Indeks 
Protokół
PDF 309kWORD 86k
Środa, 18 stycznia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (pierwsza tura głosowania) (ogłoszenie kandydatur)
 3.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (pierwsza tura głosowania)
 4.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (pierwsza tura głosowania) (ogłoszenie wyników)
 5.Składanie dokumentów
 6.Porządek obrad
 7.Głosowanie
  7.1.Skład liczbowy komisji stałych (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Program działań prezydencji maltańskiej (debata)
 11.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (druga tura głosowania) (ogłoszenie kandydatur)
 12.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (druga tura głosowania) (ogłoszenie wyników)
 13.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 15.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (debata)
 16.Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego
 17.Zmiana porządku obrad
 18.Mianowanie członków komisji
 19.Stan negocjacji w sprawie podatku od transakcji finansowych (debata)
 20.Skład komisji i delegacji
 21.Pomoc nadzwyczajna na rzecz uchodźców i migrantów narażonych na trudne warunki pogodowe w obozach w Europie (debata)
 22.Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T (krótka prezentacja)
 23.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 24.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (pierwsza tura głosowania)
 Załącznik 2 - Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (druga tura głosowania)
 Załącznik 3 - Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.

Przewodniczący podziękował ustępującemu przewodniczącemu Martinowi Schulzowi i życzył mu sukcesów w przyszłej karierze politycznej w Niemczech.


2. Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (pierwsza tura głosowania) (ogłoszenie kandydatur)

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał następujące kandydatury na stanowiska wiceprzewodniczących: Ryszard Czarnecki, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Alexander Graf Lambsdorff, Bogusław Liberadzki, Ulrike Lunacek, Mairead McGuinness, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, David-Maria Sassoli, Indrek Tarand, Pavel Telička, Ramón Luis Valcárcel Siso i Rainer Wieland.

Przewodniczący stwierdził, że liczba kandydatów przekracza liczbę stanowisk do obsadzenia, w związku z czym przypomniał postanowienia art. 17 ust. 1 Regulaminu i poinformował Zgromadzenie o mającej zastosowanie procedurze.


3. Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (pierwsza tura głosowania)

Przystąpiono do głosowania.

(Posiedzenie zawieszone o godz. 9.35 w celu obliczenia głosów zostało wznowione o godz. 11.00).


4. Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (pierwsza tura głosowania) (ogłoszenie wyników)

Przewodniczący wygłosił krótki komunikat o niedawnym trzęsieniu ziemi we Włoszech.

°
° ° °

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

- liczba głosujących:      680

- głosy nieważne:      62

- oddane głosy:      618

- większość bezwzględna:      310

(Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia.) (załącznik 1 protokołu z dnia 18.1.2017)

Uzyskane głosy, w porządku malejącym:

Mairead McGuinness:      466

Bogusław Liberadzki:      378

David-Maria Sassoli:      377

Rainer Wieland:      336

Sylvie Guillaume:      335

Ryszard Czarnecki:      328

Ramón Luis Valcárcel Siso:   323

Evelyne Gebhardt:      315

Pavel Telička:      313

Ildikó Gáll-Pelcz:      310

Alexander Graf Lambsdorff:   308

Ulrike Lunacek:      291

Ioan Mircea Paşcu:      282

Dimitrios Papadimoulis:      274

Indrek Tarand:      220

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Regulaminu porządek pierwszeństwa ustala się według kolejności, w jakiej wiceprzewodniczący zostali wybrani.

Mairead McGuinness, Bogusław Liberadzki, David-Maria Sassoli, Rainer Wieland, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Evelyne Gebhardt, Pavel Telička i Ildikó Gáll-Pelcz uzyskali bezwzględną większość głosów, w związku z czym zostali wybrani na stanowiska wiceprzewodniczących. Przewodniczący pogratulował wybranym wiceprzewodniczącym i poinformował, że kandydaci niewybrani w pierwszej turze podtrzymują swoje kandydatury w drugiej turze głosowania.

Termin zgłaszania nowych kandydatur został wyznaczony na godz. 12.30.


