Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα
  4.2.Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
  4.3.Η κατάσταση στο Μπουρούντι
 5.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (ψηφοφορία)
  7.2.Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ψηφοφορία)
  7.3.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (ψηφοφορία)
  7.4.Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.5.Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής της Ένωσης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.6.Σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας *** (ψηφοφορία)
  7.7.Διορισμοί σε επιτροπές (ψηφοφορία)
  7.8.Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ψηφοφορία)
  7.9.Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (ψηφοφορία)
  7.10.Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  7.11.Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 12.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 13.Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων (συζήτηση)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Διορισμοί σε επιτροπές
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (329 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (62 kb)
  Παράρτημα 1
Οριστική έκδοση (72 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (109 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (36 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (91 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (379 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (70 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (525 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (1305 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου