Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 322kWORD 94k
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου européen (πρώτος γύρος ψηφοφοριών) (ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων)
 3.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρώτος γύρος ψηφοφοριών)
 4.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (πρώτος γύρος ψηφοφορίας) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Διάταξη των εργασιών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Aριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 11.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας) (ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων)
 12.Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 15.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016 (συζήτηση)
 16.Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 17.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 18.Διορισμοί σε επιτροπές
 19.Πρόοδος των διαπραγματεύσεων για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 21.Βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα στους καταυλισμούς της Ευρώπης (συζήτηση)
 22.Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (σύντομη παρουσίαση)
 23.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 24.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτος γύρος ψηφοφορίας)
 Παράρτηµα 2 - Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας)
 Παράρτηµα 3 - Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τον απερχόμενο Πρόεδρο, Martin Schulz, και του εύχεται καλή επιτυχία στη μελλοντική πολιτική σταδιοδρομία του στη Γερμανία.


2. Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου européen (πρώτος γύρος ψηφοφοριών) (ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων)

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τις ακόλουθες υποψηφιότητες για τις θέσεις των Αντιπροέδρων: Ryszard Czarnecki, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Alexander Graf Lambsdorff, Bogusław Liberadzki, Ulrike Lunacek, Mairead McGuinness, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ioan Mircea Paşcu, David-Maria Sassoli, Indrek Tarand, Pavel Telička, Ramón Luis Valcárcel Siso και Rainer Wieland.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τις προς πλήρωση θέσεις, υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του Κανονισμού και ενημερώνει την Ολομέλεια σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία.


3. Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρώτος γύρος ψηφοφοριών)

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.35 για την καταμέτρηση των ψήφων και επαναλαμβάνεται στις 11.00).


4. Εκλογή των Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (πρώτος γύρος ψηφοφορίας) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη ανακοίνωση σχετικά με τον πρόσφατο σεισμό που έπληξε την Ιταλία.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

- Ψηφίσαντες:      680

- Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια:   62

- Έγκυρα ψηφοδέλτια:      618

- Απόλυτη πλειοψηφία:      310

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά.) (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2017)

Έλαβαν κατά φθίνουσα σειρά ψήφων:

Mairead McGuinness:      466 ψήφους

Bogusław Liberadzki:      378 ψήφους

David-Maria Sassoli:      377 ψήφους

Rainer Wieland:      336 ψήφους

Sylvie Guillaume:      335 ψήφους

Ryszard Czarnecki:      328 ψήφους

Ramón Luis Valcárcel Siso:   323 ψήφους

Evelyne Gebhardt:      315 ψήφους

Pavel Telička:      313 ψήφους

Ildikó Gáll-Pelcz:      310 ψήφους

Alexander Graf Lambsdorff:   308 ψήφους

Ulrike Lunacek:      291 ψήφους

Ioan Mircea Paşcu:      282 ψήφους

Δημήτριος Παπαδημούλης:   274 ψήφους

Indrek Tarand:      220 ψήφους

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η τάξη των Αντιπροέδρων καθορίζεται από τη σειρά της εκλογής τους.

Οι Mairead McGuinness, Bogusław Liberadzki, David-Maria Sassoli, Rainer Wieland, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Evelyne Gebhardt, Pavel Telička και Ildikó Gáll-Pelcz έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων και κατά συνέπεια εκλέγονται αντιπρόεδροι. Ο Πρόεδρος τους συγχαίρει για την εκλογή τους και υποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν στον πρώτο γύρο διατηρούν την υποψηφιότητά τους για τον δεύτερο γύρο.

Η προθεσμία για την υποβολή νέων υποψηφιοτήτων καθορίζεται στις 12.30.


5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. DEC 40/2016 - τμήμα III Επιτροπή (N8-0001/2017 - C8-0006/2017 - 2017/2000(GBD))
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. V/AB-01/C/17 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0003/2017 - C8-0017/2017 - 2017/2004(GBD))
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Michał Boni (A8-0359/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου*, αφετέρου (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

- *** Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας που αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0363/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση του Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγητές: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0374/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

- Εκθεση σχετικά με την εφοδιαστική στην ΕΕ και τις πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (2015/2348(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/EΚ, 2009/138/EΚ, 2011/61/EΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Paul Tang (A8-0387/2016)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Othmar Karas (A8-0388/2016)

- Εκθεση σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (2016/2095(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)


6. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιανουαρίου 2017 (PE 596.857/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Τετάρτη

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, προτάσει των πολιτικών ομάδων, οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την "Ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και αντικατάσταση των μέσων που προϋπήρχαν της Συνθήκης της Λισαβόνας" (σημείο 95 του PDOJ) αναβάλλονται για την περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου ΙΙ και αντικαθίστανται από τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη "Βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα στους καταυλισμούς της Ευρώπης".

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Αίτημα της ομάδας Verts/ALE, προκειμένου να διεξαχθεί η ψηφοφορία επί της εκθέσεως "Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες" (σημείο 74 του PDOJ) στη σημερινή ώρα των ψηφοφοριών.

Παρεμβαίνουν οι Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Krišjānis Kariņš, κατά του αιτήματος και Fabio De Masi υπέρ του αιτήματος ((ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται με σκοπό την τροποποίηση ημερήσιας διάταξης).

Με ΗΨ (307 υπέρ, 342 κατά, 11 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Ska Keller, για να υπενθυμίσει ότι η ομάδα Verts/ALE επιθυμεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, να συμμετάσχει στη συζήτηση σχετικά με τη "Βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα στους καταυλισμούς της Ευρώπης" και Pervenche Berès σχετικά με την προβολή των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στην αίθουσα.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Aριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης που κατετέθη σύμφωνα με το άρθρο 196 του Κανονισμού, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (2016/3040(RSO)) (B8-0029/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0001)

Παρεμβάσεις

James Carver.


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, αναρτώνται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


10. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου (2016/2791(RSP))

Joseph Muscat (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τον Jean-Claude Juncker και ενημερώνει την Ολομέλεια ότι ένας νέος σεισμός έπεληξε την Ιταλία.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, David Casa, Alfred Sant, Bernd Lucke, Marielle de Sarnez, Σοφία Σακοράφα, Sven Giegold, Beatrix von Storch, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Franck Proust, Tanja Fajon, Anja Hazekamp, Fabio Massimo Castaldo, Janice Atkinson, Pilar del Castillo Vera, Marlene Mizzi, Kinga Gál, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Miriam Dalli, Paulo Rangel και David Martin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Joseph Muscat.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.30 και επαναλαμβάνεται στις 13.35.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

11. Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας) (ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι ακόλουθοι υποψήφιοι επιβεβαίωσαν την υποψηφιότητά τους για το αξίωμα του Αντιπροέδρου: Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ioan Mircea Paşcu και Indrek Tarand.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.00 για την καταμέτρηση των ψήφων και επαναλαμβάνεται στις 15.00).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

12. Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

- Ψηφίσαντες: 672

- Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια: 34

- Έγκυρα ψηφοδέλτια: 638

- Απόλυτη πλειοψηφία: 320

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά.) (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2017)

Έλαβαν κατά φθίνουσα σειρά ψήφων:

Ioan Mircea Paşcu:       517 ψήφους

Δημήτριος Παπαδημούλης:    469 ψήφους

Ulrike Lunacek:       441 ψήφους

Alexander Graf Lambsdorff:    393 ψήφους

Indrek Tarand:       261 ψήφους

Οι Ioan Mircea Paşcu, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ulrike Lunacek και Alexander Graf Lambsdorff έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων και κατά συνέπεια εκλέγονται αντιπρόεδροι. Ο Πρόεδρος τους συγχαίρει για την εκλογή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η τάξη των Αντιπροέδρων καθορίζεται από τη σειρά της εκλογής τους.

Η τάξη των Αντιπροέδρων καθορίζεται συνεπώς ως ακολούθως: Mairead McGuinness, Bogusław Liberadzki, David-Maria Sassoli, Rainer Wieland, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Evelyne Gebhardt, Pavel Telička, Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Mircea Paşcu, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ulrike Lunacek και Alexander Graf Lambsdorff.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η ψηφοφορία για την εκλογή των Κοσμητόρων θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα στις 16.30 και διευκρινίζει ότι η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει στις 16.00.


13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων 16 Ιανουαρίου 2017 και 17 Ιανουαρίου 2017 εγκρίνονται.


14. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 (D045884/03 - 2017/2516(RPS) - προθεσμία: 14 Απρίλιος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D047219/03 - 2017/2500(RPS) - προθεσμία: 10 Απρίλιος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), τα άλατά του και τις συναφείς με αυτό ουσίες (D047612/03 - 2017/2501(RPS) - προθεσμία: 10 Απρίλιος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (D047857/02 - 2017/2518(RPS) - προθεσμία: 17 Απρίλιος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών ασεκινοκύλη (acequinocyl), αμιτράζη (amitraz), κουμαφός (coumaphos), διφλουφενικάνη (diflufenican), φλουμεκίνη (flumequine), μετριβουζίνη (metribuzin), περμεθρίνη (permethrin), πυρακλοστροβίνη (pyraclostrobin) και στρεπτομυκίνη (streptomycin) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D048302/02 - 2017/2517(RPS) - προθεσμία: 17 Μάρτιος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας sulfoxaflor μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D048308/03 - 2016/3047(RPS) - προθεσμία: 21 Φεβρουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acetamiprid, cyantraniliprole, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazole, ethephon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrione, profenofos, propiconazole, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazole, triazophos και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D048316/03 - 2017/2520(RPS) - προθεσμία: 18 Μάρτιος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση γλυκοζιτών στεβιόλης (Ε 960) ως γλυκαντικών σε ορισμένα προϊόντα ζαχαροπλαστικής με μειωμένη ενεργειακή αξία (D048351/02 - 2016/3041(RPS) - προθεσμία: 15 Φεβρουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες αρτυματικές ύλες (D048353/02 - 2016/3043(RPS) - προθεσμία: 17 Φεβρουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (D048354/02 - 2017/2519(RPS) - προθεσμία: 18 Απρίλιος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


15. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016 (2016/2789(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Péter Niedermüller, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Liadh Ní Riada, Bodil Valero, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Zoltán Balczó, Andrzej Grzyb, Isabelle Thomas, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Gilles Lebreton, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Branislav Škripek, Jean-Luc Mélenchon, Luděk Niedermayer, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Afzal Khan και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

°
° ° °

Παρεμβαίνουν :

- Jérôme Lavrilleux σχετικά με τη διερμηνεία στα γαλλικά των δηλώσεων του Peter Lundgren κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συζήτησης, και Peter Lundgren για να διευκρινίσει το περιεχόμενο της παρέμβασής του (ο Πρόεδρος το σημειώνει)·

- Ashley Fox, Janice Atkinson και Catherine Bearder σχετικά με την εκλογή των Κοσμητόρων.


16. Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι έλαβε τις ακόλουθες υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα: Catherine Bearder, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Vladimír Maňka και Elisabeth Morin-Chartier.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο προβαίνει στην εκλογή των Κοσμητόρων ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για την εκλογή των Αντιπροέδρων.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο αριθμός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων και, ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι εκλέγονται διά βοής. Επιβεβαιώνει ότι θα διενεργηθεί μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Κανονισμού, μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τον καθορισμό της τάξης της εκλογής. Ενημερώνει τη Συνέλευση σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

- Ψηφίσαντες:       562

- Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια:     51

- Έγκυρα ψηφοδέλτια:      511

Έλαβαν κατά φθίνουσα σειρά ψήφων:

Elisabeth Morin-Chartier:   459 ψήφους

Andrey Kovatchev:      432 ψήφους

Vladimír Maňka:      332 ψήφους

Catherine Bearder:      313 ψήφους

Karol Karski:      213 ψήφους

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά.) (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2017)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 18 του Κανονισμού, η τάξη των Κοσμητόρων καθορίζεται από τη σειρά της εκλογής τους.


17. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτικών ομάδων, προτείνει να αρχίσει η βραδυνή συνεδρίαση στις 20.00.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αναλόγως.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 16.50 και επαναλαμβάνεται στις 20.10.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


18. Διορισμοί σε επιτροπές

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τη Διάσκεψη των Προέδρων τις προτάσεις για διορισμούς σε επιτροπές. Οι προτάσεις αυτές έχουν δημοσιευθεί στο Europarl στη σελίδα της Ολομέλειας κάτω από τον τίτλο "Πληροφορίες προτεραιότητας".

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στις προτάσεις αυτές λήγει αύριο το πρωί στις 10.00.