5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Komisję i Trybunał Obrachunkowy

- Wniosek dotyczący przesunięcia środków DEC 40/2016 - sekcja III - Komisja (N8-0001/2017 - C8-0006/2017 - 2017/2000(GBD))

odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek dotyczący przesunięcia środków V/AB-01/C/17 – Trybunał Obrachunkowy (N8-0003/2017 - C8-0017/2017 - 2017/2004(GBD))

odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0359/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem*, z drugiej strony (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej kontynuowania Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0363/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawcy: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0374/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego parametry statków rybackich (przekształcenie) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

- Sprawozdanie w sprawie logistyki w UE i transportu multimodalnego w nowych korytarzach TEN-T (2015/2348(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dotyczących sekurytyzacji, utworzenia europejskich ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji oraz zmiany dyrektyw 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE i rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0387/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Othmar Karas (A8-0388/2016)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych (2016/2095(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)


6. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w styczniu 2017 r. (PE 596.857/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Środa

Przewodniczący poinformował, że na wniosek grup politycznych oświadczenia Rady i Komisji w sprawie "Wymiany informacji między organami ścigania w UE oraz zastąpienia instrumentów sprzed Traktatu z Lizbony" (pkt 95 PDOJ) zostały przełożone na drugą sesję lutową oraz zastąpione oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie "Pomocy nadzwyczajnej na rzecz uchodźców i migrantów narażonych na trudne warunki pogodowe w obozach w Europie".

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Wniosek grupy Verts/ALE o przyspieszenie głosowania nad "Rozporządzeniem delegowanym Komisji zmieniającym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki" (pkt 74 PDOJ) i ujęcie go w dzisiejszej turze głosowań.

Głos zabrali: Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, uzasadniając wniosek, Krišjānis Kariņš, sprzeciwiając się wnioskowi, oraz Fabio De Masi, opowiadając się za wnioskiem (przewodniczący udzielił szczegółowych informacji na temat procedury mającej zastosowanie w przypadku wprowadzania zmian do porządku obrad).

W GE (przy 307 głosach za, 342 głosach przeciw i 11 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Bez zmian.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

°
° ° °

Głos zabrali: Ska Keller, w celu przypomnienia, że grupa Verts/ALE pragnie, by przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker uczestniczył w debacie na temat "Pomocy nadzwyczajnej na rzecz uchodźców i migrantów narażonych na trudne warunki pogodowe w obozach w Europie", oraz Pervenche Berès w sprawie wyświetlania w sali głosowań elektronicznych.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Skład liczbowy komisji stałych (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 196 Regulaminu, przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie składu liczbowego komisji stałych (2016/3040(RSO)) (B8-0029/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0001)

Wystąpienia

James Carver.


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


10. Program działań prezydencji maltańskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Program działań prezydencji maltańskiej (2016/2791(RSP))

Joseph Muscat (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Przewodniczący podziękował Jean-Claude'owi Junckerowi i poinformował Zgromadzenie o kolejnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Włochy.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai niezrzeszona, David Casa, Alfred Sant, Bernd Lucke, Marielle de Sarnez, Sofia Sakorafa, Sven Giegold, Beatrix von Storch, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Franck Proust, Tanja Fajon, Anja Hazekamp, Fabio Massimo Castaldo, Janice Atkinson, Pilar del Castillo Vera, Marlene Mizzi, Kinga Gál, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Miriam Dalli, Paulo Rangel i David Martin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrali: Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Joseph Muscat.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.30 i wznowione o godz. 13.35.)


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

11. Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (druga tura głosowania) (ogłoszenie kandydatur)

Przewodniczący ogłosił, że następujący kandydaci potwierdzili swoje kandydatury w wyborach na stanowiska wiceprzewodniczących: Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu i Indrek Tarand.

Przystąpiono do głosowania.

(Posiedzenie zawieszone o godz. 14.00 w celu obliczenia głosów zostało wznowione o godz. 15.00).


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

12. Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu (druga tura głosowania) (ogłoszenie wyników)

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

- liczba głosujących: 672

- głosy nieważne: 34

- oddane głosy: 638

- większość bezwzględna: 320

(Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia.) (załącznik 2 protokołu z dnia 18.1.2017)

Liczba uzyskanych głosów w kolejności malejącej:

Ioan Mircea Paşcu: 517

Dimitrios Papadimoulis: 469

Ulrike Lunacek: 441

Alexander Graf Lambsdorff: 393

Indrek Tarand: 261

Ioan Mircea Paşcu, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek i Alexander Graf Lambsdorff uzyskali absolutną większość głosów i w związku z tym zostali wybrani na stanowiska wiceprzewodniczących. Przewodniczący pogratulował im wyboru.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Regulaminu porządek pierwszeństwa ustala się według kolejności, w jakiej wiceprzewodniczący zostali wybrani.

Ustalono zatem następujący porządek pierwszeństwa wiceprzewodniczących: Mairead McGuinness, Bogusław Liberadzki, David-Maria Sassoli, Rainer Wieland, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Evelyne Gebhardt, Pavel Telička, Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Mircea Paşcu, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek i Alexander Graf Lambsdorff.

°
° ° °

Przewodniczący przypomniał, że wybór kwestorów odbędzie się po południu o godz. 16.30, i dodał, że termin składania kandydatur upływa o godz. 16.00.


13. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 16 stycznia 2017 r. i z dnia 17 stycznia 2017 r. zostały przyjęte.


14. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 (D045884/03 - 2017/2516(RPS) - termin: 14 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D047219/03 - 2017/2500(RPS) - termin: 10 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych (D047612/03 - 2017/2501(RPS) - termin: 10 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D047857/02 - 2017/2518(RPS) - termin: 17 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, amitrazu, kumafosu, diflufenikanu, flumechiny, metribuzyny, permetryny, pyraklostrobiny i streptomycyny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D048302/02 - 2017/2517(RPS) - termin: 17 marca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości sulfoksafloru w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D048308/03 - 2016/3047(RPS) - termin: 21 litego 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, cyjanotraniliprolu, cypermetryny, cyprodynilu, difenokonazolu, etefonu, fluopyramu, flutriafolu, fluksapyroksadu, imazapiku, imazapyru, lambdacyhalotryny, mezotrionu, profenofosu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu, tebukonazolu, triazofosu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D048316/03 - 2017/2520(RPS) - termin: 18 marca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania glikozydów stewiolowych (E 960) jako substancji słodzącej w niektórych wyrobach cukierniczych o obniżonej wartości energetycznej (D048351/02 - 2016/3041(RPS) - termin: 15 lutego 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych (D048353/02 - 2016/3043(RPS) - termin: 17 lutego 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (D048354/02 - 2017/2519(RPS) - termin: 18 kwietnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


15. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (2016/2789(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, i Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Liadh Ní Riada, Bodil Valero, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Zoltán Balczó, Andrzej Grzyb, Isabelle Thomas, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Gilles Lebreton, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Branislav Škripek, Jean-Luc Mélenchon, Luděk Niedermayer, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Afzal Khan i Cécile Kashetu Kyenge.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali::

- Jérôme Lavrilleux, w sprawie tłumaczenia ustnego na język francuski wystąpienia Petera Lundgrena podczas poprzedniej debaty, oraz Peter Lundgren, w celu uściślenia treści swojego wystąpienia (Przewodniczący przyjął to do wiadomości);

- Ashley Fox, Janice Atkinson i Catherine Bearder, w sprawie wyboru kwestorów.


16. Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał następujące kandydatury na stanowiska kwestorów: Catherine Bearder, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Vladimír Maňka i Elisabeth Morin-Chartier.

Zgodnie z art. 18 Regulaminu przy wyborze kwestorów stosuje się takie same zasady, jakie obowiązują przy wyborze wiceprzewodniczących.

Przewodniczący poinformował, że ponieważ liczba kandydatów nie przekracza liczby stanowisk do obsadzenia, kandydatów wybiera się przez aklamację. Potwierdził, że w celu ustalenia porządku pierwszeństwa zgodnie z art. 17 ust. 2 Regulaminu zostanie przeprowadzone głosowanie tajne przy pomocy elektronicznego systemu głosowania. Poinformował Zgromadzenie o obowiązującej procedurze.

Przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

- liczba głosujących:       562

- głosy nieważne:     51

- oddane głosy:      511

Liczba uzyskanych głosów w kolejności malejącej:

Elisabeth Morin-Chartier:   459

Andrey Kovatchev:      432

Vladimír Maňka:      332

Catherine Bearder:      313

Karol Karski:      213

(Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia.) (załącznik 3 protokołu z dnia 18.1.2017)

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i art. 18 Regulaminu porządek pierwszeństwa kwestorów jest ustalany według kolejności, w jakiej zostali wybrani.


17. Zmiana porządku obrad

Przewodniczący zaproponował, za zgodą grup politycznych, przesunięcie początku wieczornych debat na godz. 20.00.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Porządek obrad został tym samym zmieniony.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.50 i wznowione o godz. 20.10.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


18. Mianowanie członków komisji

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał od konferencji Przewodniczących propozycje nominacji na stanowiska w komisjach. Propozycje te są opublikowane na stronie internetowej Europarl, w dziale poświęconym posiedzeniom plenarnym, rubryka “Informacje o charakterze priorytetowym”.

Termin składania poprawek do tych propozycji ustala się na dzień jutrzejszy o godz. 10.00.


19. Stan negocjacji w sprawie podatku od transakcji finansowych (debata)

Oświadczenia Rady: Stan negocjacji w sprawie podatku od transakcji finansowych (2017/2503(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, i Diane James niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Brian Hayes, Pervenche Berès, Patrick Le Hyaric, David Coburn, Barbara Kappel, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Gunnar Hökmark, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Romana Tomc i Ramón Jáuregui Atondo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Ian Borg.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


20. Skład komisji i delegacji

Przewodnicząca otrzymała od grup PPE, S&D i ECR następujące wnioski o nominację:

Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym: Pilar Ayuso

Delegacja do spraw Stosunków z Chińską Republiką Ludową: Stanislav Polčák zamiast Toma Vandenkendelaere

Delegacja do spraw Stosunków z Australią i Nową Zelandią: Tom Vandenkendelaere zamiast Stanislava Polčáka

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Maria Arena zamiast Iliany Iotovej

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra: Peter Kouroumbashev zamiast Iliany Iotovej

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM-UE: Syed Kamall zamiast Emmy McClarkin

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


21. Pomoc nadzwyczajna na rzecz uchodźców i migrantów narażonych na trudne warunki pogodowe w obozach w Europie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Pomoc nadzwyczajna na rzecz uchodźców i migrantów narażonych na trudne warunki pogodowe w obozach w Europie (2017/2502(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ernesta Urtasuna, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Marek Jurek, Charles Goerens, Malin Björk, Judith Sargentini, Eleftherios Synadinos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Goerensa, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claude Moraes, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos i Beatriz Becerra Basterrechea, aby zadać przedmówcy pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Kostas Chrysogonos, aby odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrecheę, Daniel Buda i Linda McAvan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Julie Ward, Silvia Costa, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica i Ernest Urtasun.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Ian Borg.

Debata została zamknięta.


22. Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie logistyki w UE oraz transportu multimodalnego w nowych korytarzach TEN-T [2015/2348(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

Inés Ayala Sender dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michel Dantin, Nicola Caputo, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 19.1.2017.


23. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do wymogów technicznych i ogólnych dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (C(2016)08381 - 2016/3048(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (C(2016)08383 - 2016/3049(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 grudnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w celu uwzględnienia zmian masy nowych lekkich samochodów dostawczych zarejestrowanych w latach 2013, 2014 i 2015 (C(2016)08395 - 2016/3046(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 grudnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu), ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, estońskiej, francuskiej, greckiej, litewskiej, maltańskiej, rumuńskiej, słowackiej i szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (C(2016)08410 - 2016/3045(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 grudnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przedłużenia okresów przejściowych związanych z systemami programów emerytalnych (C(2016)08542 - 2016/3050(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 20 grudnia 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (C(2016)08996 - 2017/2511(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 stycznia 2017 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 listopada 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE


24. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Indonezja, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty (2017/2506(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie Indonezji, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty (B8-0072/2017);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská i Notis Marias, w imieniu grupy ECR, w sprawie Indonezji, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty (B8-0073/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes i Maria Heubuch, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Indonezji, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty (B8-0077/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD, sw sprawie Indonezji, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty (B8-0079/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Indonezji, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty (B8-0080/2017);

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Nedzhmi Ali, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Indonezji, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty (B8-0083/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via, György Hölvényi i Lars Adaktusson, w imieniu grupy PPE, w sprawie Indonezji, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty (B8-0088/2017).

II.   Republika Środkowoafrykańska (2017/2507(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri i Nicola Caputo, w imieniu grupy S&D, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-0074/2017);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jana Žitňanská i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-0076/2017);

—   Bodil Valero, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-0081/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-0085/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo i Javier Couso Permuy, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-0087/2017);

—   Louis Michel, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells i Nedzhmi Ali, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-0090/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Maurice Ponga, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via i György Hölvényi, w imieniu grupy PPE, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-0092/2017).

III.   Sytuacja w Burundi (2017/2508(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0075/2017);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0078/2017);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0082/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0084/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou i Paloma López Bermejo, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0086/2017);

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart i Nedzhmi Ali, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0089/2017);

—   Cristian Dan Preda, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via i György Hölvényi, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Burundi (B8-0091/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 596.857/OJJE).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt


Załącznik 1 - Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (pierwsza tura głosowania)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver.


Załącznik 2 - Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (druga tura głosowania)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka.


Załącznik 3 - Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Castaldo, Coburn, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas

NI:
Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Soru, Synadinos, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Martusciello, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Informacja prawna