Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2564(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0150/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/02/2017 - 6.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0044

Protokół
Czwartek, 16 lutego 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

6.2. Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 i B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0150/2017

(zastępujący B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 i B8-0165/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev i Jiří Pospíšil w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes w imieniu grupy S&D,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström i Gesine Meissner w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Barbara Spinelli w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Bodil Valero w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0044)

(Projekt rezolucji B8-0151/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna