Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. veebruar 2017 - Strasbourg

(Istung katkestati kell 11.30 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

Sõna võtsid Sander Loones ja Eugen Freund.


6.1. Inimõiguste ja demokraatia olukord Nicaraguas ning Francisca Ramirezi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 ja B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0156/2017

(asendades B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 ja B8-0168/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Javi López fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0043)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0158/2017 ja B8-0169/2017 muutusid kehtetuks.)


6.2. Hukkamised Kuveidis ja Bahreinis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ja B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0150/2017

(asendades B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ja B8-0165/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev ja Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0044)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0151/2017 muutus kehtetuks.)


6.3. Guatemala, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 ja B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0152/2017

(asendades B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 ja B8-0167/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere ja Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga ja Estefanía Torres Martínez.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0045)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0166/2017 muutus kehtetuks.)


6.4. Terrorismivastane võitlus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0046)

Sõnavõtud

Enne hääletust: Cornelia Ernst taotles muudatusettepanekute hääletusele panemist enne esialgse kokkuleppe hääletamist. Parlament lükkas taotluse tagasi.


6.5. Asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses asjaomastes andmebaasides tehtavate kontrollide tugevdamisega välispiiridel [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0047)


6.6. Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses (hääletus)

Raport võimalike muutuste ja kohanduste kohta Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses [2014/2248(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja AFCO-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2017)0048)


6.7. Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades (hääletus)

Raport Euroopa Liidu toimimise parandamise kohta Lissaboni lepingu võimalusi kasutades [2014/2249(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Mercedes Bresso ja Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja AFCO-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2017)0049)


6.8. Euroala eelarvesuutlikkus (hääletus)

Raport euroala eelarvesuutlikkuse kohta [2015/2344(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon GUE/NGL)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon EFDD)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitajad BUDG- ja ECON-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2017)0050)

Sõnavõtud

Enne hääletust: Sander Loones, kes palus hääletuse edasilükkamist. Fabio De Masi toetas taotlust, Pervenche Berès oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (222 poolt, 355 vastu, erapooletuid 39).

Pärast hääletust: Gianni Pittella.


6.9. Robootikat käsitlevad tsiviilõiguse normid (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõiguse normide kohta [2015/2103(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0051)


6.10. Euroopa pilvandmetöötluse algatus (hääletus)

Raport Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta [2016/2145(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja ITRE-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2017)0052)


6.11. Töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimine ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine (hääletus)

Raport töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimise kohta: hinnang ühissätete määruse artikli 16 lõike 3 kohasele aruandele [2016/2148(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0053)


6.12. Euroopa lennundusstrateegia (hääletus)

Raport Euroopa lennundusstrateegia kohta [2016/2062(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0054)


6.13. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskavade hilinenud elluviimine – mõju ühtekuuluvuspoliitikale ja edasised sammud (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0055)

Õigusalane teave