Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. helmikuuta 2017 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 11.30 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

6. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

Puheenvuorot: Sander Loones ja Eugen Freund.


6.1. Ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 ja B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0156/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 ja B8-0168/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Javi López S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0043)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0158/2017 ja B8-0169/2017 raukesivat.)


6.2. Teloitukset Kuwaitissa ja Bahrainissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ja B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0150/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ja B8-0165/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0044)

(Päätöslauselmaesitys B8-0151/2017 raukesi.)


6.3. Guatemala ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 ja B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0152/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 ja B8-0167/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga ja Estefanía Torres Martínez.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0045)

(Päätöslauselmaesitys B8-0166/2017 raukesi.)


6.4. Terrorismin torjunta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0046)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Cornelia Ernst, joka pyysi, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavasta sopimuksesta toimitettavaa äänestystä. Parlamentti hylkäsi pyynnön.


6.5. Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0047)


6.6. Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista [2014/2248(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (AFCO-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0048)


6.7. Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia [2014/2249(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Mercedes Bresso ja Elmar Brok (A8-0386/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (AFCO-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0049)


6.8. Euroalueen budjettikapasiteetti (äänestys)

Mietintö euroalueen budjettikapasiteetista [2015/2344(INI)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EFDD-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (BUDG-, ECON-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0050)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Sander Loones, joka pyysi äänestyksen lykkäämistä, Fabio De Masi, joka kannatti pyyntöä, ja Pervenche Berès, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (222 puolesta, 355 vastaan, 39 tyhjää).

Gianni Pittella käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen.


6.9. Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä [2015/2103(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0051)


6.10. Eurooppalainen pilvipalvelualoite (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta pilvipalvelualoitteesta [2016/2145(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ITRE-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0052)


6.11. Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi (äänestys)

Mietintö investoinneista työpaikkoihin ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi [2016/2148(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0053)


6.12. Ilmailustrategia Euroopalle (äänestys)

Mietintö ilmailustrategiasta Euroopalle [2016/2062(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0054)


6.13. ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0055)

Oikeudellinen huomautus