Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 februarie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

(Ședința, suspendată la 11.30, a fost reluată la 12.00.)

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

Au intervenit: Sander Loones și Eugen Freund.


6.1. Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francisca Ramirez (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 și B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0156/2017

(care înlocuiește B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 și B8-0168/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Javi López, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2017)0043)

(Propunerile de rezoluții B8-0158/2017 și B8-0169/2017 au devenit caduce.)


6.2. Execuții în Kuweit și Bahrain (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 și B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0150/2017

(care înlocuiește B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 și B8-0165/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström și Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0044)

(Propunerea de rezoluție B8-0151/2017 a devenit caducă.)


6.3. Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 și B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0152/2017

(care înlocuiește B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 și B8-0167/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga și Estefanía Torres Martínez.

Adoptat (P8_TA(2017)0045)

(Propunerea de rezoluție B8-0166/2017 a devenit caducă.)


6.4. Combaterea terorismului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACCORD PROVISOIRE

Aprobat (P8_TA(2017)0046)

Intervenții

Înainte de vot, Cornelia Ernst, pentru a solicita un vot cu privire la amendamente înainte de a se vota acordul provizoriu. Parlamentul a respins cererea.


6.5. Consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACCORD PROVISOIRE

Aprobat (P8_TA(2017)0047)


6.6. Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene (vot)

Raport referitor la posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene [2014/2248(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de AFCO)

Adoptat (P8_TA(2017)0048)


6.7. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona (vot)

Raport referitor la îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona [2014/2249(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Mercedes Bresso și Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de AFCO)

Adoptat (P8_TA(2017)0049)


6.8. Capacitatea bugetară pentru zona euro (vot)

Raport referitor la capacitatea bugetară pentru zona euro [2015/2344(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Reimer Böge și Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul EFDD)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de comisiile BUDG și ECON)

Adoptat (P8_TA(2017)0050)

Intervenții

Înainte de vot, Sander Loones, pentru a solicita amânarea votului. Fabio De Masi, pentru a susține această cerere și Pervenche Berès, împotriva cererii.

Cu VE (222 pentru, 355 împotrivă, 39 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

După vot, Gianni Pittella.


6.9. Normele de drept civil privind robotica (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica [2015/2103(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0051)


6.10. Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului (vot)

Raport referitor la Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului [2016/2145(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de ITRE)

Adoptat (P8_TA(2017)0052)


6.11. Investiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene (vot)

Raport referitor la investiții în locuri de muncă și în creștere – valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene: o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din RDC [2016/2148(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0053)


6.12. O strategie în domeniul aviației pentru Europa (vot)

Raport referitor la o strategie în domeniul aviației pentru Europa [2016/2062(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0054)


6.13. Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare (vot)

Propunere de rezoluție B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0055)

Notă juridică