Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 13. februāris - Strasbūra

8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskajai Kokvilnas padomdevējai komitejai (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu piemērošanu Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijas Republikā (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses (15470/2016 - C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK nolūkā saglabāt pašreizējo darbības jomas ierobežojumu attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavoties globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021.gada (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 – 2017/0017(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr.1095/2010, (ES) Nr.648/2012 un (ES)2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES) Nr.1257/2013, Padomes Direktīvu86/278/EEK un Padomes Direktīvu94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE, AFET, JURI, ECON

2. Parlamenta komiteju ziņojumi

- Ziņojums par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku (2016/2100(INI)) - ECON komiteja - Referents: Tibor Szanyi (A8-0001/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Ian Duncan (A8-0003/2017).

- Ziņojums par trauksmes cēlēju nozīmi ES finanšu interešu aizsardzībā (2016/2055(INI)) - CONT komiteja - Referents: Dennis de Jong (A8-0004/2017).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Civiltiesību noteikumiem par robotiku (2015/2103(INL)) - JURI komiteja - Referente: Mady Delvaux (A8-0005/2017).

- Ziņojums par Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvu (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0006/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu (2015), ar ko groza Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumu (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017).

- *** Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Artis Pabriks (A8-0009/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - PECH komiteja - Referents: João Ferreira (A8-0010/2017).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību un tā īstenošanas protokolu (2016/2230(INI)) - PECH komiteja - Referents: João Ferreira (A8-0015/2017).

- Ziņojums par gada ziņojumu par vienotā tirgus pārvaldību saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (2016/2248(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017).

- Ziņojums ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (2017/2001(INI)) - FEMM komiteja - Referentes: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017).

- Ziņojums par banku savienību — 2016. gada ziņojums (2016/2247(INI)) - ECON komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017).

- Ziņojums par Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšanu (2016/2094(INI)) - DEVE komiteja - Referentes: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017).

- Ziņojums par aviācijas stratēģiju Eiropai (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Pavel Telička (A8-0021/2017).

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Albāniju (2016/2312(INI)) - AFET komiteja - Referents: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumiem jaunajai psihoaktīvajai vielai metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoātam (MDMB-CHMICA) (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017).

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu (2016/2313(INI)) - AFET komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A8-0028/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par Lēmuma 2009/935/TI pielikuma grozīšanu attiecībā uz to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017).

- Ši dokumenta nosaukums pašlaik visas valodas nav pieejams. Report on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2017 (2016/2307(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Yana Toom (A8-0037/2017).

- Ziņojums par dzimumu līdztiesības veicināšanu garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā (2016/2096(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016).

- Ziņojums par ieguldījumiem darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana: ziņojuma novērtēšana saskaņā ar KNR 16. panta 3. punktu (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - REGI komiteja - Referents: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016).

Juridisks paziņojums