)

(Antud häälte enamus)
(Salajane hääletus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (14.12.2016 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0500)

Sõnavõtud

Bart Staes (raportöör).


9.14. Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2008/376/EÜ söe ja terase teadusfondi teadusprogrammi vastuvõtmise ja selle programmi mitmeaastaste tehniliste suuniste kohta [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA-PROV(2016)0501)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne (hääletus)

Raport inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2015. aasta aruande kohta [2016/2219(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) (hääletus)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta [2016/2036(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel (hääletus)

Raport ÜPP vahendite kohta hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel [2016/2034(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0504)

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

Soovitus Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil ja Monica Macovei

Soovitus Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

Soovitus teisele lugemisele Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei ja Stanislav Polčák

Soovitus teisele lugemisele David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza ja Stanislav Polčák

Raport: Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly ja Diane James

Raport: Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská ja Seán Kelly

Raport: Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly ja Luke Ming Flanagan

Raport: Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly ja Momchil Nekov.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.40 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Tööturureformid ja töösuhted Kreekas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Tööturureformid ja töösuhted Kreekas (2016/3032(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Burkhard Balz, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Manolis Kefalogiannis, Giorgos Grammatikakis, Nikolaos Chountis, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Laura Agea, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Javi López, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Kostadinka Kuneva, Romana Tomc, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitrios Papadimoulis, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei ja Pervenche Berès.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Kostas Chrysogonos, Terry Reintke, Lampros Fountoulis ja Neoklis Sylikiotis.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


14. Õigusriigi ja demokraatia olukord Poolas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Õigusriigi ja demokraatia olukord Poolas (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski fraktsiooni PPE nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Marek Jurek, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Josef Weidenholzer ühe sellise isiku viibimise kohta istungisaalis, kellel ei olnud õigust seal viibida, Soraya Post, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ryszard Antoni Legutkole, kes vastas sellele, Tadeusz Zwiefka, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ryszard Antoni Legutkole, kes vastas sellele, Danuta Jazłowiecka Ryszard Antoni Legutko sõnavõtu kohta, Tomasz Piotr Poręba arutelu kulgemise kohta (istungi juhataja tuletas meelde kehtivaid eeskirju), Malin Björk, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ryszard Antoni Legutkole, kes vastas sellele, Takis Hadjigeorgiou, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Ryszard Antoni Legutkole, kes vastas sellele, ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Spinelli, Michał Marusik fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Maria Arena.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.


15. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P7_TA(2013)0114(COR02)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (13.12.2016 protokollipunkt 12).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


16. Euroopa Komisjoni soovitus ELi ja Türgi avalduse rakendamise ning Dublini süsteemi kohase tagasisaatmise taasalustamise kohta (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa Komisjoni soovitus ELi ja Türgi avalduse rakendamise ning Dublini süsteemi kohase tagasisaatmise taasalustamise kohta (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier ja Kati Piri.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis ja Dimitrios Papadimoulis.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.


17. Kolmandad riigid, kelle kodanikele kehtib ja kelle kodanikele ei kehti viisanõue: peatamise korra läbivaatamine (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (peatamise korra läbivaatamine) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Charles Tannock.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2016 protokollipunkt 6.4.


18. Terroristliku tegevuse uurimisega seotud andmekaitse rikkumine Europolis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Terroristliku tegevuse uurimisega seotud andmekaitse rikkumine Europolis (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers ja Afzal Khan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok ja Sophia in 't Veld nõukogu eesistuja antud vastuste teemal.

Arutelu lõpetati.


19. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

LIBE-komisjon: Daniel Dalton

Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: Kay Swinburne'i asemel Ian Duncan

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Syed Kamalli asemel Kay Swinburne

Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks: Ian Duncani asemel James Nicholson

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: James Nicholsoni asemel Daniel Dalton

Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis: James Nicholsoni asemel Daniel Dalton

Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: John Procter

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


20. Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000142/2016), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjonile: Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) nr 539/2001 artikli 1 lõikele 4 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Claude Moraes esitas küsimuse.

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel, Mariya Gabriel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov ja Axel Voss.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Kovatchev, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marie-Christine Vergiat ja Takis Hadjigeorgiou.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.


21. Rünnak kopti katedraali vastu Kairos – usu- ja veendumusvabadus (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Rünnak kopti katedraali vastu Kairos – usu- ja veendumusvabadus (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt ja Lars Adaktusson.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder ja Jan Zahradil.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.


22. Perekonnaseisuaktide sisu tunnustamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000145/2016), mille esitas(id) Mady Delvaux JURI komisjoni nimel komisjonile: Perekonnaseisuaktide sisu tunnustamine (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016)

Mady Delvaux esitas küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gaetano Cofferati fraktsiooni S&D nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marie-Christine Boutonnet fraktsiooni ENF nimel, Therese Comodini Cachia, Daniele Viotti ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


23. Toetus talidomiidiohvritele (arutelu)

Komisjoni avaldus: Toetus talidomiidiohvritele (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Susanne Melior fraktsiooni S&D nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús ja Nicola Caputo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Notis Marias ja Gerard Batten.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús ja Barbara Matera fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy ja Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes ja Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel talidomiidi ohvrite toetamise kohta (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca ja Lorenzo Fontana fraktsiooni ENF nimel talidomiidi ohvrite toetamise kohta (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2016 protokollipunkt 6.6.


24. Pediaatrias kasutatavad ravimid (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000135/2016), mille esitas(id) Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck ja Joëlle Mélin ENVI komisjoni nimel: Pediaatrias kasutatavate ravimite määruse läbivaatamine (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016)

Giovanni La Via esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Elena Gentile fraktsiooni S&D nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Miroslav Mikolášik, Soledad Cabezón Ruiz, John Stuart Agnew, Michaela Šojdrová ja Claude Rolin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck ja Joëlle Mélin ENVI komisjoni nimel pediaatrias kasutatavate ravimite määruse kohta (2016/2902(RSP)) (B8-1340/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2016 protokollipunkt 6.7.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 595.324/OJJE).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort


1. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Juhan Parts

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Soru, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Õigusalane teave