Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2563(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0156/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/02/2017 - 6.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0043

Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.1. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francisca Ramírez (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 och B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0156/2017

(ersätter B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 och B8-0168/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Javi López, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Gesine Meissner, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0043)

(Resolutionsförslagen B8-0158/2017 och B8-0169/2017 bortföll.)

Rättsligt meddelande