19. Πρόοδος των διαπραγματεύσεων για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Πρόοδος των διαπραγματεύσεων για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (2017/2503(RSP))

Ο Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane James, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Brian Hayes, Pervenche Berès, Patrick Le Hyaric, David Coburn, Barbara Kappel, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Gunnar Hökmark, Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, οι Romana Tomc και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Ian Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος


20. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE, S&D και ECR τις ακόλουθες αιτήσεις διορισμού :

Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία: Pilar Ayuso

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Stanislav Polčák αντί Tom Vandenkendelaere

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία: Tom Vandenkendelaere αντί Stanislav Polčák

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Maria Arena αντί Iliana Iotova

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μαυροβούνιο: Peter Kouroumbashev αντί Iliana Iotova

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-ΕΚ : Syed Kamall αντί Emma McClarkin

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


21. Βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα στους καταυλισμούς της Ευρώπης (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα στους καταυλισμούς της Ευρώπης (2017/2502(RSP))

Οι Ian Borg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ernest Urtasun, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Enrique Guerrero Salom, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Charles Goerens, Malin Björk, Judith Sargentini, Ελευθέριος Συναδινός, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Goerens, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claude Moraes, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος και Beatriz Becerra Basterrechea για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον προηγούμενο ομιλητή.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Κώστας Χρυσόγονος για να απαντήσει στην ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Daniel Buda και Linda McAvan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Julie Ward, Silvia Costa, Μιλτιάδης Κύρκος, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica και Ernest Urtasun.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Ian Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εφοδιαστική στην ΕΕ και τις πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ [2015/2348(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

Η Inés Ayala Sender προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michel Dantin, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2017.


23. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές και γενικές απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα (C(2016)08381 - 2016/3048(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Δεκέμβριος 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού(ΕΕ)2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών αέριων ρύπων από εν χρήσει κινητήρες εσωτερικής καύσης εγκατεστημένους σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (C(2016)08383 - 2016/3049(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Δεκέμβριος 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της μάζας των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν τα έτη 2013, 2014 και 2015 (C(2016)08395 - 2016/3046(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Δεκέμβριος 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της έκδοσης στη βουλγαρική, γαλλική, ελληνική, εσθονική, κροατική, λιθουανική, μαλτέζικη, ρουμανική, σλοβακική, σουηδική και τσεχική γλώσσα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (C(2016)08410 - 2016/3045(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Δεκέμβριος 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων (C(2016)08542 - 2016/3050(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Δεκέμβριος 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2016)08996 - 2017/2511(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 11 Ιανουάριος 2017

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες C(2016)07495 - 2016/3007(DEA)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 24 Νοέμβριος 2016

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνα

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON, LIBE


24. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (2017/2506(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ινδονησία, και ιδίως τις περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (B8-0072/2017

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská και Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ινδονησία, και ιδίως τις περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (B8-0073/2017

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes και Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ινδονησία, και ιδίως τις περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (B8-0077/2017

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την Ινδονησία, και ιδίως τις περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (B8-0079/2017

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ινδονησία, και ιδίως τις περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (B8-0080/2017

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström και Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ινδονησία, και ιδίως τις περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (B8-0083/2017

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via, György Hölvényi και Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ινδονησία, και ιδίως τις περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (B8-0088/2017).

II.   Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2017/2507(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri και Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (B8-0074/2017

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jana Žitňanská και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (B8-0076/2017

—   Bodil Valero, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (B8-0081/2017

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (B8-0085/2017

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo και Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (B8-0087/2017

—   Louis Michel, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells και Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (B8-0090/2017

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Maurice Ponga, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via και György Hölvényi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (B8-0092/2017).

III.   Η κατάσταση στο Μπουρούντι (2017/2508(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (B8-0075/2017

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (B8-0078/2017

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (B8-0082/2017

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (B8-0084/2017

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Τάκης Χατζηγεωργίου και Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (B8-0086/2017

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart και Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (B8-0089/2017

—   Cristian Dan Preda, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via και György Hölvényi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (B8-0091/2017).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 596.857/OJJE).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt


Παράρτηµα 1 - Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτος γύρος ψηφοφορίας)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver.


Παράρτηµα 2 - Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka.


Παράρτηµα 3 - Εκλογή των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Castaldo, Coburn, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas

NI:
Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Soru, Synadinos, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Martusciello, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου