Indekss 
Protokols
PDF 272kWORD 85k
Ceturtdiena, 2017. gada 16. februāris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Aviācijas stratēģija Eiropai (debates)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  3.1.Stāvoklis cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta
  3.2.Nāves soda izpildīšana Kuveitā un Bahreinā
  3.3.Gvatemala, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Kanādas premjerministra Justin Trudeau uzruna
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Stāvoklis cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta (balsošana)
  6.2.Nāves soda izpildīšana Kuveitā un Bahreinā (balsošana)
  6.3.Gvatemala, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (balsošana)
  6.4.Terorisma apkarošana ***I (balsošana)
  6.5.Pārbaužu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām ***I (balsošana)
  6.6.Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas (balsošana)
  6.7.Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu (balsošana)
  6.8.Eurozonas budžeta kapacitāte (balsošana)
  6.9.Civiltiesību noteikumi par robotiku (balsošana)
  6.10.Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva (balsošana)
  6.11.Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana (balsošana)
  6.12.Aviācijas stratēģija Eiropai (balsošana)
  6.13.ESI fondu darbības programmu novēlota īstenošana: ietekme uz kohēzijas politiku un turpmākā rīcība (balsošana)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Lūgumraksti
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 14.Nākamo sēžu datumi
 15.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Aviācijas stratēģija Eiropai (debates)

Ziņojums par aviācijas stratēģiju Eiropai [2016/2062(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Pavel Telička (A8-0021/2017).

Pavel Telička iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ole Christensen (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Tibor Szanyi (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Anneleen Van Bossuyt (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Deirdre Clune PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout un Paloma López Bermejo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes un Nicola Caputo.

Uzstājās Violeta Bulc un Pavel Telička.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.2.2017. protokola 6.12. punkts.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 15.2.2017. protokola 2. punkts.)


3.1. Stāvoklis cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP)).

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post un Molly Scott Cato iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Javi López S&D grupas vārdā un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.2.2017. protokola 6.1. punkts.


3.2. Nāves soda izpildīšana Kuveitā un Bahreinā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP)).

Cristian Dan Preda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Fabio Massimo Castaldo, un Mark Demesmaeker iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Alyn Smith un Fabio Massimo Castaldo iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Tunne Kelam un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias un Ignazio Corrao.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.2.2017. protokola 6.2. punkts.


3.3. Gvatemala, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP)).

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán un Ernest Urtasun iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Seán Kelly un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo un José Inácio Faria.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.2.2017. protokola 6.3. punkts.


4. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica gruzijas delegāciju, kuru vadīja Tamar Khulordava un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

5. Kanādas premjerministra Justin Trudeau uzruna

Laikā no plkst. 11.00 līdz 11.30 Kanādas premjerministrs Justin Trudeau uzstājās ar uzrunu Parlamentā.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.30 un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Uzstājās Sander Loones un Eugen Freund.


6.1. Stāvoklis cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 un B8-0169/2017 (2017/2563(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0156/2017

(aizstāj B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 un B8-0168/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Javi López S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Gesine Meissner ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0043).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0158/2017 un B8-0169/2017 vairs nav spēkā.)


6.2. Nāves soda izpildīšana Kuveitā un Bahreinā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 un B8-0165/2017 (2017/2564(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0150/2017

(aizstāj B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 un B8-0165/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ana Gomes S&D grupas vārdā,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström un Gesine Meissner ALDE grupas vārdā,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0044).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0151/2017 vairs nav spēkā.)


6.3. Gvatemala, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 un B8-0167/2017 (2017/2565(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0152/2017

(aizstāj B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 un B8-0167/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Gesine Meissner ALDE grupas vārdā,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga un Estefanía Torres Martínez.

Pieņemts (P8_TA(2017)0045).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0166/2017 vairs nav spēkā.)


6.4. Terorisma apkarošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0046).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Cornelia Ernst, prasot, lai pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiktu balsošana par grozījumiem. Parlaments šo pieprasījumu neapstiprināja.


6.5. Pārbaužu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0218/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0047).


