Rodyklė 
Protokolas
PDF 240kWORD 77k
Pirmadienis, 2017 m. vasario 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 3.Parlamento sudėtis
 4.Delegacijų sudėtis
 5.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 6.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 7.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 8.Gauti dokumentai
 9.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 10.Darbų programa
 11.Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai (diskusijos)
 12.Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūra (diskusijos)
 13.Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I (diskusijos)
 14.Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)
 15.Lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus (trumpas pristatymas)
 16.Prioritetai 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje (trumpas pristatymas)
 17.Registro kontrolė ir Komisijos ekspertų grupių sudėtis (trumpas pristatymas)
 18.Informatorių vaidmuo saugant ES finansinius interesus (trumpas pristatymas)
 19.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


EUROPOS PARLAMENTAS

2016–2017 m. SESIJA

2017 m. vasario 1316 d. posėdžiai

STRASBŪRAS

PROTOKOLAS

2017 M. VASARIO 13 D., PIRMADIENIS

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2017 m. vasario 1 d. ir 2017 m. vasario 2 d. posėdžių protokolai patvirtinti.

°
° ° °

Sylvie Guillaume dalyvavo 2017 m. vasario 1 d. posėdyje, bet jos pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.


3. Parlamento sudėtis

Martin Schulz raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2017 m. vasario 11 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


4. Delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE ir S&D frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

Delegacija ryšiams su Brazilijos Federacine Respublika: Fernando Ruas vietoj Paulo Rangel;

Delegacija ryšiams su MERCOSUR šalimis: Fernando Ruas vietoj Paulo Rangel;

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Fernando Ruas vietoj Paulo Rangel;

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Glenis Willmott vietoj Paul Brannen, Alex Mayer vietoj Richard Corbett;

Delegacija ryšiams su Kanada : Paul Brannen vietoj Glenis Willmott;

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis: Richard Corbett vietoj Alex Mayer.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


5. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad negavo jokio prašymo dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurį paskelbta 2017 m. vasario 1 d., trečiadienio, protokole (2017 02 01 protokolo 5 punktas).

Taigi ECON komitetas galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.


6. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Atsakingi komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

—   klaidų ištaisymą (P7_TA(2014)0443(COR01)) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2014 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P7_TA(2014)0443) - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - PECH komitetas;

—   klaidų ištaisymą (P7_TA(2014)0386(COR01)) dėl 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2014 m. balandžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyvą P7_TA(2014)0386) - (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) - ECON komitetas;

—   klaidų ištaisymą (P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)) dėl Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2016 m. gruodžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (sustabdymo mechanizmo peržiūra) P8_TA-PROV(2016)0508 - (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) - LIBE komitetas.

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas po jų paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo balsuoti dėl jų.


7. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2017 m. vasario 15 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikros Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos (00056/2016/LEX - C8-0032/2017 - 2016/0218(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/936 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (00054/2016/LEX - C8-0031/2017 - 2016/0029(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės (00041/2016/LEX - C8-0030/2017 - 2013/0157(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B priedai (00052/2016/LEX - C8-0029/2017 - 2016/0159(COD)).


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Tarptautinio medvilnės pramonės patariamojo komiteto (ICAC) (15540/2016 - C8-0024/2017 - 2016/0349(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymo Kroatijos Respublikoje (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimo dėl santykių ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr.1095/2010, (ES) Nr.648/2012 ir (ES) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Parlamento pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 87/217/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1257/2013, Tarybos direktyvos 86/278/EEB ir Tarybos direktyvos 94/63/EB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB (COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, ITRE, JURI, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

DEVE, AFET, JURI, ECON

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- Pranešimas dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos (2016/2100(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Ian Duncan (A8-0003/2017)

- Pranešimas dėl informatorių vaidmens saugant ES finansinius interesus (2016/2055(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų (2015/2103(INL)) - JURI komitetas - Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

- Pranešimas dėl Europos debesijos iniciatyvos (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo (2015 m.), kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos priedas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo projekto (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A8-0010/2017)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (2016/2230(INI)) - PECH komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A8-0015/2017)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą (2016/2248(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl ES prioritetinių klausimų, skirtų svarstyti Jungtinių Tautų komisijos 61-ojoje sesijoje dėl moterų padėties (2017/2001(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėjos: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017)

- Pranešimas Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita (2016/2247(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

- Pranešimas dėl Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūros (2016/2094(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjos: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017)

- Pranešimas dėl Europos aviacijos strategijos (COM(2015)0598 - 2016/2062(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Pavel Telička (A8-0021/2017)

- Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos (2016/2312(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-CHMICA) projekto (12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

- Pranešimas dėl Komisijos 2016 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos (2016/2313(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0028/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu, projekto (15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“) (COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

- Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje“ [2016/2307(INI)] - EMPL komitetas - Pranešėja: Yana Toom (A8-0037/2017)

- Pranešimas dėl lyčių lygybės skatinimo psichikos sveikatos ir klinikinių tyrimų srityje (2016/2096(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

- Pranešimas Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas. Pagal Bendrųjų nuostatų reglamento 16 straipsnio 3 dalį pateiktos ataskaitos vertinimas (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)


9. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   klausimą (O-000147/2016), kurį pateikė Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ir Mireille D'Ornano ENVI komiteto vardu Komisijai: Biologinės kilmės nelabai pavojingi pesticidai (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016);

—   klausimą (O-000152/2016), kurį pateikė Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin Komisijai: Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017);

—   klausimą (O-000005/2017), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Vėlavimas įgyvendinant Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).


10. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2017 vasario mėn. antrosios sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 598.638/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

– S&D frakcijos prašymas iš dalies pakeisti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo pavadinimą iš „Taikos derybų Artimuosiuose Rytuose atnaujinimo perspektyvos“ (darbotvarkės projekto 71 punktas) į „Padėtis Vakarų Krante, ypač gyvenvietėse".

Kalbėjo: Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pagrindė prašymą, Tomáš Zdechovský nesutiko su prašymu ir Maria João Rodrigues patikslino prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (165 balsavo už, 155 – prieš, 10 susilaikė) pritarė prašymui.

– S&D frakcijos prašymas į 2017 m. vasario 16 d. posėdžio balsuoti skirtą laiką įtraukti pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl padėties Vakarų Krante, ypač gyvenvietėse (diskusijos: 2016 11 22 protokolo 11 punktas).

Kalbėjo: Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pagrindė prašymą ir Cristian Dan Preda nesutiko su prašymu.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (142 balsavo už, 198 – prieš, 3 susilaikė) atmetė prašymą.

– EFDD frakcijos prašymas įdarbotvarkę įtraukti diskusijas apie Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių vienodą taikymą visoms frakcijoms.

Kalbėjo Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

Trečiadienis

– GUE/NGL frakcijos prašymas į popietinio posėdžio darbotvarkę prieš diskusijas dėl Mady Delvaux pranešimo (A8-0005/2017) (darbotvarkės projekto 13 punktas) ketvirtu punktu įtraukti Komisijos pareiškimą dėl uostų darbo ir įsisteigimo laisvės Ispanijos uostuose.

Kalbėjo: Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu pagrindė prašymą ir Wim van de Camp nesutiko su prašymu.

Parlamentas atmetė prašymą.

– S&D frakcijos prašymas paankstinti ketvirtadienio popietę numatytas diskusijas tema „Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį" (darbotvarkės projekto 69 punktas) ir įrašyti jas į trečiadienio popietinio posėdžio darbotvarkę penktu punktu po diskusijų dėl Mady Delvaux (A8-0005/2017) pranešimo (darbotvarkės projekto 13 punktas) .

Kalbėjo: Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pagrindė prašymą ir Françoise Grossetête nesutiko su prašymu.

Pirmininkas atkreipė Parlamento dėmesį į tai, kad šis balsavimas gali turėti įtakos būsimų sesijų kalendoriui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (195 balsavo už, 142 – prieš, 19 susilaikė) pritarė prašymui.

Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų vyks kovo mėn. antrąją sesiją.

Ketvirtadienis

Frakcijoms sutikus Pirmininkas pasiūlė pradėti ketvirtadienio posėdį 8.30 val.

Parlamentas pritarė šiam prašymui.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


11. Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000147/2016), kurį pateikė Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ir Mireille D'Ornano ENVI komiteto vardu Komisijai: Biologinės kilmės nelabai pavojingi pesticidai (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016).

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Pavel Poc pristatė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Norbert Lins PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Daciana Octavia Sârbu, Urszula Krupa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Rosa D'Amato, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose ir Lynn Boylan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller ir Andrzej Grzyb.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ir Mireille D'Ornano ENVI komiteto vardu – dėl nedidelės rizikos biologinės kilmės pesticidų (2016/2903(RSP)) (B8-0140/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 15 protokolo 7.15 punktas


12. Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūra (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūros [2016/2094(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjai: Bogdan Brunon Wenta ir Norbert Neuser (A8-0020/2017).

Bogdan Brunon Wenta ir Norbert Neuser pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo: Maurice Ponga PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Frank Engel, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Elly Schlein ir Cristian Dan Preda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Notis Marias, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Neven Mimica, Bogdan Brunon Wenta ir Norbert Neuser.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 14 protokolo 8.8 punktas.


13. Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Ian Duncan (A8-0003/2017).

Ian Duncan pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Fredrick Federley (ITRE komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Florent Marcellesi (DEVE komiteto nuomonės referentas) Ivo Belet PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Diane James, nepriklausoma Parlamento narė, Esther de Lange ir Edouard Martin.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Mark Demesmaeker, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Peter Liese, Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, Giovanni La Via, Dan Nica, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Christel Schaldemose, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Herbert Reul, Bendt Bendtsen ir Krišjānis Kariņš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivica Tolić, José Blanco López, Peter van Dalen, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Nikos Androulakis, Seán Kelly ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Ian Duncan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 15 protokolo 7.7 punktas


14. Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos [2016/2100(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Tibor Szanyi (A8-0001/2017).

Tibor Szanyi pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Margrethe Vestager (Komisijos narė).

Kalbėjo: Adam Szejnfeld (INTA komiteto nuomonės referentas), Andreas Schwab (IMCO komiteto nuomonės referentas), Michel Dantin (AGRI komiteto nuomonės referentas), Fulvio Martusciello PPE frakcijos vardu, Anneliese Dodds S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Eva Maydell, Alfred Sant, Ruža Tomašić ir Christel Schaldemose.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes ir Olga Sehnalová.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Margrethe Vestager ir Tibor Szanyi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 14 protokolo 8.9 punktas.


15. Lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl lyčių lygybės skatinimo atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus [2016/2096(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016).

Beatriz Becerra Basterrechea padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Branislav Škripek, Florent Marcellesi ir Marijana Petir.

Kalbėjo Margrethe Vestager (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 02 14 protokolo 8.10 punktas.


16. Prioritetai 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje (trumpas pristatymas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl ES prioritetų 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje [2017/2001(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Constance Le Grip ir Maria Arena (A8-0018/2017).

Anna Maria Corazza Bildt ir Maria Arena pristatė pranešimą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Notis Marias, Terry Reintke, Michaela Šojdrová ir Marijana Petir.

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 02 14 protokolo 8.11 punktas.


17. Registro kontrolė ir Komisijos ekspertų grupių sudėtis (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties [2015/2319(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0002/2017).

Dennis de Jong padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo Margrethe Vestager (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 02 14 protokolo 8.3 punktas.


18. Informatorių vaidmuo saugant ES finansinius interesus (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl informatorių vaidmens saugant ES finansinius interesus [2016/2055(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0004/2017).

Dennis de Jong padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Benedek Jávor, Inés Ayala Sender, Tibor Szanyi ir Luke Ming Flanagan.

Kalbėjo Margrethe Vestager (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 02 14 protokolo 8.4 punktas.


19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Petr Mach, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Marian Harkin, João Ferreira, Gilles Lebreton, Romana Tomc, Julie Ward, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, José Inácio Faria, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Iuliu Winkler, Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune ir Victor Negrescu.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 598.638/OJMA).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.45 val.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Aliot, Anderson Lucy, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Nart, Punset, Westphal

Teisinis pranešimas