Seznam 
Zápis
PDF 299kWORD 86k
Středa, 18. ledna 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování) (oznámení nominací)
 3.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování)
 4.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování) (oznámení výsledků)
 5.Předložení dokumentů
 6.Plán práce
 7.Hlasování
  7.1.Početní složení stálých výborů (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Program činností maltského předsednictví Rady (rozprava)
 11.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (druhé kolo hlasování) (oznámení nominací)
 12.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (druhé kolo hlasování) (oznámení výsledků)
 13.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 14.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 15.Závěry zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (rozprava)
 16.Volba kvestorů Evropského parlamentu
 17.Změna pořadu jednání
 18.Jmenování členů výborů
 19.Aktuální stav jednání o dani z finančních transakcí (rozprava)
 20.Členství ve výborech a delegacích
 21.Nouzová pomoc uprchlíkům a migrantům, kteří jsou vystaveni nepříznivým povětrnostním podmínkám v evropských táborech (rozprava)
 22.Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T (krátké přednesení)
 23.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 24.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování)
 Příloha 2 – Volba místopředsedů Evropského parlamentu (druhé kolo hlasování)
 Příloha 3 – Volba kvestorů Evropského parlamentu


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.

Předseda poděkoval bývalému předsedovi Martinu Schulzovi a popřál mu hodně úspěchů v jeho další politické kariéře v Německu.


2. Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování) (oznámení nominací)

Předseda oznámil, že mu byly postoupeny tyto nominace na volbu místopředsedů: Ryszard Czarnecki, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Alexander Graf Lambsdorff, Bogusław Liberadzki, Ulrike Lunacek, Mairead McGuinness, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, David-Maria Sassoli, Indrek Tarand, Pavel Telička, Ramón Luis Valcárcel Siso a Rainer Wieland.

Předseda oznámil, že počet kandidátů přesahuje počet míst, která mají být obsazena, připomněl ustanovení čl. 17 odst. 1 jednacího řádu a infomoval plénum o postupu pro hlasování.


3. Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování)

Hlasování začalo.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 9:35 z důvodu sčítání hlasů, pokračovalo v 11:00).


4. Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování) (oznámení výsledků)

Předseda krátce informoval o nedávném zemětřesení, které postihlo Itálii.

°
° ° °

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

- počet hlasujících:      680

- prázdné nebo neplatné hlasovací lístky:      62

- odevzdané hlasy:      618

- absolutní většina:      310

(Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu.) (příloha 1 zápisu ze dne 18.1.2017)

Počet získaných hlasů v sestupném pořadí:

Mairead McGuinness:      466

Bogusław Liberadzki:      378

David-Maria Sassoli:      377

Rainer Wieland:      336

Sylvie Guillaume:      335

Ryszard Czarnecki:      328

Ramón Luis Valcárcel Siso:   323

Evelyne Gebhardt:      315

Pavel Telička:      313

Ildikó Gáll-Pelcz:      310

Alexander Graf Lambsdorff:   308

Ulrike Lunacek:      291

Ioan Mircea Paşcu:      282

Dimitrios Papadimoulis:      274

Indrek Tarand:      220

V souladu s čl. 17 odst. 2 jednacího řádu závisí hierarchie místopředsedů na pořadí, v jakém byli zvoleni.

Mairead McGuinness, Bogusław Liberadzki, David-Maria Sassoli, Rainer Wieland, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Evelyne Gebhardt, Pavel Telička a Ildikó Gáll-Pelcz získali absolutní většinu a byli tudíž zvoleni místopředsedy. Předseda poslancům poblahopřál k jejich zvolení a oznámil, že kandidáti, kteří nebyli zvoleni v prvním kole, postupují do druhého kola.

Lhůta pro předložení nových nominací je stanovena na 12:30.


5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Komisí a Účetním dvorem

- Návrh na převod prostředků DEC 40/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0001/2017 - C8-0006/2017 - 2017/2000(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-01/C/17 - Evropský účetní dvůr (N8-0003/2017 - C8-0017/2017 - 2017/2004(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Michał Boni (A8-0359/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem* na straně druhé (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0363/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017– 2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD)) - výbor REGI - Zpravodajové: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0374/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

- Zpráva o logistice v EU a multimodální dopravě v nových koridorech transevropské dopravní sítě (TEN-T) (2015/2348(INI)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Paul Tang (A8-0387/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Othmar Karas (A8-0388/2016)

- Zpráva o evropském pilíři sociálních práv (2016/2095(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)


6. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního lednového plenárního zasedání (PE 596.857/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Středa

Předseda oznámil, že na návrh politických skupin byla prohlášení Rady a Komise o výměně informací v oblasti vymáhání práva v EU a nahrazení nástrojů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost (bod 95 PDOJ) přeložena na druhé únorové dílčí zasedání a nahrazena prohlášeními Rady a Komise o nouzové pomoci uprchlíkům a migrantům, kteří jsou vystaveni nepříznivým povětrnostním podmínkám v evropských táborech.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo hlasování o nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (bod 74 PDOJ), přeloženo na dnešní den.

Vystoupili: Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Krišjānis Kariņš proti žádosti a Fabio De Masi ve prospěch žádosti (předseda upřesnil postup pro změny pořadu jednání).

Parlament žádost zamítl EH (307 pro, 342 proti, 11 zdržení se).

Čtvrtek

beze změny

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupily: Ska Keller, aby připomněla, že skupina Verts/ALE si přeje, aby se předseda Komise Jean-Claude Juncker zúčastnil rozpravy o nouzové pomoci uprchlíkům a migrantům, kteří jsou vystaveni nepříznivým povětrnostním podmínkám v evropských táborech, a Pervenche Berès k zobrazování výsledků elektronického hlasování v sále.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Početní složení stálých výborů (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 196 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o početním složení stálých výborů (2016/3040(RSO)) (B8-0029/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0001)

Vystoupení

James Carver.


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


10. Program činností maltského předsednictví Rady (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Program činností maltského předsednictví Rady (2016/2791(RSP))

Joseph Muscat (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Předseda poděkoval Jeanu-Claudovi Junckerovi a informoval plénum, že Itálii postihlo nové zemětřesení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, David Casa, Alfred Sant, Bernd Lucke, Marielle de Sarnez, Sofia Sakorafa, Sven Giegold, Beatrix von Storch, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Franck Proust, Tanja Fajon, Anja Hazekamp, Fabio Massimo Castaldo, Janice Atkinson, Pilar del Castillo Vera, Marlene Mizzi, Kinga Gál, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Miriam Dalli, Paulo Rangel a David Martin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias a Takis Hadjigeorgiou.

Vystoupili: Jyrki Katainen (místopředseda Komise) a Joseph Muscat.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:30, pokračovalo v 13:35.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

11. Volba místopředsedů Evropského parlamentu (druhé kolo hlasování) (oznámení nominací)

Předseda oznámil, že kandidáti Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu a Indrek Tarand potvrdili své nominace na volbu místopředsedů.

Hlasování začalo.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:00 z důvodu sčítání hlasů, pokračovalo v 15:00).


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

12. Volba místopředsedů Evropského parlamentu (druhé kolo hlasování) (oznámení výsledků)

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

- počet hlasujících: 672

- prázdné nebo neplatné hlasovací lístky: 34

- odevzdané hlasy: 638

- absolutní většina: 320

(Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu.) (příloha 2 zápisu ze dne 18.1.2017)

Počet získaných hlasů v sestupném pořadí:

Ioan Mircea Paşcu: 517

Dimitrios Papadimoulis: 469

Ulrike Lunacek: 441

Alexander Graf Lambsdorff: 393

Indrek Tarand: 261

Ioan Mircea Paşcu, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek a Alexander Graf Lambsdorff získali absolutní většinu hlasů a byli tudíž zvoleni místopředsedy. Předseda jim poblahopřál ke zvolení.

V souladu s čl. 17 odst. 2 jednacího řádu závisí hierarchie místopředsedů na pořadí, v jakém byli zvoleni.

Hierarchie místopředsedů je stanovena takto: Mairead McGuinness, Bogusław Liberadzki, David-Maria Sassoli, Rainer Wieland, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Evelyne Gebhardt, Pavel Telička, Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Mircea Paşcu, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek a Alexander Graf Lambsdorff.

°
° ° °

Předseda připomněl, že volba kvestorů se bude konat dnes odpoledne v 16:30 a upřesnil, že lhůta pro předložení nominací je stanovena na 16:00.


13. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 16. a 17. ledna 2017, byly schváleny.


14. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 (D045884/03 - 2017/2516(RPS) - lhůta: 14. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (D047219/03 - 2017/2500(RPS) - lhůta: 10. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a chemické látky příbuzné PFOA (D047612/03 - 2017/2501(RPS) - lhůta: 10. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru : ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D047857/02 - 2017/2518(RPS) - lhůta: 17. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, amitraz, kumafos, diflufenikan, flumechin, metribuzin, permethrin, pyraklostrobin a streptomycin v některých produktech a na jejich povrchu (D048302/02 - 2017/2517(RPS) - lhůta: 17. března 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro sulfoxaflor v některých produktech nebo na jejich povrchu (D048308/03 - 2016/3047(RPS) - lhůta: 21. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, cyantraniliprol, cypermethrin, cyprodinil, difenokonazol, ethefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrion, profenofos, propikonazol, pyrimethanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D048316/03 - 2017/2520(RPS) - lhůta: 18. března 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie (D048351/02 - 2016/3041(RPS) - lhůta: 15. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (D048353/02 - 2016/3043(RPS) - lhůta: 17. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D048354/02 - 2017/2519(RPS) - lhůta: 18. dubna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI


15. Závěry zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (2016/2789(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Péter Niedermüller za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Paul Nuttall za skupinu EFDD, Vicky Maeijer za skupinu ENF, a Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Liadh Ní Riada, Bodil Valero, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Zoltán Balczó, Andrzej Grzyb, Isabelle Thomas, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Gilles Lebreton, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Branislav Škripek, Jean-Luc Mélenchon, Luděk Niedermayer, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Afzal Khan a Cécile Kashetu Kyenge.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili:

- Jérôme Lavrilleux k tlumočení výroků, které pronesl Peter Lundgren během předchozí rozpravy, do francouzštiny, a Peter Lundgren, aby své vystoupení upřesnil (předseda vzal tuto skutečnost na vědomí);

- Ashley Fox, Janice Atkinson a Catherine Bearder k volbě kvestorů.


16. Volba kvestorů Evropského parlamentu

Předseda oznámil, že mu byly postoupeny následující nominace na volbu kvestorů: Catherine Bearder, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Vladimír Maňka a Elisabeth Morin-Chartier.

V souladu s čl. 18 odst. 2 jednacího řádu proběhne volba stejným postupem jako při volbě místopředsedů.

Předseda oznámil, že počet kandidátů nepřesahuje počet volných míst a že kandidáti budou zvoleni aklamací. Potvrdil, že v souladu s čl. 17 odst. 2 jednacího řádu proběhne tajné hlasování za použití elektronického hlasovacího zařízení, které stanoví jejich hierarchii. Informoval plénum o postupu pro hlasování.

Hlasování začalo.

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

- počet hlasujících:       562

- prázdné nebo neplatné hlasovací lístky:     51

- odevzdané hlasy:      511

Počet získaných hlasů v sestupném pořadí:

Elisabeth Morin-Chartier:   459

Andrey Kovatchev:      432

Vladimír Maňka:      332

Catherine Bearder:      313

Karol Karski:      213

(Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu.) (příloha 3 zápisu ze dne 18.1.2017)

V souladu s čl. 17 odst. 2 a článkem 18 jednacího řádu závisí hierarchie kvestorů na pořadí, v jakém byli zvoleni.


17. Změna pořadu jednání

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby dnešní večerní rozpravy začaly ve 20:00.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

Pořad jednání je tímto změněn.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 16:50, pokračovalo v 20:10.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


18. Jmenování členů výborů

Předseda oznámil, že mu Konference předsedů postoupila návrhy na jmenování do výborů. Tyto návrhy budou zveřejněny na internetových stránkách Europarl na straně Plenární zasedání v oddílu „Prioritní inforamce“.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k těmto návrhům je stanovena na zítra na 10:00.


19. Aktuální stav jednání o dani z finančních transakcí (rozprava)

Prohlášení Rady: Aktuální stav jednání o dani z finančních transakcí (2017/2503(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, a Diane James – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Brian Hayes, Pervenche Berès, Patrick Le Hyaric, David Coburn, Barbara Kappel, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Gunnar Hökmark, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Romana Tomc a Ramón Jáuregui Atondo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil Ian Borg.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně


20. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, S&D a ECR tyto žádosti o jmenování:

vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu: Pilar Ayuso

delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Stanislav Polčák, ktrým je nahrazen Tom Vandenkendelaere

delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem: Tom Vandenkendelaere, kterým je nahrazen Stanislav Polčák

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Maria Arena, kterou je nahrazena Iliana Iotova

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora: Peter Kouroumbashev, kterým je nahrazena Iliana Iotova

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: Syed Kamall, kterým je nahrazena Emma McClarkin

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


21. Nouzová pomoc uprchlíkům a migrantům, kteří jsou vystaveni nepříznivým povětrnostním podmínkám v evropských táborech (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Nouzová pomoc uprchlíkům a migrantům, kteří jsou vystaveni nepříznivým povětrnostním podmínkám v evropských táborech (2017/2502(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ernest Urtasun, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Kristina Winberg za skupinu EFDD, Steeve Briois za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Charles Goerens, Malin Björk, Judith Sargentini, Eleftherios Synadinos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Goerens, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claude Moraes, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos a Beatriz Becerra Basterrechea, aby zvednutím modré karty položila otázku posledně jmenovanému poslanci.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Kostas Chrysogonos, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Daniel Buda a Linda McAvan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Julie Ward, Silvia Costa, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica a Ernest Urtasun.

Vystoupili: Christos Stylianides a Ian Borg.

Rozprava skončila.


22. Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T (krátké přednesení)

Zpráva o logistice v EU a multimodální dopravě v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T [2015/2348(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

Inés Ayala Sender uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michel Dantin, Nicola Caputo, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 19.1.2017.


23. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (C(2016)08381 - 2016/3048(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 19. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (C(2016)08383 - 2016/3049(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 19. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2013, 2014 a 2015 (C(2016)08395 - 2016/3046(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje bulharské, české, estonské, francouzské, chorvatské, litevské, maltské, rumunské, řecké, slovenské a švédské jazykové znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (C(2016)08410 - 2016/3045(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 16. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému (C(2016)08542 - 2016/3050(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 20. prosince 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2016)08996 - 2017/2511(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. ledna 2017
předáno příslušnému výboru: INTA

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 24. listopadu 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 1 měsíc
předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE


24. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (2017/2506(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri a Ana Gomes za skupinu S&D o Indonésii, zejména případech Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (B8-0072/2017);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská a Notis Marias za skupinu ECR o Indonésii, zejména případech Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (B8-0073/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE o Indonésii, zejména případech Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (B8-0077/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o Indonésii, zejména případech Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (B8-0079/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o Indonésii, zejména případech Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (B8-0080/2017);

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Nedzhmi Ali za skupinu ALDE o Indonésii, zejména případech Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (B8-0083/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via, György Hölvényi a Lars Adaktusson za skupinu PPE o Indonésii, zejména případech Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (B8-0088/2017).

II.   Středoafrická republika (2017/2507(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri a Nicola Caputo za skupinu S&D o Středoafrická republice (B8-0074/2017);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jana Žitňanská a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o Středoafrická republice (B8-0076/2017);

—   Bodil Valero, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o Středoafrická republice (B8-0081/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o Středoafrická republice (B8-0085/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo a Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL o Středoafrická republice (B8-0087/2017);

—   Louis Michel, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells a Nedzhmi Ali za skupinu ALDE o Středoafrická republice (B8-0090/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Maurice Ponga, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via a György Hölvényi za skupinu PPE o Středoafrická republice (B8-0092/2017).

III.   Situace v Burundi (2017/2508(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri a Maria Arena za skupinu S&D o situaci v Burundi (B8-0075/2017);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o situaci v Burundi (B8-0078/2017);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o situaci v Burundi (B8-0082/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci v Burundi (B8-0084/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou a Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL o situaci v Burundi (B8-0086/2017);

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart a Nedzhmi Ali za skupinu ALDE o situaci v Burundi (B8-0089/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via a György Hölvényi za skupinu PPE o situaci v Burundi (B8-0091/2017).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


25. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 596.857/OJJE).


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt


Příloha 1 – Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver.


Příloha 2 – Volba místopředsedů Evropského parlamentu (druhé kolo hlasování)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka.


Příloha 3 – Volba kvestorů Evropského parlamentu

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Castaldo, Coburn, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas

NI:
Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Soru, Synadinos, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Martusciello, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právní upozornění