Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 16. februar 2017 - StrasbourgKončna izdaja

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.30, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

6. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

Govorila sta Sander Loones in Eugen Freund.


6.1. Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi, primer Francesce Ramírez (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 in B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0156/2017

(ki nadomešča B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 in B8-0168/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Javi López v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić in Branislav Škripek v imenu skupine ECR,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Gesine Meissner v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2017)0043)

(Predloga resolucij B8-0158/2017 in B8-0169/2017 sta brezpredmetna.)


6.2. Usmrtitve v Kuvajtu in Bahrajnu (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 in B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0150/2017

(ki nadomešča B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 in B8-0165/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ana Gomes v imenu skupine S&D,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström in Gesine Meissner v imenu skupine ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0044)

(Predlog resolucije B8-0151/2017 je brezpredmeten.)


6.3. Gvatemala, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 in B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0152/2017

(ki nadomešča B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 in B8-0167/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić in Branislav Škripek v imenu skupine ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Gesine Meissner v imenu skupine ALDE,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga in Estefanía Torres Martínez.

Sprejeto (P8_TA(2017)0045)

(Predlog resolucije B8-0166/2017 je brezpredmeten.)


6.4. Boj proti terorizmu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0046)

Govori

Pred glasovanjem, Cornelia Ernst, ki je zahtevala glasovanje o predlogih sprememb pred glasovanjem o začasnem sporazumu. Parlament je zahtevo zavrnil.


6.5. Okrepljeno preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z okrepljenim preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0047)


6.6. Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije [2014/2248(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložil odbor AFCO)

Sprejeto (P8_TA(2017)0048)


6.7. Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (glasovanje)

Poročilo o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe [2014/2249(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Mercedes Bresso in Elmar Brok (A8-0386/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložil odbor AFCO)

Sprejeto (P8_TA(2017)0049)


6.8. Proračunska zmogljivost evroobmočja (glasovanje)

Poročilo o proračunski zmogljivosti evroobmočja [2015/2344(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Reimer Böge in Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina GUE/NGL)

Zavrnjeno

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina EFDD)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki sta ga vložila odbora BUDG in ECON)

Sprejeto (P8_TA(2017)0050)

Govori

Pred glasovanjem, Sander Loones, ki je zahteval preložitev glasovanja, Fabio De Masi, ki je podprl zahtevo in Pervenche Berès, ki je zadevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (222 glasov za, 355 glasov proti, 39 vzdržanih glasov).

Po glasovanju, Gianni Pittella.


6.9. Pravila civilnega prava o robotiki (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o pravilih civilnega prava o robotiki [2015/2103(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0051)


6.10. Evropska pobuda za računalništvo v oblaku (glasovanje)

Poročilo o evropski pobudi za računalništvo v oblaku [2016/2145(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložil odbor ITRE)

Sprejeto (P8_TA(2017)0052)


6.11. Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov (glasovanje)

Poročilo o vlaganju v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov: ocena poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah [2016/2148(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0053)


6.12. Letalska strategija za Evropo (glasovanje)

Poročilo o letalski strategiji za Evropo [2016/2062(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0054)


6.13. Zamuda pri izvajanju operativnih programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov – vpliv na kohezijsko politiko in pot naprej (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0055)

Pravno obvestilo