Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 16. februāris - StrasbūraGalīgā redakcija

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.30 un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Uzstājās Sander Loones un Eugen Freund.


6.1. Stāvoklis cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 un B8-0169/2017 (2017/2563(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0156/2017

(aizstāj B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 un B8-0168/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Javi López S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Gesine Meissner ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0043).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0158/2017 un B8-0169/2017 vairs nav spēkā.)


6.2. Nāves soda izpildīšana Kuveitā un Bahreinā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 un B8-0165/2017 (2017/2564(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0150/2017

(aizstāj B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 un B8-0165/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ana Gomes S&D grupas vārdā,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström un Gesine Meissner ALDE grupas vārdā,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0044).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0151/2017 vairs nav spēkā.)


6.3. Gvatemala, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 un B8-0167/2017 (2017/2565(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0152/2017

(aizstāj B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 un B8-0167/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Gesine Meissner ALDE grupas vārdā,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga un Estefanía Torres Martínez.

Pieņemts (P8_TA(2017)0045).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0166/2017 vairs nav spēkā.)


6.4. Terorisma apkarošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0046).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Cornelia Ernst, prasot, lai pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiktu balsošana par grozījumiem. Parlaments šo pieprasījumu neapstiprināja.


6.5. Pārbaužu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0218/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0047).


6.6. Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamo attīstību un korekcijām [2014/2248(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi AFCO komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2017)0048).


6.7. Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības darbības uzlabošanu, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu [2014/2249(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Mercedes Bresso un Elmar Brok (A8-0386/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi AFCO komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2017)0049).


6.8. Eurozonas budžeta kapacitāte (balsošana)

Ziņojums par eurozonas budžeta kapacitāti [2015/2344(INI)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Reimer Böge un Pervenche Berès (A8-0038/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi EFDD grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegušas BUDG, ECON komitejas)

Pieņemts (P8_TA(2017)0050).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Sander Loones, prasot atlikt balsošanu, Fabio De Masi, atbalstot šo pieprasījumu, un Pervenche Berès, iebilstot pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (222 par, 355 pret, 39 atturas).

Pēc balsošanas uzstājās Gianni Pittella.


6.9. Civiltiesību noteikumi par robotiku (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par civiltiesību noteikumiem par robotiku [2015/2103(INL)] - Juridiskā komiteja. Referente: Mady Delvaux (A8-0005/2017).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0051).


6.10. Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva (balsošana)

Ziņojums par Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvu [2016/2145(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0006/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ITRE komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2017)0052).


6.11. Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana (balsošana)

Ziņojums par ieguldījumiem darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana (ziņojuma novērtēšana saskaņā ar KNR 16. panta 3. punktu) [2016/2148(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0053).


6.12. Aviācijas stratēģija Eiropai (balsošana)

Ziņojums par aviācijas stratēģiju Eiropai [2016/2062(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Pavel Telička (A8-0021/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0054).


6.13. ESI fondu darbības programmu novēlota īstenošana: ietekme uz kohēzijas politiku un turpmākā rīcība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0149/2017 (2016/30008(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0055).

Juridisks paziņojums