Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

(Sammanträdet avbröts kl. 11.30 och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

Talare: Sander Loones och Eugen Freund.


6.1. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francisca Ramírez (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 och B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0156/2017

(ersätter B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 och B8-0168/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Javi López, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Gesine Meissner, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0043)

(Resolutionsförslagen B8-0158/2017 och B8-0169/2017 bortföll.)


6.2. Avrättningar i Kuwait och Bahrain (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 och B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0150/2017

(ersätter B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 och B8-0165/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström och Gesine Meissner, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0044)

(Resolutionsförslag B8-0151/2017 bortföll.)


6.3. Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 och B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0152/2017

(ersätter B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 och B8-0167/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ramón Jáuregui Atondo, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Gesine Meissner, för ALDE-gruppen,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga och Estefanía Torres Martínez.

Antogs (P8_TA(2017)0045)

(Resolutionsförslag B8-0166/2017 bortföll.)


6.4. Bekämpande av terrorism ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0046)

Inlägg:

Cornelia Ernst begärde före omröstningen att man skulle rösta om ändringsförslagen före omröstningen om den preliminära överenskommelsen. Parlamentet förkastade denna begäran.


6.5. Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0047)


6.6. Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen (omröstning)

Betänkande om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen [2014/2248(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (ingivet av AFCO-utskottet)

Antogs (P8_TA(2017)0048)


6.7. Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (omröstning)

Betänkande om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential [2014/2249(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso och Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (ingivet av AFCO-utskottet)

Antogs (P8_TA(2017)0049)


6.8. Budgetkapacitet för euroområdet (omröstning)

Betänkande om budgetkapacitet för euroområdet [2015/2344(INI)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Reimer Böge och Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av EFDD-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (ingivet av utskotten BUDG och ECON)

Antogs (P8_TA(2017)0050)

Inlägg:

Sander Loones begärde före omröstningen att denna skulle skjutas upp. Fabio De Masi uttryckte sitt stöd för denna begäran och Pervenche Berès yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (222 röster för, 355 röster emot, 39 nedlagda röster).

Efter omröstningen, Gianni Pittella.


6.9. Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik [2015/2103(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0051)


6.10. Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster (omröstning)

Betänkande om det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster [2016/2145(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (ingivet av ITRE-utskottet)

Antogs (P8_TA(2017)0052)


6.11. Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag (omröstning)

Betänkande om investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: en utvärdering i enlighet med artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser [2016/2148(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0053)


6.12. En luftfartsstrategi för EU (omröstning)

Betänkande om en luftfartsstrategi för Europa [2016/2062(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0054)


6.13. Försenat genomförande av ESI-fondernas operativa program – inverkan på sammanhållningspolitiken och vägen framåt (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0055)

Rättsligt meddelande