Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2327(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0389/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0389/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2017 - 20
CRE 01/02/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2017 - 7.7
CRE 02/02/2017 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0018

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

20. Έφαρμογή του Erasmus + (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK [2015/2327(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Milan Zver (A8-0389/2016)

Ο Milan Zver παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Krystyna Łybacka, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Eva Maydell, Julie Ward και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Milan Zver.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου