Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. januára 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

23. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 s ohľadom na technické a všeobecné požiadavky na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov (C(2016)08381 – 2016/3048(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2016

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o monitorovanie emisií plynných znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov v prevádzke inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (C(2016)08383 – 2016/3049(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. decembra 2016

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 s cieľom zohľadniť vývoj hmotnosti nových ľahkých úžitkových vozidiel registrovaných v roku 2013, 2014 a 2015 (C(2016)08395 – 2016/3046(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. decembra 2016

predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje bulharské, české, estónske, francúzske, grécke, chorvátske, litovské, maltské, rumunské, slovenské a švédske jazykové znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (C(2016)08410 – 2016/3045(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. decembra 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o predĺženie prechodných období týkajúcich sa systémov dôchodkového zabezpečenia (C(2016)08542 – 2016/3050(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. decembra 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2016)08996 – 2017/2511(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. januára 2017

predložené gestorskému výboru: INTA

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa smernica (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 24. novembra 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 1 mesiac

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

Právne oznámenie