Seznam 
Zápis
PDF 238kWORD 77k
Pondělí, 13. února 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 3.Složení Parlamentu
 4.Členství v delegacích
 5.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 6.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 8.Předložení dokumentů
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 10.Plán práce
 11.Biologické pesticidy představující nízké riziko (rozprava)
 12.Přezkum Evropského konsensu o rozvoji (rozprava)
 13.Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I (rozprava)
 14.Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (rozprava)
 15.Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu (krátké přednesení)
 16.Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen (krátké přednesení)
 17.Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise (krátké přednesení)
 18.Úloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EUÚloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU (krátké přednesení)
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2016–2017

Dílčí zasedání od 13. do 16. února 2017

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 13. ÚNORA 2017

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 1. a 2. února 2017, byly schváleny.

°
° ° °

Sylvie Guillaume byla přítomna na denním zasedání, které se konalo dne 1. února 2017, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.


3. Složení Parlamentu

Martin Schulz písemně oznámil, že s platností od 11. února 2017 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1, 2 a 3 jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s platností od tohoto dne a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


4. Členství v delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a S&D následující žádosti o jmenování:

delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou: Fernando Ruas, kterým je nahrazen Paulo Rangel

delegace pro vztahy s Mercosurem: Fernando Ruas, kterým je nahrazen Paulo Rangel

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Fernando Ruas, kterým je nahrazen Paulo Rangel

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Glenis Willmott, kterou je nahrazen Paul Brannen, Alex Mayer, kterým je nahrazen Richard Corbett

delegace pro vztahy s Kanadou: Paul Brannen, kterým je nahrazena Glenis Willmott

delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie: Richard Corbett, kterým je nahrazen Alex Mayer

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


5. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, které bylo oznámeno v zápisu z denního zasedání konaného ve středu 1. února 2017 (bod 5 zápisu ze dne 1.2.2017).

Výbor ECON tak mohl po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


6. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

—   oprava (P7_TA(2014)0443(COR01)) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - výbor PECH

—   oprava (P7_TA(2014)0386(COR01)) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - výbor ECON

—   oprava (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 15. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - výbor LIBE

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Opravy jsou prohlášeny za schválené, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o nich hlasovalo.


7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 15. února 2017 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro poskytování přístavních služeb a stanoví společná pravidla pro finanční transparentnost přístavů (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI, ECON

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AGRI

- Návrh rozhodnutí Rady ouplatňování ustanovení schengenského acquis voblasti Schengenského informačního systému vChorvatské republice (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé jménem Unie (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností voblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření odroku 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Příloha návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) parlamentními výbory, zprávy

- Zpráva o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU (2016/2100(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Zpráva o úloze oznamovatelů („whistleblowerů“) při ochraně finančních zájmů EU (2016/2055(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku (2015/2103(INL)) - výbor JURI - Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Zpráva o Evropské iniciativě v oblasti cloud computingu (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly, jménem Evropské unie (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Doporučení o rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie (2016/2230(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Zpráva o výroční zprávě o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (2016/2248(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se priorit EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen (2017/2001(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajky: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2016 (2016/2247(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Zpráva o přezkumu Evropského konsensu o rozvoji (2016/2094(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajky: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Zpráva o strategii pro evropské letectví (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2016 (2016/2312(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky methyl-2--3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2016 (2016/2313(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Nizozemsko – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 (2016/2307(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Zpráva o podpoře rovnosti žen a mužů v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu (2016/2096(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Zpráva o investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizování příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000147/2016), kterou pokládají Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Biologické pesticidy představující nízké riziko (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016), kterou pokládají Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune a Edouard Martin Komisi: Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Zpoždění při provádění operačních programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) - dopad na politiku soudržnosti a jak postupovat dále (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého únorového plenárního zasedání (PE 598.638/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny S&D, aby byl název prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku „Vyhlídky na obnovení mírových rozhovorů na Blízkém východě“ (bod 71 PDOJ) změněn na „Situace na Blízkém východě, zejména politika osidlování“.

Vystoupili: Maria João Rodrigues za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Tomáš Zdechovský proti žádosti a Maria João Rodrigues, aby žádost upřesnila.

Parlament žádost schválil EH (165 pro, 155 proti, 10 zdržení se).

Žádost skupiny S&D, aby se o návrhu usnesení o situaci na Blízkém východě, zejména politice osidlování (rozprava: bod 11 zápisu ze dne 22.11.2016) hlasovalo ve čtvrtek 16. února 2017.

Vystoupili: Maria João Rodrigues za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (142 pro, 198 proti, 3 zdržení se).

Žádost skupiny EFDD o zařazení rozpravy o jednotném uplatňování jednacího řádu Evropského parlamentu na všechny politické skupiny.

Vystoupil Nigel Farage za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo prohlášení Komise o práci v přístavech a svobodě usazování ve španělských přístavech zařazeno jako čtvrtý bod odpoledního pořadu jednání před rozpravou o zprávě, kterou předkládá Mady Delvaux - A8-0005/2017 (bod 13 PDOJ).

Vystoupili: Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Wim van de Camp proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Žádost skupiny S&D, aby se rozprava o souhlasu Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (bod 69 PDOJ) naplánovaná na čtvrteční odpoledne konala dříve a byla zařazena jako pátý bod středečního odpoledního pořadu jednání po rozpravě o zprávě, kterou předkládá Mady Delvaux - A8-0005/2017 (bod 13 PDOJ).

Vystoupily: Maria João Rodrigues za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Françoise Grossetête proti žádosti.

Předseda upozornil Parlament na možné dopady tohoto hlasování na harmonogram nadcházejících dílčích zasedání.

Parlament žádost schválil EH (195 pro, 142 proti, 19 zdržení se).

O návrzích usnesení se bude hlalsovat během druhého březnového dílčího zasedání.

Čtvrtek

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby čtvrteční denní zasedání začalo v 8:30.

Parlament žádost schválil.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


11. Biologické pesticidy představující nízké riziko (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000147/2016), kterou pokládají Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Biologické pesticidy představující nízké riziko (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Pavel Poc rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Norbert Lins za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Peter Liese, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose a Lynn Boylan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller a Andrzej Grzyb.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano za výbor ENVI o biologických pesticidech představujících nízké riziko (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.15 zápisu ze dne 15.2.2017.


12. Přezkum Evropského konsensu o rozvoji (rozprava)

Zpráva o přezkumu Evropského konsensu o rozvoji [2016/2094(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajové: Bogdan Brunon Wenta a Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta a Norbert Neuser uvedli zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Maurice Ponga za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein a Cristian Dan Preda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská a Nicola Caputo.

Vystoupili: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta a Norbert Neuser.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 14.2.2017.


13. Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan uvedl zprávu.

Vystoupil Fredrick Federley (zpravodaj výboru ITRE).

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Florent Marcellesi (zpravodaj výboru DEVE), Ivo Belet za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Esther de Lange a Edouard Martin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen a Krišjānis Kariņš.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly a Tibor Szanyi.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Ian Duncan.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 15.2.2017.


14. Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU [2016/2100(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi uvedl zprávu.

Vystoupila Margrethe Vestager (členka Komise).

Vystoupili: Adam Szejnfeld (zpravodaj výboru INTA), Andreas Schwab (zpravodaj výboru IMCO), Michel Dantin (zpravodaj výboru AGRI), Fulvio Martusciello za skupinu PPE, Anneliese Dodds za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić a Christel Schaldemose.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes a Olga Sehnalová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Margrethe Vestager a Tibor Szanyi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 14.2.2017.


15. Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu (krátké přednesení)

Zpráva o podpoře rovnosti žen a mužů v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu [2016/2096(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi a Marijana Petir.

Vystoupila Margrethe Vestager (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 14.2.2017.


16. Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen (krátké přednesení)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě týkajícího se priorit EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen [2017/2001(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Constance Le Grip a Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt a Maria Arena uvedly zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová a Marijana Petir.

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 14.2.2017.


17. Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise (krátké přednesení)

Zpráva ke kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise [2015/2319(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Kateřina Konečná.

Vystoupila Margrethe Vestager (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 14.2.2017.


18. Úloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EUÚloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU (krátké přednesení)

Zpráva o úloze oznamovatelů („whistleblowerů“) při ochraně finančních zájmů EU [2016/2055(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi a Luke Ming Flanagan.

Vystoupila Margrethe Vestager (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 14.2.2017.


19. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune a Victor Negrescu.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 598.638/OJMA).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:45.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Právní upozornění