Indeks 
Protokol
PDF 241kWORD 75k
Mandag den 13. februar 2017 - StrasbourgEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Delegationernes sammensætning
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 6.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Arbejdsplan
 11.Biologiske lavrisikopesticider (forhandling)
 12.Revision af den europæiske konsensus om udvikling (forhandling)
 13.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (forhandling)
 14.Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 15.Fremme af ligestilling mellem kønnene inden for psykisk sundhed og klinisk forskning (kortfattet forelæggelse)
 16.EU's prioriteter for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (kortfattet forelæggelse)
 17.Kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (kortfattet forelæggelse)
 18.Whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser (kortfattet forelæggelse)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 2016 - 2017

Mødeperioden fra den 13. til 16. februar 2017

STRASBOURG

PROTOKOL

MANDAG DEN 13. FEBRUAR 2017

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 1. februar 2017 og 2. februar 2017 godkendtes.

°
° ° °

Sylvie Guillaume havde været til stede under mødet den 1. februar 2017, men hendes navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.


3. Parlamentets sammensætning

Martin Schulz havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 11. februar 2017.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, 2 og 3, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom..


4. Delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen og S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik Brasilien Fernando Ruas i stedet for Paulo Rangel

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur: Fernando Ruas i stedet for Paulo Rangel

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Fernando Ruas i stedet for Paulo Rangel

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Glenis Willmott i stedet for Paul Brannen, Alex Mayer i stedet for Richard Corbett

Delegationen for Forbindelserne med Canada: Paul Brannen i stedet for Glenis Willmott

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien: Richard Corbett i stedet for Alex Mayer

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


5. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning vedrørende afgørelsen om at indlede intsitutionelle forhandlinger, som var anført i protokollen for onsdag den 1. februar 2017 (punkt 5 i protokollen af 1.2.2017).

ECON havde derfor kunnet indlede forhandlingerne efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.


6. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

—   berigtigelse (P7_TA(2014)0443(COR01)) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - PECH

—   berigtigelse (P7_TA(2014)0386(COR01)) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - ECON

—   berigtigelse (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. december 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Revision af suspensionsmekanismen) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - LIBE

Berigtigelserne findes på Europarl.

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.


7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 15. februar 2017 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/936 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Europa Parlamentets og Rådets orordning om erstatning af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD))


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Den Internationale Rådgivende Bomuldskomité (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- Betænkning om årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (2016/2100(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Betænkning om whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser (2016/2055(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi (2015/2103(INL)) - JURI udvalg - Ordfører: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Betænkning om det europæiske cloudinitiativ (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen (2015) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2016/2230(INI)) - PECH udvalg - Ordfører: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Udkastet til betænkning Årlig rapport om forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 (2016/2248(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's prioriteringer for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (2017/2001(INI)) - FEMM udvalg - Ordførere: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Betænkning om bankunionen - Årsberetning 2016 (2016/2247(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Betænkning om revisionen af den europæiske konsensus om udvikling (2016/2094(INI)) - DEVE udvalg - Ordførere: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Betænkning om en luftfartsstrategi for Europa (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Albanien (2016/2312(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrolforanstaltninger (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Bosnien-Hercegovina (2016/2313(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af afgørelse 2009/935/RIA, for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Nederlandene – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog Report on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2017 (2016/2307(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Betænkning om fremme af ligestilling mellem kønnene i forbindelse med mental sundhed og klinisk forskning (2016/2096(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Betænkning om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000147/2016) af Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi og Mireille D'Ornano, for ENVI, til Kommissionen: Biologiske lavrisikopesticider (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   (O-000152/2016) af Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin, til Kommissionen: Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   (O-000005/2017) af Iskra Mihaylova, for REGI, til Kommissionen: den forsinkede gennemførelse af ESI-fondenes operationelle programmer - indvirkning på samhørighedspolitikken og vejen frem (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden februar II 2017 (PE 598.638/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om ændrring af titlen på redegørelsen ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Udsigterne for genoptagelse af fredsforhandlingerne i Mellemøsten" (punkt 71 i PDOJ) til "Situationen på Vestbredden, særligt bosættelser".

Talere:, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, Tomáš Zdechovský, imod anmodningen, og Maria João Rodrigues, for at præcisere anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (165 for, 155 imod, 10 hverken/eller).

Anmodning fra S&D-Gruppen om at opføre et beslutningsforslag om "Situationen på Vestbredden, særligt bosættelser" (forhandling: punkt 11 i protokollen af 22.11.2016) under afstemningstiden torsdag den 16. februar 2017.

Talere:, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Cristian Dan Preda, imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (142 for, 198 imod, 3 hverken/eller).

Anmodning fra EFDD-Gruppen om at opføre en forhandling om en ensartet anvendelse af Parlamentets forretningsorden på alle de politiske grupper.

Indlæg af Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Onsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at opføre en redegørelse fra Kommissionen om havnearbejde og etableringsfrihed i spanske havne som fjerde punkt på eftermiddagens dagsorden inden forhandlingen om betænkningen af Mady Delvaux - A8-0005/2017 (punkt 13 i PDOJ).

Talere:, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Wim van de Camp, imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Anmodning fra S&D-Gruppen om at fremrykke forhandlingen, der var fastsat til torsdag eftermiddag, om '"Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat" (punkt 69 i PDOJ) og opføre den som femte punkt på dagsordenen for onsdag eftermiddag efter forhandlingen om betænkningen af Mady Delvaux - A8-0005/2017 (punkt 13 i PDOJ) .

Talere: Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Françoise Grossetête, imod anmodningen.

Formanden henledte Parlamentets opmærksomhed på de mulige konsekvenser ved dene afstemning for de kommende mødeperioders tidsplan.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (195 for, 142 imod, 19 hverken/eller).

Afstemningen om beslutningsforslagene ville finde sted under mødeperioden marts II.

Torsdag

Formanden foreslog med de politiske gruppers samtykke at påbegynde mødet torsdag kl. 8.30.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

11. Biologiske lavrisikopesticider (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000147/2016) af Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi og Mireille D'Ornano, for ENVI, til Kommissionen: Biologiske lavrisikopesticider (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Pavel Poc begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Norbert Lins for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Peter Liese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose og Lynn Boylan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller og Andrzej Grzyb.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi og Mireille D'Ornano, for ENVI, om lavrisikopesticider af biologisk oprindelse (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.15 i protokollen af 15.2.2017.


12. Revision af den europæiske konsensus om udvikling (forhandling)

Betænkning om revisionen af den europæiske konsensus om udvikling [2016/2094(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordførere: Bogdan Brunon Wenta og Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta og Norbert Neuser forelagde betænkningen

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Talere: Maurice Ponga for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein og Cristian Dan Preda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská og Nicola Caputo.

Talere: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta og Norbert Neuser.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 14.2.2017.


13. Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan forelagde betænkningen.

Indlæg af Fredrick Federley (ordfører for udtalelse fra ITRE ).

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra DEVE) Ivo Belet for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Esther de Lange og Edouard Martin.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen og Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly og Tibor Szanyi.

Talere: Miguel Arias Cañete og Ian Duncan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 15.2.2017.


14. Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)

Betænkning om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik [2016/2100(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi forelagde betænkningen.

Indlæg af Margrethe Vestager (medlem af Kommissionen).

Talere: Adam Szejnfeld (ordfører for udtalelse fra INTA), Andreas Schwab (ordfører for udtalelse fra IMCO), Michel Dantin (ordfører for udtalelse fra AGRI), Fulvio Martusciello for PPE-Gruppen, Anneliese Dodds for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić og Christel Schaldemose.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes og Olga Sehnalová.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Margrethe Vestager og Tibor Szanyi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 14.2.2017.


15. Fremme af ligestilling mellem kønnene inden for psykisk sundhed og klinisk forskning (kortfattet forelæggelse)

Betænkniing om Fremme af ligestilling mellem kønnene inden for psykisk sundhed og klinisk forskning [2016/2096(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi og Marijana Petir.

Indlæg af Margrethe Vestager (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 14.2.2017.


16. EU's prioriteter for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (kortfattet forelæggelse)

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's prioriteringer for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status [2017/2001(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Constance Le Grip og Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt og Maria Arena foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová og Marijana Petir.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 14.2.2017.


17. Kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper [2015/2319(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Kateřina Konečná.

Indlæg af Margrethe Vestager (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 14.2.2017.


18. Whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser [2016/2055(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi og Luke Ming Flanagan.

Indlæg af Margrethe Vestager (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 14.2.2017.


19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune og Victor Negrescu.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 598.638/OJMA).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.45.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Juridisk meddelelse