Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

αναπομπή επί της ουσίας : LIBE

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύφιλη (B8-0002/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το βακτηρίδιο Bdellovibrio και την πολυανθεκτική σιγκέλλωση (B8-0004/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το βακτήριο Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει το βάρος της σχολικής τσάντας στην υγεία των μαθητών (B8-0006/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θεραπεία της ασθένειας σκλήρυνσης κατά πλάκας (B8-0007/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μυϊκή δυστροφία Duchenne (B8-0008/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανδρική στειρότητα (B8-0009/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στις σταδιοδρομίες στις θετικές επιστήμες (B8-0010/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την «εξατομικευμένη ιατρική» και τη θεραπεία της λευχαιμίας (B8-0011/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμβόλιο κατά της σαλμονέλωσης (B8-0012/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης αλκοόλ μεταξύ των νέων (B8-0013/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

CULT

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θεραπεία της νόσου του Crohn (B8-0014/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα (B8-0015/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έρευνα για τα βακτήρια που συμβάλλουν στην εξάλειψη των πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς (B8-0016/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την λεϊσμανίαση και την μεταναστευτική κρίση (B8-0017/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αεροτοξικό σύνδρομο (B8-0018/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση κοινών προτύπων της ΕΕ όσον αφορά την κατάρτιση του εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολείται στις θεραπευτικές κοινότητες για τοξικομανείς (B8-0019/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση των σπάνιων νόσων (B8-0020/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την χλωρεξιδίνη και την αντοχή στην κολιστίνη (B8-0021/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το μυκοβακτηρίδιο της λέπρας (B8-0022/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάκτηση ενέργειας που προέρχεται από τις καθημερινές μετακινήσεις (B8-0023/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ιλαρά (B8-0027/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αυτοκτονία των επαγγελματιών του υγειονομικού κλάδου (B8-0028/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους συμπληρωματικούς εμβολιασμούς που επιβάλλονται στους ασθενείς εξαιτίας της έλλειψης των τρισθενών και τετρασθενών εμβολίων (B8-0030/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση των κριτηρίων επιλογής των χειριστών αεροσκαφών (B8-0031/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να συνεκτιμηθούν, στο πρόγραμμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-M), οι επιπτώσεις του θορύβου και της οδικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία (B8-0032/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με περιορισμούς όσον αφορά τη θανάτωση κυοφορουσών αγελάδων (B8-0033/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραγωγή πλαστικών συσκευασιών από απορρίμματα της βιομηχανίας τροφίμων (B8-0034/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατασκευή ειδικών πλοίων για τον καθαρισμό των ωκεανών από τα πλαστικά απορρίμματα (B8-0035/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων (B8-0036/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει η χρήση του μπάρμπεκιου στην υγεία (B8-0037/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση υποχρεωτικών ποσοστώσεων λιπασματοποιήσιμων συσκευασιών στις επιχειρήσεις της ΕΕ (B8-0038/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να διασφαλιστεί άμεση προστασία για τα θύματα κατασκοπείας στον κυβερνοχώρο (B8-0039/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του ροταϊού (B8-0040/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ιό Marburg (B8-0041/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα βακτήρια Elizabethkingia (B8-0042/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμβόλιο κατά του ιού Έμπολα (B8-0043/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έξαρση της πανώλης (B8-0044/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ακροχορδονοειδή επιδερμοδυσπλασία (B8-0045/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κλωστηρίδιο το δύσκολο (Clostiridium difficile) και την αντοχή στα αντιβιοτικά (B8-0046/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της καμηλοπάρδαλης (B8-0047/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις λοιμώξεις από τον ιό Hanta (B8-0048/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη φθειρίαση του τριχωτού της κεφαλής και την αντοχή στα προϊόντα υγιεινής (B8-0049/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραφυματίωση των βοοειδών (B8-0050/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ιό Oropouche (B8-0051/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Εγγύηση Δεξιοτήτων (B8-0052/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (B8-0053/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις των νανοσωματιδίων που προέρχονται από την καύση ντίζελ στις έγκυες γυναίκες και τα ανθρώπινα έμβρυα (B8-0054/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των διαστημικών αποβλήτων (B8-0055/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κόστος της φροντίδας για τους οροθετικούς μετανάστες που επιβαρύνει τα συστήματα υγείας των κρατών μελών (B8-0056/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας (B8-0057/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα αιολικά πάρκα στο περιβάλλον (B8-0058/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικού ιατρικού ελέγχου για τους μετανάστες που φθάνουν σε έδαφος της ΕΕ (B8-0059/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη (B8-0060/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των φραγμάτων (B8-0061/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους σεισμικούς κινδύνους που συνδέονται με την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου (B8-0062/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Gilles Lebreton. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μετεγκατάσταση των μεταναστών (B8-0063/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση των παιδιών στις ραδιοσυχνότητες (B8-0064/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έρευνα για τον ιό Ζίκα (B8-0065/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το μακροοικονομικό κόστος της χρήσης φυτοφαρμάκων (B8-0066/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επώδυνη νευρολιπωμάτωση (B8-0067/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νόσο του Brainerd (B8-0068/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την συσταλτή φλεγμονή της αρθρικής κάψας του ώμου (B8-0069/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κίνδυνο τοξικότητας των αρωματισμένων υγρών για ηλεκτρονικά τσιγάρα (B8-0070/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σύνδρομο του σύμπλοκου περιοχικού πόνου (B8-0071/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών (B8-0093/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κορωναϊό του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής (B8-0094/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους από τα εντομοκτόνα (B8-0095/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τεχνική της μεταλλαξιγένεσης (B8-0096/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νευραλγία τριδύμου (B8-0097/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους που προκαλούνται από την υπερβολική κατανάλωση λιπαρών οξέων ωμέγα-3 για την υγεία των πολιτών της ΕΕ (B8-0098/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (B8-0099/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της φαγοθεραπείας (B8-0100/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από τους αναστολείς αντλίας πρωτονίων (B8-0101/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διατροφή των ποντικών που προορίζονται για πειράματα σε ζώα (B8-0102/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σύνδρομο συγγενούς κεντρικού κυψελιδικού υποαερισμού (B8-0103/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κνίδωση aquagénique (B8-0104/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα εμβόλια που περιέχουν άλατα αλουμινίου (B8-0105/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προοδευτική οστεοποιητική ινοδυσπλασία (B8-0106/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάπλωση των πλατυελμίνθων Nέας Γουινέας (B8-0107/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έξαρση του σκορβούτου στα ανεπτυγμένα κράτη (B8-0108/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα ποτά «χωρίς ζάχαρη» (B8-0109/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στην Ευρώπη (B8-0110/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους (B8-0111/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έξαρση της ουρικής αρθρίτιδας (B8-0112/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη τύπου Ι (B8-0113/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάγνωση της νόσου Creutzfeldt-Jakob (B8-0114/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έρευνα για το τεχνητό αίμα (B8-0115/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμβόλιο κατά της ρινοφαρυγγίτιδας (B8-0116/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με τα αντισυλληπτικά χάπια τελευταίας γενιάς (B8-0117/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo και Doru-Claudian Frunzulică. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων (B8-0118/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου