Показалец 
Протокол
PDF 258kWORD 80k
Понеделник, 13 февруари 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на делегациите
 5.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 6.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 10.Ред на работа
 11.Биологични пестициди с нисък риск (разискване)
 12.Преразглеждане на европейския консенсус относно развитието (разискване)
 13.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (разискване)
 14.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 15.Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (кратко представяне)
 16.Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (кратко представяне)
 17.Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията (кратко представяне)
 18.Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (кратко представяне)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2016 - 2017

Заседания от 13 до 16 февруари 2017 г.

СТРАСБУРГ

ПРОТОКОЛ

ПОНЕДЕЛНИК, 13 ФЕВРУАРИ 2017 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 1 февруари 2017 г. и 2 февруари 2017 г. бяха одобрени.

°
° ° °

Sylvie Guillaume е присъствала на заседанието от 1 февруари 2017 г., но името ѝ не фигурира в присъствения списък.


3. Състав на Парламента

Martin Schulz уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 11 февруари 2017 г.

Съгласно член 4, параграфи 1, 2 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът отбелязва освобождаването на мястото му, считано от тази дата, и информира за това съответния национален орган.


4. Състав на делегациите

Председателят получи от групите PPE и S&D следните искания за назначения:

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия Fernando Ruas на мястото на Paulo Rangel

Делегация за връзки с държавите от Меркосур: Fernando Ruas на мястото на Paulo Rangel

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Fernando Ruas на мястото на Paulo Rangel

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Glenis Willmott на мястото на Paul Brannen, Alex Mayer на мястото на Richard Corbett

Делегация за връзки с Канада: Paul Brannen на мястото на Glenis Willmott

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: Richard Corbett на мястото на Alex Mayer

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


5. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви, че не е получавал никакво искане относно решението за започване на междуинституционални преговори, посочено в протокола от сряда, 1 февруари 2017 г. (точка 5 от протокола от 1.2.2017 г.).

Следователно, комисията ECON можа да започне преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


6. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

—   Поправка (P7_TA(2014)0443(COR01)) на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент(ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L149, 20.5.2014г., стр. 1) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014г., соглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2014)0443) (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - комисия PECH

—   Поправка (P7_TA(2014)0386(COR01)) на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/EO и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014г., стр. 349) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива P7_TA(2014)0386)(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - комисия ECON

—   Поправка (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2016г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране) P8_TA-PROV(2016)0508 (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - комисия LIBE

Поправките са на разположение на сайта на Европейския парламент (Europarl).

Съгласно член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в 24-часов срок политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат поставянето им на гласуване.


7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 15 февруари 2017 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI, ECON

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, AGRI

- Предложение за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021г. (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора, председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) от парламентарни комисии, доклади

- Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2016/2100(INI)) - ECON - Докладчик: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - ENVI - Докладчик: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Доклад относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (2016/2055(INI)) - CONT - Докладчик: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL)) - JURI - Докладчик: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Доклад относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - ITRE - Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението към Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - INTA - Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - INTA - Докладчик: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - PECH - Докладчик: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него (2016/2230(INI)) - PECH - Докладчик: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Доклад относно Годишния доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (2016/2248(INI)) - IMCO - Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (2017/2001(INI)) - FEMM - Докладчици: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Доклад относно „Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г.“ (2016/2247(INI)) - ECON - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Доклад относно преразглеждането на Европейския консенсус за развитие (2016/2094(INI)) - DEVE - Докладчици: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Доклад относно „Стратегия за въздухоплаването в Европа“ (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - TRAN - Докладчик: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Албания (2016/2312(INI)) - AFET - Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Доклад относно проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждането на мерки за контрол относно метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - LIBE - Докладчик: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Доклад относно доклада на Комисията за Босна и Херцеговина за 2016 г. (2016/2313(INI)) - AFET - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - AFET - Докладчик: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Доклад относно проекта на решение на Съвета за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Нидерландия — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - BUDG - Докладчик: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017г. (2016/2307(INI)) - EMPL - Докладчик: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Доклад относно насърчаването на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (2016/2096(INI)) - FEMM - Докладчик: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Доклад относно инвестициите за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от РОР (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - REGI - Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000147/2016) зададен от Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Биологични пестициди с нисък риск (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016) зададен от Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune и Edouard Martin, към Комисията: Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове - въздействие върху политиката на сближаване и бъдещи действия (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през втората месечна сесия на февруари 2017 г. (PE 598.638/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149a от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане на групата S&D за промяна на заглавието на изявлението на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно "Перспективи за възобновяване на мирните преговори в Близкия изток" (точка 71 от проекта на дневен ред) на "Положението на Западния бряг, и по-специално в заселническите селища".

Изказаха се:, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова искането, Tomáš Zdechovský, срещу искането, и Maria João Rodrigues, за да уточни искането.

С електронно гласуване (165 - гласа „за“ 155- гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Искане на групата S&D за вписване на предложение за резолюция относно "Положението на Западния бряг, и по-специално в заселническите селища" (разискване: точка 11 от протокола от 22.11.2016 г) за времето за гласуване в четвъртък, 16 февруари 2017 г.

Изказаха се:, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова искането, и Cristian Dan Preda, срещу искането.

С електронно гласуване (142 гласа „за“, 198 гласа „против“, 3 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Искане на групата EFDD за вписване на разискване относно еднаквото прилагане на Правилника за дейността на ЕП за всички политически групи.

Изказа се Nigel Farage, от името на групата EFDD, който обоснова искането.

Парламентът отхвърля искането

Сряда

Искане на групата GUE/NGL за вписване на изявление на Комисията относно работата на пристанищата и свободата на установяване в испанските пристанища като четвърта точка от дневния ред за следобед, преди разискването относно доклада на Mady Delvaux - A8-0005/2017 (точка 13 от проекта на дневен ред).

Изказаха се:, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Wim van de Camp, срещу искането.

Парламентът отхвърля искането

Искане на групата S&D за изтегляне по-напред на разискването, предвидено за четвъртък следобед, относно Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (точка 69 от проекта на дневен ред) и за вписване като пета точка в дневния ред за сряда следобед, след разискването относно доклада на Mady Delvaux - A8-0005/2017 (точка 13 от проекта на дневен ред) .

Изказаха се: Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова искането, и Françoise Grossetête, срещу искането.

Председателят привлече вниманието на Парламента към възможните последици от това гласуване за графика на следващите сесии.

С електронно гласуване (195 - гласа „за“ 142- гласа „против“, 19 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Гласуването на предложенията за резолюции ще се състои по време на втората месечна сесия на март.

Четвъртък

Със съгласието на политическите групи, Председателят предложи заседанието в четвъртък да започне в 8,30 ч.

Парламентът одобрява искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


11. Биологични пестициди с нисък риск (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000147/2016), зададен от Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Биологични пестициди с нисък риск (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
заместник-председател

Pavel Poc разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Norbert Lins, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Peter Liese, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose и Lynn Boylan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller и Andrzej Grzyb.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, относно биологични пестициди с нисък риск (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.15 от протокола от 15.2.2017 г г.


12. Преразглеждане на европейския консенсус относно развитието (разискване)

Доклад относно преразглеждането на европейския консенсус относно развитието [2016/2094(INI)] - Комисия по развитие. Докладчици: Bogdan Brunon Wenta и Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta и Norbert Neuser представиха доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Maurice Ponga, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein и Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská и Nicola Caputo.

Изказаха се: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta и Norbert Neuser.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 14.2.2017 г г.


13. Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan представи доклада

Изказа се Fredrick Federley (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията DEVE) Ivo Belet, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Esther de Lange и Edouard Martin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen и Krišjānis Kariņš.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Ian Duncan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 15.2.2017 г г.


14. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2016/2100(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi представи доклада.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Изказаха се: Adam Szejnfeld (докладчик по становище на комисията INTA), Andreas Schwab (докладчик по становище на комисията IMCO), Michel Dantin (докладчик по становище на комисията AGRI), Fulvio Martusciello, от името на PPE, Anneliese Dodds, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Eva Paunova, Alfred Sant, Ruža Tomašić и Christel Schaldemose.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes и Olga Sehnalová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
заместник-председател

Изказаха се: Margrethe Vestager и Tibor Szanyi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 14.2.2017 г г.


15. Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (кратко представяне)

Доклад относно насърчаването на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания [2016/2096(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi и Marijana Petir.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 14.2.2017 г г.


16. Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (кратко представяне)

Доклад, съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените [2017/2001(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Constance Le Grip и Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt и Maria Arena направиха представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová и Marijana Petir.

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 14.2.2017 г г.


17. Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията (кратко представяне)

Доклад относно контрола на регистъра и състава на експертните групи на Комисията [2015/2319(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Kateřina Konečná.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 14.2.2017 г г.


18. Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (кратко представяне)

Доклад относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС [2016/2055(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi и Luke Ming Flanagan.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 14.2.2017 г г.


19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Andrea Bocskor, Момчил Неков, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune и Victor Negrescu.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 598.638/OJMA).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.45 ч.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Новаков, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Правна информация