Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0205(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0009/2017

Debaty :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Głosowanie :

PV 15/02/2017 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0030

Protokół
Środa, 15 lutego 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

4. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą *** - Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą - Umowa o partnerstwie strategicznym UE–Kanada *** (debata)
CRE

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Oświadczenie Komisji: Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą (2017/2525(RSP))

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks i Charles Tannock przedstawili zalecenia.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Charles Tannock (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Georgi Pirinski (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Bart Staes (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF i Konstantinos Papadakis niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karin Kadenbach, Hannu Takkula, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Helmut Scholz, Ska Keller, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, William (The Earl of) Dartmouth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Matteo Salvini, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett, w sprawie transparentów na sali obrad (Przewodnicząca przyjęła to do wiadomości), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff i Michael Gahler.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Artis Pabriks i Charles Tannock.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini i Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, w sprawie zawarcia umowy CETA między UE a Kanadą (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras i Claude Turmes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie zawarcia umowy CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella i Sorin Moisă w imieniu grupy S&D, w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat i Gabriele Zimmer, GUE/NGL, w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto i Laura Ferrara, w imieniu grupy EFDD, w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa i Hermann Winkler, w imieniu grupy politycznej PPE, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius i Jozo Radoš, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską a Kanadą (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 15.2.2017, pkt 7.2 protokołu z dnia 15.2.2017 i pkt 7.3 protokołu z dnia 15.2.2017.

Informacja prawna