Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2148(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0385/2016

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0053

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

17. Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός(συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ [2016/2148(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000005/2017) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Καθυστερημένη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και στην πορεία προς τα εμπρός (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Ο Lambert van Nistelrooij παρουσιάζει την έκθεσή του.

Η Iskra Mihaylova αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Georgi Pirinski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Νικόλαος Χουντής (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Viorica Dăncilă (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Daniele Viotti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Kosma Złotowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Andrey Novakov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Μαρία Σπυράκη, Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Lambert van Nistelrooij.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, σχετικά με την καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου