Index 
Protokoll
PDF 298kWORD 85k
Onsdagen den 18 januari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Val av Europaparlamentets vice talmän (första valomgången) (tillkännagivande av kandidaturerna)
 3.Val av parlamentets vice talmän (första valomgången)
 4.Val av parlamentets vice talmän (första valomgången) (tillgännagivande av resultaten)
 5.Inkomna dokument
 6.Arbetsplan
 7.Omröstning
  7.1.De ständiga utskottens sammansättning (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Det maltesiska rådsordförandeskapets handlingsprogram (debatt)
 11.Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången) (tillkännagivande av kandidaturer)
 12.Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången) (tillkännagivande av resultaten)
 13.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 15.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15 december 2016 (debatt)
 16.Val av Europaparlamentets kvestorer
 17.Ändring av föredragningslistan
 18.Utnämningar till utskotten
 19.Läget i förhandlingarna om skatt på finansiella transaktioner (debatt)
 20.Utskottens och delegationernas sammansättning
 21.Katastrofbistånd till flyktingar och migranter som utsätts för svåra väderförhållanden i europeiska läger (debatt)
 22.Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna (kortfattad redogörelse)
 23.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 24.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Val av Europaparlamentets vice talmän (första valomgången)
 Bilaga 2 - Val av Europaparlamentets vice talmän (andra valomgången)
 Bilaga 3 - Val av Europaparlamentets kvestorer


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
ordförande

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

Talmannen tackade förre talmanen Martin Schulz och önskade honom lycka till i hans fortsatta karriär inom den tyska politiken.


2. Val av Europaparlamentets vice talmän (första valomgången) (tillkännagivande av kandidaturerna)

Talmannen meddelade att han hade mottagit följande kandidaturer i valet till vice talmän: Ryszard Czarnecki, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Alexander Graf Lambsdorff, Bogusław Liberadzki, Ulrike Lunacek, Mairead McGuinness, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, David-Maria Sassoli, Indrek Tarand, Pavel Telička, Ramón Luis Valcárcel Siso och Rainer Wieland.

Talmannen konstaterade att antalet kandidater översteg antalet platser som ska tillsättas och påminde om bestämmelserna i artikel 17.1 i arbetsordningen samt informerade plenarförsamlingen om hur valet skulle gå till.


3. Val av parlamentets vice talmän (första valomgången)

Man övergick till omröstningen.

(Sammanträdet, som avbutits kl. 09.35 för rösträkning, återupptogs kl. 11.00).


4. Val av parlamentets vice talmän (första valomgången) (tillgännagivande av resultaten)

Talmannen informerade kortfattat om jordskalven nyligen i Italien.

°
° ° °

Talmannen meddelade resultatet av omröstningen:

- antal röstdeltagande:      680

- blanka eller ogiltiga valsedlar:   62

- avgivna röster:      618

- absolut majoritet:      310

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll.) (bilaga 1 i protokollet av den 18.1.2017)

Erhållna röster i fallande ordning :

Mairead McGuinness:      466

Bogusław Liberadzki:      378

David-Maria Sassoli:      377

Rainer Wieland:      336

Sylvie Guillaume:      335

Ryszard Czarnecki:      328

Ramón Luis Valcárcel Siso:   323

Evelyne Gebhardt:      315

Pavel Telička:      313

Ildikó Gáll-Pelcz:      310

Alexander Graf Lambsdorff:   308

Ulrike Lunacek:      291

Ioan Mircea Paşcu:      282

Dimitrios Papadimoulis:      274

Indrek Tarand:      220

I enlighet med artikel 17.2 i arbetsordningen bestäms de vice talmännens rangordning utifrån i vilken ordning de valdes. Mairead McGuinness, Bogusław Liberadzki, David-Maria Sassoli, Rainer Wieland, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Evelyne Gebhardt, Pavel Telička och Ildikó Gáll-Pelcz har fått en absolut majoritet av de avgivna rösterna, och är således valda till vice talmän. Talmannen lyckönskade dem till att ha blivit valda och påpekade att de kandidater som inte hade blivit valda i första valomgången behöll sina kandidaturer till andra valomgången.

Tidsfristen för inlämnande av nya kandidaturer fastställdes till kl. 12.30.


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från kommissionen och Revisionsrätten:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 40/2016 - avsnitt III – kommissionen (N8-0001/2017 - C8-0006/2017 – 2017/2000(GBD))

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förlag till anslagsöverföring V/AB-01/C/17 - Revidsionsrätten (N8-0003/2017 - C8-0017/2017 - 2017/2004(GBD))

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

2) från parlamentets utskott:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Michał Boni (A8-0359/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda förfaranden för genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo*, å andra sidan (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet (08558/2016 - C8-0214/2016 - 2016/0120(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A8-0363/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0374/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

- ***I Betänkande om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

- Betänkande om logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna (2015/2348(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Paul Tang (A8-0387/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Othmar Karas (A8-0388/2016)

- Betänkande om en europeisk pelare för sociala rättigheter (2016/2095(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016)


6. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna januari 2017 (PE 596.857/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Onsdag

Talmannen meddelade att på förslag från de politiska grupperna skulle uttalandena av rådet och kommissionen om ”EU:s informationsutbyte i brottsbekämpande syfte och ersättning av instrument från tiden före Lissabonfördraget” (punkt 95 i PDOJ) skjutas upp till sammanträdesperioden februari II och ersättas av uttalanden av rådet och kommissionen om ”Katastrofbistånd till flyktingar och migranter som utsätts för svåra väderförhållanden i europeiska läger”.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag.

Verts/ALE-gruppen begärde att man skulle tidigarelägga omröstningen om Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (punkt 74 i PDOJ) till dagens omröstning.

Talare: Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, som motiverade begäran, Krišjānis Kariņš, som motsatte sig den, och Fabio De Masi som stödde den (talmannen förklarade vilka regler som gäller för att ändra föredragningslistan).

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (307 röster för, 342 röster emot, 11 nedlagda röster).

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Ska Keller, som påminde om att Verts/ALE-gruppen önskade att kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, skulle delta i debatten om ”Katastrofbistånd till flyktingar och migranter som utsätts för svåra väderförhållanden i europeiska läger” och Pervenche Berès om hur den elektroniska omröstningen visades i kammaren..


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. De ständiga utskottens sammansättning (omröstning)

Förslag till beslut, som talmanskonferensen lämnat in i enlighet med artikel 196 i arbetsordningen, om de ständiga utskottens sammansättning (2016/3040(RSO)) (B8-0029/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0001)

Inlägg:

James Carver.


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på de sidor på parlamentets webbplats som är reserverade för ledamöterna.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


10. Det maltesiska rådsordförandeskapets handlingsprogram (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det maltesiska rådsordförandeskapets handlingsprogram (2016/2791(RSP))

Joseph Muscat (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talmannen tackade Jean-Claude Juncker och informerade kammaren om att en ny jordbävning hade drabbat Italien.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, David Casa, Alfred Sant, Bernd Lucke, Marielle de Sarnez, Sofia Sakorafa, Sven Giegold, Beatrix von Storch, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Franck Proust, Tanja Fajon, Anja Hazekamp, Fabio Massimo Castaldo, Janice Atkinson, Pilar del Castillo Vera, Marlene Mizzi, Kinga Gál, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Miriam Dalli, Paulo Rangel och David Martin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) och Joseph Muscat.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.30 och återupptogs kl. 13.35.)


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

11. Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången) (tillkännagivande av kandidaturer)

Talmannen meddelade att följande kandidater hade bekräftat sina kandidaturer i valet till vice talmän: Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu och Indrek Tarand.

Man övergick till omröstningen.

(Sammanträdet, som avbutits kl. 14.00 för rösträkning, återupptogs kl. 15.00).


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

12. Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången) (tillkännagivande av resultaten)

Talmannen meddelade resultatet av omröstningen:

- antal röstdeltagande: 672

- blanka eller ogiltiga valsedlar: 34

- avgivna röster: 638

- absolut majoritet: 320

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll.) (bilaga 2 i protokollet av den 18.1.2017)

Erhållna röster i fallande ordning:

Ioan Mircea Paşcu: 517

Dimitrios Papadimoulis: 469

Ulrike Lunacek: 441

Alexander Graf Lambsdorff: 393

Indrek Tarand: 261

Ioan Mircea Paşcu, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek och Alexander Graf Lambsdorff hade fått en absolut majoritet av de avgivna rösterna, och är således valda till vice talmän. Talmannen lyckönskade dem till att ha blivit valda.

I enlighet med artikel 17.2 i arbetsordningen bestäms de vice talmännens rangordning utifrån den ordning i vilken de valdes.

Rangordningen för de vice talmännen är således fastställd enligt följande: Mairead McGuinness, Bogusław Liberadzki, David-Maria Sassoli, Rainer Wieland, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Evelyne Gebhardt, Pavel Telička, Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Mircea Paşcu, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek och Alexander Graf Lambsdorff.

°
° ° °

Talmannen påminde om att valet av kvestorer skulle äga rum denna eftermiddag kl. 16.30 och påminde om att tidsfristen för att lämna in kandidaturer var fastställd till kl.16.00.


13. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 16 januari 2017 och 17 januari 2017 justerades.


14. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av förordning (EG) nr 692/2008 (D045884/03 - 2017/2516(RPS) - tidsfrist: 14 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott : ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D047219/03 - 2017/2500(RPS) - tidsfrist: 10 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott : ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade ämnen (D047612/03 - 2017/2501(RPS) - tidsfrist: 10 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott : ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D047857/02 - 2017/2518(RPS) - tidsfrist: 17 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acekvinocyl, amitraz, kumafos, diflufenikan, flumekin, metribuzin, permetrin, pyraklostrobin och streptomycin i eller på vissa produkter (D048302/02 - 2017/2517(RPS) - tidsfrist: 17 mars 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för sulfoxaflor i eller på vissa produkter (D048308/03 - 2016/3047(RPS) - tidsfrist: 21 februari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acetamiprid, cyantraniliprol, cypermetrin, cyprodinil, difenokonazol, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalotrin, mesotrion, profenofos, propikonazol, pyrimetanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (D048316/03 - 2017/2520(RPS) - tidsfrist: 18 mars 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i vissa energireducerade konfektyrvaror (D048351/02 - 2016/3041(RPS) - tidsfrist: 15 februari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen (D048353/02 - 2016/3043(RPS) - tidsfrist: 17 februari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D048354/02 - 2017/2519(RPS) - tidsfrist: 18 april 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


15. Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15 december 2016 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15 december 2016 (2016/2789(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Paul Nuttall för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, och Sotirios Zarianopoulos, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Elmar Brok, Knut Fleckenstein, Richard Sulík, Marielle de Sarnez, Liadh Ní Riada, Bodil Valero, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Zoltán Balczó, Andrzej Grzyb, Isabelle Thomas, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Gilles Lebreton, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Branislav Škripek, Jean-Luc Mélenchon, Luděk Niedermayer, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Afzal Khan och Cécile Kashetu Kyenge.

Talare: Jyrki Katainen och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare::

- Jérôme Lavrilleux om tolkningen till franska av ett uttalande från Peter Lundgren under den föregående debatten, och Peter Lundgren som klargjorde innehållet i sitt inlägg (talmannen noterade detta),

- Ashley Fox, Janice Atkinson och Catherine Bearder om valet av kvestorer.


16. Val av Europaparlamentets kvestorer

Talmannen meddelade att han hade mottagit följande kandidaturer i valet till kvestorer: Catherine Bearder, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Vladimír Maňka och Elisabeth Morin-Chartier.

I enlighet med artikel 18 i arbetsordningen övergick parlamentet till att välja kvestorer enligt samma förfarande som används för valet av vice talmän.

Talmannen meddelade att eftersom antalet kandidater inte översteg antalet platser som skulle tillsättas var kandidaterna valda med acklamation. Han bekräftade att man i enlighet med artikel 17.2 i arbetsordningen skulle fortsätta med sluten elektronisk omröstning för att bestämma rangordningen, och informerade kammaren om hur detta skulle gå till.

Man övergick till omröstningen.

Talmannen meddelade resultatet av omröstningen:

- antal röstdeltagande:       562

- blanka eller ogiltiga valsedlar:     51

- avgivna röster:      511

Erhållna röster i fallande ordning:

Elisabeth Morin-Chartier:   459

Andrey Kovatchev:      432

Vladimír Maňka:      332

Catherine Bearder:      313

Karol Karski:      213

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll.) (bilaga 3 i protokollet av den 18.1.2017)

I enlighet med artiklarna 17.2 och 18 i arbetsordningen bestäms rangordningen mellan kvestorerna utifrån den ordning i vilken de valdes.


17. Ändring av föredragningslistan

Talmannen föreslog, med stöd från de politiska grupperna , att flytta fram början på debatterna denna kväll till kl. 20.00.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag.

Föredragningslistan är härmed ändrad.

(Sammanträdet avbröts kl. 16.50 och återupptogs kl. 20.10.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


18. Utnämningar till utskotten

Talmannen meddelade att han från talmanskonferensen hade fått förslag till utnämningar till utskotten. Dessa förslag offentliggörs på sidan ”Plenum” under rubriken ”Prioriterad information och prioriterade handlingar”.

Tidsfristen för ändringsförslag till dessa förslag är fastställd till i morgon kl 10.00.


19. Läget i förhandlingarna om skatt på finansiella transaktioner (debatt)

Uttalande av rådet: Läget i förhandlingarna om skatt på finansiella transaktioner (2017/2503(RSP))

Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, och Diane James, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Brian Hayes, Pervenche Berès, Patrick Le Hyaric, David Coburn, Barbara Kappel, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Gunnar Hökmark, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Romana Tomc och Ramón Jáuregui Atondo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


20. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade från grupperna PPE, S&D och ECR mottagit begäranden om följande utnämningar:

undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin: Pilar Ayuso

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Stanislav Polčák i stället för Tom Vandenkendelaere

delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland: Tom Vandenkendelaere i stället för Stanislav Polčák

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Maria Arena i stället för Iliana Iotova

delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro: Peter Kouroumbashev i stället för Iliana Iotova

delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: Syed Kamall i stället för Emma McClarkin

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


21. Katastrofbistånd till flyktingar och migranter som utsätts för svåra väderförhållanden i europeiska läger (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Katastrofbistånd till flyktingar och migranter som utsätts för svåra väderförhållanden i europeiska läger (2017/2502(RSP))

Ian Borg (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ernest Urtasun, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Enrique Guerrero Salom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Charles Goerens, Malin Björk, Judith Sargentini, Eleftherios Synadinos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Goerens, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claude Moraes, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos och Beatriz Becerra Basterrechea, som ställde en fråga ("blått kort") till Kostas Chrysogonos.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Kostas Chrysogonos, som besvarade en fråga (”blått kort”) från Beatriz Becerra Basterrechea, Daniel Buda och Linda McAvan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Julie Ward, Silvia Costa, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Izaskun Bilbao Barandica och Ernest Urtasun.

Talare: Christos Stylianides och Ian Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna (kortfattad redogörelse)

Betänkande om logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna [2015/2348(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016)

Inés Ayala Sender redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michel Dantin, Nicola Caputo, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 19.1.2017.


23. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2016/1628 om tekniska och allmänna krav för utsläppsgränser samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (C(2016)08381 - 2016/3048(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2016/1628 vad gäller övervakning av utsläpp av gasformiga föroreningar från förbränningsmotorer i drift monterade i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (C(2016)08383 - 2016/3049(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 för att beakta viktutvecklingen för nya lätta nyttofordon som registrerats under 2013, 2014 och 2015 (C(2016)08395 - 2016/3046(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av de bulgariska, estniska, franska, grekiska, kroatiska, litauiska, maltesiska, rumänska, slovakiska, svenska och tjeckiska språkversionerna av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (C(2016)08410 - 2016/3045(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 16 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förlängningen av övergångsperioderna i fråga om pensionssystemen (C(2016)08542 - 2016/3050(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 20 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2016)08996 - 2017/2511(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 januari 2017

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 24 november 2016

Förlängning av tidsfristen för invändningar:1 månad

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE


24. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör (2017/2506(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri och Ana Gomes, för S&D-gruppen, om Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör (B8-0072/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská och Notis Marias, för ECR-gruppen, om Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör (B8-0073/2017),

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes och Maria Heubuch, för Verts/ALE-gruppen, om Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör (B8-0077/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, om Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör (B8-0079/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen, om Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör (B8-0080/2017),

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Nedzhmi Ali, för ALDE-gruppen, om Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör (B8-0083/2017),

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via, György Hölvényi och Lars Adaktusson, för PPE-gruppen, om Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör (B8-0088/2017).

II.   Centralafrikanska republiken (2017/2507(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri och Nicola Caputo, för S&D-gruppen, om Centralafrikanska republiken (B8-0074/2017),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Jana Žitňanská och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om Centralafrikanska republiken (B8-0076/2017),

—   Bodil Valero, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om Centralafrikanska republiken (B8-0081/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om Centralafrikanska republiken (B8-0085/2017),

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo och Javier Couso Permuy, för GUE/NGL-gruppen, om Centralafrikanska republiken (B8-0087/2017),

—   Louis Michel, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells och Nedzhmi Ali, för ALDE-gruppen, om Centralafrikanska republiken (B8-0090/2017),

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Maurice Ponga, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via och György Hölvényi, för PPE-gruppen, om Centralafrikanska republiken (B8-0092/2017).

III.   Situationen i Burundi (2017/2508(RSP))

—   Pier Antonio Panzeri och Maria Arena, för S&D-gruppen, om situationen i Burundi (B8-0075/2017);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Monica Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om situationen i Burundi (B8-0078/2017),

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Burundi (B8-0082/2017),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om situationen i Burundi (B8-0084/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou och Paloma López Bermejo, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Burundi (B8-0086/2017),

—   Pavel Telička, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Javier Nart och Nedzhmi Ali, för ALDE-gruppen, om situationen i Burundi (B8-0089/2017),

—   Cristian Dan Preda, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Maydell, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Giovanni La Via och György Hölvényi, för PPE-gruppen, om situationen i Burundi (B8-0091/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 596.857/OJJE).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Kłosowski, Matera, Messerschmidt


Bilaga 1 - Val av Europaparlamentets vice talmän (första valomgången)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver.


Bilaga 2 - Val av Europaparlamentets vice talmän (andra valomgången)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka.


Bilaga 3 - Val av Europaparlamentets kvestorer

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Kamall, Karlsson, Karski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Castaldo, Coburn, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Lundgren, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas

NI:
Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Soru, Synadinos, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Martusciello, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nilsson, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Rättsligt meddelande