6.6. Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamo attīstību un korekcijām [2014/2248(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi AFCO komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2017)0048).


6.7. Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības darbības uzlabošanu, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu [2014/2249(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Mercedes Bresso un Elmar Brok (A8-0386/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi AFCO komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2017)0049).


6.8. Eurozonas budžeta kapacitāte (balsošana)

Ziņojums par eurozonas budžeta kapacitāti [2015/2344(INI)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Reimer Böge un Pervenche Berès (A8-0038/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi EFDD grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegušas BUDG, ECON komitejas)

Pieņemts (P8_TA(2017)0050).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Sander Loones, prasot atlikt balsošanu, Fabio De Masi, atbalstot šo pieprasījumu, un Pervenche Berès, iebilstot pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (222 par, 355 pret, 39 atturas).

Pēc balsošanas uzstājās Gianni Pittella.


6.9. Civiltiesību noteikumi par robotiku (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par civiltiesību noteikumiem par robotiku [2015/2103(INL)] - Juridiskā komiteja. Referente: Mady Delvaux (A8-0005/2017).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0051).


6.10. Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva (balsošana)

Ziņojums par Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvu [2016/2145(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0006/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ITRE komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2017)0052).


6.11. Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana (balsošana)

Ziņojums par ieguldījumiem darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana (ziņojuma novērtēšana saskaņā ar KNR 16. panta 3. punktu) [2016/2148(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0053).


6.12. Aviācijas stratēģija Eiropai (balsošana)

Ziņojums par aviācijas stratēģiju Eiropai [2016/2062(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Pavel Telička (A8-0021/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0054).


6.13. ESI fondu darbības programmu novēlota īstenošana: ietekme uz kohēzijas politiku un turpmākā rīcība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0149/2017 (2016/30008(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0055).


7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Monika Hohlmeier ziņojums - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Guy Verhofstadt ziņojums - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Mady Delvaux ziņojums - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Lambert van Nistelrooij ziņojums - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Pavel Telička ziņojums - A8-0021/2017
Diane James


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


10. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2017. gada 14. februāris

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts.

