Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen – Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential – Budgetkapacitet för euroområdet (debatt)
 4.Högtidligt möte – Österrike
 5.Begäran om fastställelse av immunitet
 6.Meddelande från talmannen
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Omröstning
  8.1.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna (resolution) (omröstning)
  8.3.Kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen (omröstning)
  8.5.Förteckning över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser * (omröstning)
  8.6.Att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.7.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nederländerna (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.8.Översynen av det europeiska samförståndet om utveckling (omröstning)
  8.9.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)
  8.10.Främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning (omröstning)
  8.11.Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Läget i den andra översynen av det makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 13.Försämring av situationen i östra Ukraina (debatt)
 14.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 15.Situationen på Västbanken, särskilt bosättningar (debatt)
 16.Rapport för 2016 om Albanien (debatt)
 17.Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 18.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 – Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 – Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 (debatt)
 19.Bankunionen – årsrapport 2016 (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (165 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (75 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (32 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (96 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (249 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (508 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (1440 kb)
Rättsligt meddelande