Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο

21. Βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα στους καταυλισμούς της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα στους καταυλισμούς της Ευρώπης (2017/2502(RSP))

Οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ernest Urtasun, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Enrique Guerrero Salom, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Charles Goerens, Malin Björk, Judith Sargentini, Ελευθέριος Συναδινός, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Goerens, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claude Moraes, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος και Beatriz Becerra Basterrechea για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον προηγούμενο ομιλητή.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Κώστας Χρυσόγονος για να απαντήσει στην ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Daniel Buda και Linda McAvan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Julie Ward, Silvia Costa, Μιλτιάδης Κύρκος, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica και Ernest Urtasun.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Ian Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου