Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0029(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0311/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0311/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0006

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.5. Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής της Ένωσης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0006)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου