Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

23. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2016/1628 om tekniska och allmänna krav för utsläppsgränser samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (C(2016)08381 - 2016/3048(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2016/1628 vad gäller övervakning av utsläpp av gasformiga föroreningar från förbränningsmotorer i drift monterade i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (C(2016)08383 - 2016/3049(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 för att beakta viktutvecklingen för nya lätta nyttofordon som registrerats under 2013, 2014 och 2015 (C(2016)08395 - 2016/3046(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av de bulgariska, estniska, franska, grekiska, kroatiska, litauiska, maltesiska, rumänska, slovakiska, svenska och tjeckiska språkversionerna av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (C(2016)08410 - 2016/3045(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 16 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förlängningen av övergångsperioderna i fråga om pensionssystemen (C(2016)08542 - 2016/3050(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 20 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2016)08996 - 2017/2511(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 januari 2017

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 24 november 2016

Förlängning av tidsfristen för invändningar:1 månad

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

Rättsligt meddelande