Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 15 февруари 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС *** - Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада *** (разискване)
 5.Изявление на председателството
 6.Състав на делегациите
 7.Време за гласуване
  7.1.Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС *** (гласуване)
  7.2.Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (гласуване)
  7.3.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада *** (гласуване)
  7.4.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Монголия *** (гласуване)
  7.5.Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Монголия (гласуване)
  7.6.Споразумение за търговията с граждански въздухоплавателни средства (приложение относно продуктовия обхват) *** (гласуване)
  7.7.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (гласуване)
  7.8.Възражение по реда на член 105, параграф 3: Регулаторни технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (гласуване)
  7.9.Доклад относно Албания за 2016 г. (гласуване)
  7.10.Доклад относно Босна и Херцеговина за 2016 г. (гласуване)
  7.11.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. (гласуване)
  7.12.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. (гласуване)
  7.13.Управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (гласуване)
  7.14.Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г. (гласуване)
  7.15.Биологични пестициди с нисък риск (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Борбата срещу тероризма ***I (разискване)
 12.Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници ***I (разискване)
 13.Обмен на информация за прилагането на правото на ЕС и замяната на инструментите от периода преди Договора от Лисабон (разискване)
 14.Гражданскоправни норми за роботиката (разискване)
 15.Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (разискване)
 16.Европейска инициатива за компютърни услуги в облак (разискване)
 17.Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове - Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - въздействие върху политиката на сближаване и пътят напред (разискване)
 18.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (227 kb)  Списък на присъствалите (63 kb)
 
Протокол (86 kb)  Списък на присъствалите (12 kb)  Резултати от различните гласувания (52 kb)  Поименни гласувания (216 kb)
 
Протокол (321 kb)  Списък на присъствалите (71 kb)  Резултати от различните гласувания (801 kb)  Поименни гласувания (3527 kb)
Правна информация