Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Övergripande avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada *** - Ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada – Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada *** (debatt)
 5.Uttalande av talmannen
 6.Delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  7.1.Övergripande avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada *** (omröstning)
  7.2.Ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (omröstning)
  7.3.Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada *** (omröstning)
  7.4.Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet *** (omröstning)
  7.5.Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (resolution) (omröstning)
  7.6.Överenskommelse om handel med civila flygplan (bilaga om produkttäckning) *** (omröstning)
  7.7.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (omröstning)
  7.8.Invändning enligt artikel 105.3: Tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat (omröstning)
  7.9.Rapport för 2016 om Albanien (omröstning)
  7.10.Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  7.11.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 (omröstning)
  7.12.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 (omröstning)
  7.13.Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 (omröstning)
  7.14.Bankunionen – årsrapport 2016 (omröstning)
  7.15.Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Bekämpande av terrorism ***I (debatt)
 12.Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna ***I (debatt)
 13.EU:s informationsutbyte i brottsbekämpande syfte och ersättning av instrument från tiden före Lissabonfördraget (debatt)
 14.Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (debatt)
 15.Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (debatt)
 16.Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster (debatt)
 17.Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag – Försenat genomförande av ESI-fondernas operativa program – inverkan på sammanhållningspolitiken och vägen framåt (debatt)
 18.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (201 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (81 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (48 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (216 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (287 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (766 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (3437 kb)
Rättsligt meddelande