Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2506(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0080/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0080/2017

Συζήτηση :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.1. Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0072/2017

(αντικαθιστά τις B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0002)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0080/2017 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου