Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 265kWORD 81k
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Έλεγχος των εντολών
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 6.Μεταφορές πιστώσεων
 7.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 9.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Ταξιδιωτικοί περιορισμοί εν συνεχεία των εκτελεστικών διαταγμάτων του Προέδρου των ΗΠΑ (συζήτηση)
 13.Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση)
 14.Διαχείριση της μετανάστευσης κατά μήκος της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (συζήτηση)
 16.Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (συζήτηση)
 17.Μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (συζήτηση)
 18.Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού ***I (συζήτηση)
 19.Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I (συζήτηση)
 20.Έφαρμογή του Erasmus + (συζήτηση)
 21.Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (σύντομη παρουσίαση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2016 - 2017

Συνεδριάσεις από 1 έως 2 Φεβρουαρίου 2017

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Antonio Tajani
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.05.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Andi Cristea ήταν παρών στη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2017 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.


3. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν πρότασης της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των John Procter, με έναρξη ισχύος στις 17 Νοεμβρίου 2016 και του Jordi Solé με έναρξη ισχύος στις 3 Ιανουαρίου 2017, αντιστοίχως.


4. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PPE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE και ENF, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή CONT: Hannu Takkula αντί του Michael Theurer

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Francesc Gambús αντί του Esteban González Pons

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία: Anneli Jäätteenmäki αντί του Nils Torvalds

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Jaromír Kohlíček, Anneli Jäätteenmäki αντί του Nils Torvalds

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας: Jordi Solé

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Julia Reda αντί του Max Andersson

Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία: Mireille D'Ornano αντί του Jean-François Jalkh


5. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση αρμόδιας επιτροπής να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού :

- επιτροπή ECON, βάσει της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)). Εισηγητής : Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα αιτήματα για να τεθεί σε ψηφοφορία η απόφαση έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων πρέπει να κατατεθούν πριν το πέρας της αυριανής ημέρας, Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου 2017.

Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας εφόσον δεν έχει κατατεθεί κανένα αίτημα για να τεθεί σε ψηφοφορία η απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων.


6. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 179 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. DEC 40/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. V/AB-01/C/17.


7. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Ιουλίου 2016, του Οκτωβρίου I και του Οκτωβρίου II 2016 διατίθενται στο Eurοparl.


8. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (C(2017)00149 - 2017/2532(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 20 Ιανουαρίου 2017

Αναπομπή επί της ουσίας : ECON

- Κατ’ εξουσιδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την ταξινόμηση των επιδόσεων των αργιλικών πλακιδίων βάσει του προτύπου EN 1304 όσον αφορά την αντοχή στον παγετό σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2017)00315 - 2017/2543(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 27 Ιανουαρίου 2017

Αναπομπή επί της ουσίας : IMCO

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων C(2016)08996 - 2017/2511(DEA)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 11 Ιανουαρίου 2017

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο (2) μήνες

Αναπομπή επί της ουσίας : INTA


9. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά μια εναλλακτική μέθοδο για τη μεταποίηση ορισμένων τετηγμένων λιπών (D044352/06 - 2017/2541(RPS) - προθεσμία: 25 Απριλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκπόνηση των θαλάσσιων στρατηγικών (D044527/03 - 2017/2531(RPS) - προθεσμία: 20 Απριλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηρίων και μεθοδολογικών προτύπων για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων καθώς και προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/477/ΕΕ (D046061/03 - 2017/2530(RPS) - προθεσμία: 20 Απριλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 όσον αφορά τις μεθόδους προσδιορισμού των επιπέδων των διοξινών και των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (D047571/03 - 2017/2522(RPS) - προθεσμία: 19 Απριλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων (D047980/02 - 2017/2534(RPS) - προθεσμία: 24 Απριλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πιάτων (D048132/02 - 2017/2535(RPS) - προθεσμία: 24 Απριλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα καθαρισμού σκληρών επιφανειών (D048133/02 - 2017/2536(RPS) - προθεσμία: 24 Απριλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση (D048142/02 - 2017/2537(RPS) - προθεσμία: 24 Απριλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση (D048143/03 - 2017/2542(RPS) - προθεσμία: 26 Απριλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων (D048144/02 - 2017/2538(RPS) - προθεσμία: 24 Απριλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών fenpyroximate, triadimenol και triadimefon μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D048327/02 - 2017/2528(RPS) - προθεσμία: 20 Μαρτίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bitertanol, chlormequat και tebufenpyrad μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D048330/02 - 2017/2539(RPS) - προθεσμία: 24 Μαρτίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bifenazate, daminozide και tolylfluanid μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D048340/02 - 2017/2521(RPS) - προθεσμία: 19 Μαρτίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες clothianidin και thiamethoxam μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D048557/02 - 2017/2540(RPS) - προθεσμία: 25 Μαρτίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τους ορισμούς του ιχθυάλευρου και του ιχθυέλαιου (D048570/03 - 2017/2533(RPS) - προθεσμία: 21 Απριλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI


10. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 01/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0004/2017 - C8-0019/2017 - 2017/2016(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών που θεσπίζεται με τον κανονισμό ... [κανονισμός για την ευρωπαϊκή κάρτα υπηρεσιών] (COM(2016)0823 - C8-0013/2017 – 2016/0402(COD))

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων (COM(2016)0824 - C8-0014/2017 – 2016/0403(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

PETI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση των Κάτω Χωρών – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFCO, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ, της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, της οδηγίας 2011/35/ΕΕ, της οδηγίας 2005/56/ΕΚ, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και της οδηγίας 2007/36/ΕΚ (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE, JURI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Philippe Lamberts (A8-0008/2017)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (2015/2086(INL)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016)

- Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (2016/2143(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου (08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου (2016/2231(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας (2014/2249(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητές: Elmar Brok, Mercedes Bresso (A8-0386/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK (2015/2327(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Milan Zver (A8-0389/2016)

- Έκθεση σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014/2248(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 (COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Péter Niedermüller (A8-0392/2016)


11. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας 1η και 2η Φεβρουαρίου 2017 (PE 598.387/OJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Παρεμβαίνουν οι Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Elżbieta Fotyga, Peter Lundgren, Nigel Farage, Νότης Μαριάς, Ana Gomes, Janice Atkinson και Nikolay Barekov.

Τετάρτη

Με τη συμφωνία των πολιτικών ομάδων, ο Πρόεδρος προτείνει τις εξής τροποποιήσεις:

- Εγγράφεται ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς εν συνεχεία των εκτελεστικών διαταγμάτων του Προέδρου των ΗΠΑ·

- Εγγράφεται ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης κατά μήκος της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου·

- Αναβολή για την περίοδο συνόδου Φεβρουαρίου II της συζήτησης σχετικά με τα βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου.

Το Σώμα εγκρίνει τις προτάσεις αυτές και η συνεδρίαση παρατείνεται ως εκ τούτου μέχρι τις 24.00.

Αίτημα της Ομάδας ENF για να εγγραφεί, ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις μυστικές δραστηριότητες της IntCen (κέντρου αναλύσεων της ΕΥΕΔ).

Παρεμβαίνει ο Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Πέμπτη

Αίτημα των Ομάδων PPE και ALDE για να εγγραφεί, ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στη Ρουμανία.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, υπέρ του αιτήματος, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, επίσης υπέρ και η οποία ζητεί εξάλλου να διοργανώσει η Επιτροπή LIBE συζήτηση επί του θέματος και να πραγματοποιηθεί διερευνητική επίσκεψη στη χώρα.

Το Σώμα εγκρίνει αυτά τα αιτήματα.

Οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν συνεπώς αύριο στις 11.30 και όχι στις 11.00.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει η Rebecca Harms.


12. Ταξιδιωτικοί περιορισμοί εν συνεχεία των εκτελεστικών διαταγμάτων του Προέδρου των ΗΠΑ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ταξιδιωτικοί περιορισμοί εν συνεχεία των εκτελεστικών διαταγμάτων του Προέδρου των ΗΠΑ (2017/2546(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή για να του ζητήσει να είναι κοσμιότερος), Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bill Etheridge, επί της εφαρμογής του Κανονισμού, και Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (2017/2523(RSP))

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe και Bendt Bendtsen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Paloma López Bermejo και Zigmantas Balčytis.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Διαχείριση της μετανάστευσης κατά μήκος της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Διαχείριση της μετανάστευσης κατά μήκος της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου (2017/2747(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Kristina Winberg, επί της διαδικασίας (ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι η παρέμβαση δεν αφορά την διαδικασία και διακόπτει την ομιλήτρια), Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jane Collins, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer και Alessandra Mussolini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς, Ernest Urtasun, Γεώργιος Επιτήδειος και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (2016/2509(RSP))

Ο Neven Mimica (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill και Joachim Zeller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (2016/2510(RSP))

Ο Neven Mimica (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda και Pier Antonio Panzeri.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Γκαμπόν (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser και Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet και Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2017.


17. Μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (2017/2524(RSP))

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Constance Le Grip, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Anna Maria Corazza Bildt, Liliana Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Γεώργιος Επιτήδειος, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Julie Ward, Mariya Gabriel, Edouard Martin, Adam Szejnfeld και Viorica Dăncilă.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου [COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

Η Marielle de Sarnez παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Fernando Ruas, Eric Andrieu, Santiago Fisas Ayxelà, Francisco Assis, Jarosław Wałęsa και Cláudia Monteiro de Aguiar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν η Cecilia Malmström και Marielle de Sarnez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2017.


19. Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου [COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0377/2016)

Η Linnéa Engström παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gabriel Mato, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Renata Briano και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Linnéa Engström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος


20. Έφαρμογή του Erasmus + (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK [2015/2327(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Milan Zver (A8-0389/2016)

Ο Milan Zver παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Krystyna Łybacka, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Eva Maydell, Julie Ward και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Maria Grapini και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Milan Zver.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2017.


21. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα [2016/2143(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Hannu Takkula (A8-0381/2016)

Ο Hannu Takkula προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Bogdan Brunon Wenta και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.2.2017.


22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Marina Albiol Guzmán, Jordi Solé, Gilles Lebreton, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Francesc Gambús, Viorica Dăncilă, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Victor Negrescu, Ángela Vallina, Daniel Buda, Tomáš Zdechovský και Jiří Pospíšil.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 598.387/OJME).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.45.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Petersen, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zanni, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Castaldo, Crowley, Drăghici, Goulard, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Vautmans

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου