Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας - Δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (συζήτηση)
 4.Πανηγυρική συνεδρίαση - Αυστρία
 5.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας
 6.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ (Ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  8.3.Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Ο ρόλος των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.5.Κατάλογος τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες * (ψηφοφορία)
  8.6.Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (MDMB-CHMICA) σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση των Κάτω Χωρών – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
  8.9.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (ψηφοφορία)
  8.10.Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα (ψηφοφορία)
  8.11.Προτεραιότητες για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Η πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)
 13.Επιδείνωση της κατάστασης που επικρατεί στην Ανατολική Ουκρανία (συζήτηση)
 14.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 15.Η κατάσταση στη Δυτική όχθη, με έμφαση στο θέμα των εποικισμών (συζήτηση)
 16.Έκθεση του 2016 για την Αλβανία (συζήτηση)
 17.Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 18.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 - Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 (συζήτηση)
 19.Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2016 (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (184 kb)  Κατάσταση παρόντων (64 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb)  Κατάσταση παρόντων (12 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (35 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (108 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (270 kb)  Κατάσταση παρόντων (72 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (539 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (1453 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου