Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. února 2017 - Štrasburk

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:30, pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

6. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

Vystoupili: Sander Loones a Eugen Freund.


6.1. Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui, případ Francisky Ramirezové (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 a B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0156/2017

(nahrazující B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 a B8-0168/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Jiří Pospíšil za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Javi López za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu ECR,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Gesine Meissner za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2017)0043)

(Návrhy usnesení B8-0158/2017 a B8-0169/2017 se neberou v potaz.)


6.2. Popravy v Kuvajtu a Bahrajnu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 a B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0150/2017

(nahrazující B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 a B8-0165/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev a Jiří Pospíšil za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes za skupinu S&D,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström a Gesine Meissner za skupinu ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0044)

(Návrh usnesení B8-0151/2017 se nebere v potaz.)


6.3. Guatemala, zejména situace obránců lidských práv (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 a B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0152/2017

(nahrazující B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 a B8-0167/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere a Jiří Pospíšil za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Gesine Meissner za skupinu ALDE,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez.

přijat (P8_TA(2017)0045)

(Návrh usnesení B8-0166/2017 se nebere v potaz.)


6.4. Boj proti terorismu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBEŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0046)

Vystoupení

Před hlasováním Cornelia Ernst s žádostí, aby se před hlasováním o předběžné dohodě hlasovalo o pozměňovacích návrzích. Parlament žádost zamítl.


6.5. Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0047)


6.6. Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie (hlasování)

Zpráva k možnému vývoji a změnám současného institucionálního uspořádání Evropské unie [2014/2248(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem AFCO)

přijat (P8_TA(2017)0048)


6.7. Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy (hlasování)

Zpráva o zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy [2014/2249(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Mercedes Bresso a Elmar Brok (A8-0386/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem AFCO)

přijat (P8_TA(2017)0049)


6.8. Rozpočtová kapacita pro členské státy, jejichž měnou je euro (hlasování)

Zpráva o rozpočtové kapacitě pro členské státy, jejichž měnou je euro [2015/2344(INI)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou EFDD)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výbory BUDG, ECON)

přijat (P8_TA(2017)0050)

Vystoupení

Před hlasováním Sander Loones s žádostí o odložení hlasování, Fabio De Masi ve prospěch žádosti a Pervenche Berès proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (222 pro, 355 proti, 39 zdržení se).

Po hlasování Gianni Pittella.


6.9. Občanskoprávní pravidla pro robotiku (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku [2015/2103(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí návrhu usnesení)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0051)


6.10. Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu (hlasování)

Zpráva o evropské iniciativě v oblasti cloud computingu [2016/2145(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem ITRE)

přijat (P8_TA(2017)0052)


6.11. Investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů (hlasování)

Zpráva o investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizování příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních [2016/2148(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0053)


6.12. Strategie pro evropské letectví (hlasování)

Zpráva o strategii pro evropské letectví [2016/2062(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0054)


6.13. Zpoždění při provádění operačních programů financovaných z ESI – dopad na politiku soudržnosti a jak postupovat dále (hlasování)

Návrh usnesení B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0055)

Právní upozornění