Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0228/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0228/2016

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0046

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.4. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0046)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, Cornelia Ernst, για να ζητήσει ψηφοφορία επί των τροπολογιών πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας επί της προσωρινής συμφωνίας. Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου