Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.8. Δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη [2015/2344(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Reimer Böge και Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα EFDD)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από τις επιτροπές BUDG, ECON)

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0050)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, Sander Loones, για να ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας, Fabio De Masi, υπέρ της αίτησης, και Pervenche Berès, κατά της αίτησης.

Με ΗΨ (222 υπέρ, 355 κατά, 39 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Μετά την ψηφοφορία, Gianni Pittella.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου