Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 238kWORD 76k
Maanantai 13. helmikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Valtuuskuntien kokoonpano
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 6.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Käsittelyjärjestys
 11.Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (keskustelu)
 12.Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu (keskustelu)
 13.Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (keskustelu)
 14.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 15.Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa (lyhyt esittely)
 16.Painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoa varten (lyhyt esittely)
 17.Komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta (lyhyt esittely)
 18.Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa (lyhyt esittely)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2016 - 2017

Istunnot 13. - 16. helmikuuta 2017

STRASBOURG

PÖYTÄKIRJA

MAANANTAI 13. HELMIKUUTA 2017

Puhetta johti Antonio TAJANI
puhemies

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

1. helmikuuta 2017 ja 2. helmikuuta 2017 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.

°
° ° °

Sylvie Guillaume oli läsnä 1. helmikuuta 2017 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


3. Parlamentin kokoonpano

Martin Schulz on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 11. helmikuuta 2017 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.


4. Valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja S&D-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta: Paulo Rangelin tilalle Fernando Ruas

suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Paulo Rangelin tilalle Fernando Ruas

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Paulo Rangelin tilalle Fernando Ruas

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Paul Brannenin tilalle Glenis Willmott, Richard Corbettin tilalle Alex Mayer

suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta: Glenis Willmottin tilalle Paul Brannen

suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Alex Mayerin tilalle Richard Corbett.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


5. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään pyyntöä koskien päätöstä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut, josta ilmoitettiin keskiviikkona 1. helmikuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 1.2.2017, kohta 5).

ECON-valiokunta on näin ollen voinut aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 alakohdassa tarkoitetun määräajan päätyttyä.


6. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

—   oikaisu (P7_TA(2014)0443(COR01)) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - PECH-valiokunta

—   oikaisu (P7_TA(2014)0386(COR01)) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349) (ensimmäisessä käsittelyssä 15. huhtikuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - ECON-valiokunta

—   oikaisu (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2016 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (keskeyttämismekanismin tarkistus) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - LIBE-valiokunta

Oikaisut ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.


7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 15. helmikuuta 2017 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyistä (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (EU) 2015/936 muuttamisesta (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteiden A ja B korvaamisesta (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD)).


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, Kyprokselle ja Portugalille (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, AGRI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012 ja (EU) 2015/2365 muuttamisesta (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 87/217/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013, neuvoston direktiivin 86/278/ETY ja neuvoston direktiivin 94/63/EY muuttamisesta ympäristöalan seurantaa koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) parlamentin valiokunnilta mietinnöt

- Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta (2016/2100(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Mietintö väärinkäytösten paljastajien merkityksestä EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa (2016/2055(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Mietintö suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä (2015/2103(INL)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Mietintö eurooppalaisesta pilvipalvelualoitteesta (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (2016/2230(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Mietintö vuosikertomuksesta sisämarkkinoiden hallinnoinnista osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 (2016/2248(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Mietintö, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 61. istuntoa varten (2017/2001(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijät: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2016 (2016/2247(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Mietintö kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelusta (2016/2094(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijät: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Mietintö ilmailustrategiasta Euroopalle (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Mietintö Albaniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2312(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen metyyli 2-[[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino]-3,3-dimetyylibutanoaatti (MDMB-CHMICA) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2313(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi päätöksen 2009/935/YOS muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien valtioiden ja organisaatioiden luettelosta, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Alankomaiden hakemus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2016/2307(INI)] - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Mietintö sukupuolten tasa-arvon edistämisestä mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa (2016/2096(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Mietintö investoinneista työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016).


9. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000147/2016) Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

—   (O-000152/2016) Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune ja Edouard Martin komissiolle: Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

—   (O-000005/2017) Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen - vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Käsittelyjärjestys

Helmikuun II 2017 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 598.638/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

- S&D-ryhmä pyysi, että muutetaan komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan aiheesta "Näkymät rauhanneuvottelujen uudelleenaloittamiseksi Lähi-idässä" antaman julkilausuman (lopullisen esityslistaluonnoksen 71 kohta) otsikkoa seuraavasti: "Länsirannan ja erityisesti siirtokuntien tilanne".

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Maria João Rodrigues, joka perusteli pyynnön, Tomáš Zdechovský, joka vastusti pyyntöä, ja Maria João Rodrigues, joka täsmensi pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (165 puolesta, 155 vastaan, 10 tyhjää).

- S&D-ryhmä pyysi, että torstaina 16. helmikuuta 2017 toimitettaviin äänestyksiin otetaan päätöslauselmaesitys aiheesta "Tilanne Länsirannalla ja erityisesti siirtokunnissa" (keskustelu: istunnon pöytäkirja 22.11.2016, kohta 11).

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Maria João Rodrigues, joka perusteli pyynnön, ja Cristian Dan Preda, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (142 puolesta, 198 vastaan, 3 tyhjää).

- EFDD-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan keskustelu työjärjestyksen yhdenmukaisesta soveltamisesta kaikkiin poliittisiin ryhmiin.

Nigel Farage käytti puheenvuoron EFDD-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Keskiviikko

- GUE/NGL-ryhmä pyysi, että iltapäivän esityslistan neljänneksi kohdaksi ennen Mady Delvaux'n mietinnöstä (A8-0005/2017) käytävää keskustelua (lopullisen esityslistaluonnoksen 13 kohta), otetaan komission julkilausuma satamatyöstä ja sijoittautumisvapaudesta Espanjan satamissa.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Paloma López Bermejo, joka perusteli pyynnön, ja Wim van de Camp, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

- S&D-ryhmä pyysi, että keskustelua aiheesta "Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa" (lopullisen esityslistaluonnoksen 69 kohta) aikaistetaan torstai-iltapäivästä ja se otetaan viidenneksi kohdaksi keskiviikkoiltapäivän esityslistalle Mady Delvaux'n mietinnöstä (A8-0005/2017) käytävän keskustelun jälkeen (lopullisen esityslistaluonnoksen 13 kohta) .

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Maria João Rodrigues, joka perusteli pyynnön, ja Françoise Grossetête, joka vastusti pyyntöä.

Puhemies huomautti parlamentille, että tämä äänestys saattaa vaikuttaa seuraavien istuntojen aikatauluihin.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (195 puolesta, 142 vastaan, 19 tyhjää).

Päätöslauselmaesityksistä äänestetään maaliskuun II istuntojaksolla.

Torstai

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että torstain istunto aloitetaan klo 8.30.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


11. Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000147/2016) – Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Pavel Poc esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Norbert Lins PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose ja Lynn Boylan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller ja Andrzej Grzyb.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta alkuperältään biologisista vähäriskisistä torjunta-aineista (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.15.


12. Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu (keskustelu)

Mietintö kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelusta [2016/2094(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijät: Bogdan Brunon Wenta ja Norbert Neuser (A8-0020/2017)

Bogdan Brunon Wenta ja Norbert Neuser esittelivät mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maurice Ponga PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein ja Cristian Dan Preda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta ja Norbert Neuser.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2017, kohta 8.8.


13. Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Ian Duncan (A8-0003/2017)

Ian Duncan esitteli mietinnön.

Fredrick Federley (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Florent Marcellesi (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Esther de Lange ja Edouard Martin.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen ja Krišjānis Kariņš.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Ian Duncan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.7.


14. EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)

Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta [2016/2100(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

Tibor Szanyi esitteli mietinnön.

Margrethe Vestager (komission jäsen) käytti puheenvuoron

Puheenvuorot: Adam Szejnfeld (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michel Dantin (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Fulvio Martusciello PPE-ryhmän puolesta, Anneliese Dodds S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić ja Christel Schaldemose.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes ja Olga Sehnalová.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Margrethe Vestager ja Tibor Szanyi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2017, kohta 8.9.


15. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa (lyhyt esittely)

Mietintö sukupuolten tasa-arvon edistämisestä mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa [2016/2096(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

Beatriz Becerra Basterrechea esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi ja Marijana Petir.

Margrethe Vestager (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2017, kohta 8.10.


16. Painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoa varten (lyhyt esittely)

Mietintö, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 61. istuntoa varten [2017/2001(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Constance Le Grip ja Maria Arena (A8-0018/2017)

Anna Maria Corazza Bildt ja Maria Arena esittelivät asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová ja Marijana Petir.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2017, kohta 8.11.


17. Komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta (lyhyt esittely)

Mietintö komission asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja niitä koskevan rekisterin valvonnasta [2015/2319(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

Dennis de Jong esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Margrethe Vestager (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2017, kohta 8.3.


18. Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa (lyhyt esittely)

Mietintö väärinkäytösten paljastajien merkityksestä EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa [2016/2055(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

Dennis de Jong esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi ja Luke Ming Flanagan.

Margrethe Vestager (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2017, kohta 8.4.


19. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune ja Victor Negrescu.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 598.638/OJMA).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Oikeudellinen huomautus