Marcel Müller (Nr. 1438/2016); (*) (Nr. 1439/2016); (*) (Nr. 1440/2016); (*) (Nr. 1441/2016); Martine Roirand (Nr. 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 1443/2016); David Nauta (Nr. 1444/2016); (*) (Nr. 1445/2016); (*) (Nr. 1446/2016); Anita Krauße (Nr. 1447/2016); (*) (Nr. 1448/2016); (*) (Nr. 1449/2016); (*) (Nr. 1450/2016); (*) (Nr. 1451/2016); (*) (Nr. 1452/2016); Karl Herr (Nr. 1453/2016); (*) (Nr. 1454/2016); Ingo Tekaat (Nr. 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (Nr. 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (Nr. 1457/2016); (*) (Nr. 1458/2016); (*) (Nr. 1459/2016); Flavio Miccono (Nr. 1460/2016); (*) (Nr. 1461/2016); (*) (Nr. 1462/2016); (*) (Nr. 1463/2016); Danielle Van Hulst (Nr. 1464/2016); Jens Genzer (Nr. 1465/2016); Philipp Schmagold (Nr. 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (Nr. 1467/2016); Luca Ferioli (Nr. 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (Nr. 1469/2016); (*) (Nr. 1470/2016); (*) (Nr. 1471/2016); (*) (Nr. 1472/2016); (*) (Nr. 1473/2016); (*) (Nr. 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (Nr. 1475/2016); (*) (Nr. 1476/2016); (*) (Nr. 1477/2016); Simon Baraldi (Nr. 1478/2016); (*) (Nr. 1479/2016); (*) (Nr. 1480/2016); (*) (Nr. 1481/2016); (*) (Nr. 1482/2016); Paola Guaitoli (Nr. 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (Nr. 1484/2016); (*) (Nr. 1485/2016); (*) (Nr. 1486/2016); (*) (Nr. 1487/2016); Constantin Bostan (Nr. 1488/2016); (*) (Nr. 1489/2016); (*) (Nr. 1490/2016); (*) (Nr. 1491/2016); Fotios Batzios (Nr. 1492/2016); Xavier Díez (Nr. 1493/2016); (*) (Nr. 1494/2016); Kenneth May (Nr. 1495/2016); Thomas Pfister (Nr. 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (Nr. 1497/2016); Örs Orosz (Nr. 1498/2016); Dirk Emmermann (Nr. 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (Nr. 1500/2016); Marco Bava (Nr. 1501/2016); (*) (Nr. 1502/2016); (*) (Nr. 1503/2016); (*) (Nr. 1504/2016); Anita Krauße (Nr. 1505/2016); (*) (Nr. 1506/2016); (*) (Nr. 1507/2016); (*) (Nr. 1508/2016); (*) (Nr. 1509/2016); (*) (Nr. 1510/2016); (*) (Nr. 1511/2016); Jose Booij (Nr. 1512/2016); Benjamin Rzepka (Nr. 1513/2016); Benjamin Rzepka (Nr. 1514/2016); Irina Velinova (Nr. 1515/2016); Safa Souhail (Nr. 1516/2016); (*) (Nr. 1517/2016); (*) (Nr. 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (Nr. 1519/2016); (*) (Nr. 1520/2016); Nicolò De Bigontina (Nr. 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (Nr. 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (Nr. 1523/2016); (*) (Nr. 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (Nr. 1525/2016); (*) (Nr. 1526/2016); (*) (Nr. 1527/2016); Rocco Sofi (Nr. 1528/2016); (*) (Nr. 1529/2016); (*) (Nr. 1530/2016); (*) (Nr. 1531/2016); (*) (Nr. 1532/2016); (*) (Nr. 1533/2016); (*) (Nr. 1534/2016); (*) (Nr. 1535/2016); (*) (Nr. 1536/2016); (*) (Nr. 1537/2016); (*) (Nr. 1538/2016); (*) (Nr. 1539/2016); (*) (Nr. 1540/2016); (*) (Nr. 1541/2016); (*) (Nr. 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (Nr. 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (Nr. 1544/2016); (*) (Nr. 1545/2016); (*) (Nr. 1546/2016); (*) (Nr. 1547/2016); (*) (Nr. 1548/2016); (*) (Nr. 1549/2016); (*) (Nr. 1550/2016); (*) (Nr. 1551/2016); (*) (Nr. 1552/2016); (*) (Nr. 1553/2016); (*) (Nr. 1554/2016); (*) (Nr. 1555/2016); (*) (Nr. 1556/2016); (*) (Nr. 1557/2016); Flavio Miccono (Nr. 0001/2017); (*) (Nr. 0002/2017); (*) (Nr. 0003/2017); Andrzej Halicki (Nr. 0004/2017); Jouko Palmroth (Nr. 0005/2017); Triin Saag (Nr. 0006/2017); (*) (Nr. 0007/2017); Anton Lazarus (Nr. 0008/2017); Adnan Saeed (Nr. 0009/2017); (*) (Nr. 0010/2017); Pedro José Romero Matos (Nr. 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (Nr. 0012/2017); Martin Kleineidam (Nr. 0013/2017); (*) (Nr. 0014/2017); Simon Baraldi (Nr. 0015/2017); (*) (Nr. 0016/2017); Jens Genzer (Nr. 0017/2017); (*) (Nr. 0018/2017); Helmut Schwaiger (Nr. 0019/2017); (*) (Nr. 0020/2017); Georgios Floras (Nr. 0021/2017); Giorgio Guarino (Nr. 0022/2017); Giorgio Guarino (Nr. 0023/2017); (*) (Nr. 0024/2017); Simon Ferrigno (Nr. 0025/2017); Norbert Grass (Nr. 0026/2017); (*) (Nr. 0027/2017); (*) (Nr. 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (Nr. 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (Nr. 0030/2017); (*) (Nr. 0031/2017); (*) (Nr. 0032/2017); (*) (Nr. 0033/2017); Gunars Ruskulis (Nr. 0034/2017); Benjamin Dieke (Nr. 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (Nr. 0036/2017); Rolf Picker (Nr. 0037/2017); Jonathan Tennant (Nr. 0038/2017); (*) (Nr. 0039/2017); (*) (Nr. 0040/2017); (*) (Nr. 0041/2017); (*) (Nr. 0042/2017); Matjaž Založnik (Nr. 0043/2017); (*) (Nr. 0044/2017); Zornitsa Stratieva (Nr. 0045/2017); Mark Walker-Stewart (Nr. 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (Nr. 0047/2017); (*) (Nr. 0048/2017); Piotr Grabowski (Nr. 0049/2017); Stanisław Orlikowski (Nr. 0050/2017); (*) (Nr. 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (Nr. 0052/2017); (*) (Nr. 0053/2017); (*) (Nr. 0054/2017).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2017. gada 14. februārī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (05318/2017 - C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sifilisu (B8-0002/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par baktēriju Bdellovibrio un multirezistento šigelozi (B8-0004/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par skolas somu svara ietekmi uz skolēnu veselību (B8-0006/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par multiplās sklerozes ārstēšanu (B8-0007/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Dišēna muskuļu distrofiju (B8-0008/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vīriešu neauglību (B8-0009/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu pārstāvības līmeni zinātniskajā karjerā (B8-0010/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par personalizēto medicīnu un leikēmijas ārstēšanu (B8-0011/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vakcīnu pret salmonelozi (B8-0012/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par alkohola pārmērīgas lietošanas sekām jauniešu vidū (B8-0013/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

CULT

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Krona slimības ārstēšanu (B8-0014/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plaušu vēzi (B8-0015/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pētniecību baktēriju jomā, kas ļautu atbrīvoties no plastmasas atkritumiem okeānos (B8-0016/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par leišmaniozi un migrantu krīzi (B8-0017/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aerotoksisko sindromu (B8-0018/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kopēju Eiropas standartu veicināšanu narkomāniem paredzēto terapeitisko kopienu darbinieku apmācībā (B8-0019/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret reti sastopamām slimībām (B8-0020/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par hlorheksidīnu un rezistenci pret kolistīnu (B8-0021/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Mycobacterium leprae (B8-0022/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par enerģijas ieguvi no ikdienas kustībām (B8-0023/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par masalām (B8-0027/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par medicīnas nozares speciālistu pašnāvībām (B8-0028/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par papildu vakcināciju, kas tiek uzspiesta pacientiem trivalento un tetravalento vakcīnu trūkuma dēļ (B8-0030/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stingrāku kritēriju noteikšanu aviosabiedrību pilotu atlasei (B8-0031/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ceļu satiksmes trokšņa un piesārņojuma ietekmes uz cilvēka veselību ņemšanu vērā TEN-T programmā (B8-0032/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par grūsno govju kaušanas ierobežošanu (B8-0033/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plastmasas iepakojuma izgatavošanu no pārtikas rūpniecības atkritumvielām (B8-0034/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tīrīšanai paredzētu kuģu izstrādi (B8-0035/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ziemassvētku eglīšu atkārtotu izmantošanu (B8-0036/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par restu gaļas cepšanai izmantošanas ietekmi uz veselību (B8-0037/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kompostējamā iepakojuma obligāto kvotu ieviešanu ES uzņēmumos (B8-0038/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību nodrošināt tūlītēju aizsardzību kiberspiegošanas upuriem (B8-0039/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vakcināciju pret rota vīrusu (B8-0040/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Marburgas vīrusu (B8-0041/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par baktērijām Elizabethkingia (B8-0042/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vakcīnu pret Ebolas vīrusu (B8-0043/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mēra atkalparādīšanos (B8-0044/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kārpveida epidermodisplāziju (B8-0045/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par clostridium difficile infekciju un rezistenci pret antibiotikām (B8-0046/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par žirafu aizsardzību (B8-0047/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Hanta vīrusu infekcijām (B8-0048/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par galvas utīm un noturību pret kopšanas produktiem (B8-0049/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par govju paratuberkulozi (B8-0050/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Oropučes vīrusu (B8-0051/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Prasmju garantiju (B8-0052/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā (B8-0053/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par risku, ko grūtniecēm un cilvēku embrijiem rada dīzeļdegvielas sadegšanas rezultātā radušās nanodaļiņas (B8-0054/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kosmosa atkritumu skaita pieaugumu (B8-0055/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu izmaksām, ko rada HIV pozitīvu migrantu aprūpe (B8-0056/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par fiziskās aktivitātes nozīmi (B8-0057/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vējparku ietekmi uz vidi (B8-0058/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par obligātas medicīniskās pārbaudes ieviešanu attiecībā uz migrantiem, kas ierodas Eiropā (B8-0059/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektrotransportlīdzekļu attīstību Eiropā (B8-0060/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vides riskiem, kas saistīti ar aizsprostu izmantošanu (B8-0061/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par seismiskajiem riskiem, kas saistīti ar slānekļa gāzes ieguvi (B8-0062/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Gilles Lebreton. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrantu pārcelšanu (B8-0063/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērnu pakļaušanu radiofrekvenču iedarbībai (B8-0064/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pētījumiem saistībā ar Zikas vīrusu (B8-0065/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pesticīdu makroekonomiskajām izmaksām (B8-0066/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sāpīgo adipozi (B8-0067/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Breinerdas slimību (B8-0068/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pleca locītavas adhezīvo kapsulītu (B8-0069/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektronisko cigarešu aromatizēto šķidrumu toksiskuma risku (B8-0070/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par komplekso reģionālo sāpju sindromu (B8-0071/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par govju nodulāro dermatītu (B8-0093/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Tuvo Austrumu respiratorā sindroma koronavīrusu (B8-0094/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par riskiem, kas saistīti ar insekticīdiem (B8-0095/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mutaģenēzes metodi (B8-0096/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par trīszaru nerva neiralģiju (B8-0097/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par risku, ko Eiropas iedzīvotāju veselībai rada pārmērīgs omega-3 taukskābju patēriņš (B8-0098/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par perfluoralkilsavienojumiem un polifluoralkilsavienojumiem (B8-0099/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bakteriofāgu terapijas veicināšanu (B8-0100/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veselības riskiem saistībā ar protonu sūkņa inhibitoriem (B8-0101/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par žurku, kas paredzētas eksperimentiem ar dzīvniekiem, barošanu (B8-0102/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iedzimtu CNS alveolārās hipoventilācijas sindromu (B8-0103/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ūdens izraisītu nātreni (B8-0104/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vakcīnām, kas satur alumīnija sāļus (B8-0105/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par progresējošo osificējošo fibrodisplāziju (B8-0106/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plakantārpu izplatību Jaungvinejā (B8-0107/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par skorbuta uzliesmojumu attīstītajās valstīs (B8-0108/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzērieniem „bez cukura” (B8-0109/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nozokomiālām slimībām Eiropā (B8-0110/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par hroniskajām iekaisuma slimībām (B8-0111/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par podagras uzliesmojumu (B8-0112/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par 1. tipa diabēta agrīnu diagnosticēšanu (B8-0113/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Kreicfelda-Jakoba slimības diagnostiku (B8-0114/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pētījumiem mākslīgo asiņu jomā (B8-0115/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vakcīnu pret rinofaringītu (B8-0116/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veselības apdraudējumu saistībā ar jaunākās paaudzes kontracepciju (B8-0117/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo un Doru-Claudian Frunzulică. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikas izšķērdēšanu (B8-0118/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI


12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 19. janvāra lēmumu)

DEVE komiteja, FEMM komiteja

- Kopīga dienestu darba dokumenta "Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā" (SWD(2015)0182) īstenošana (2017/2012(INI))
(atzinums: AFET, INTA)

INTA komiteja, FEMM komiteja

- Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos (2017/2015(INI))
(atzinums: DEVE)

ECON komiteja

- Virzība uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām (2017/2005(INI))

ENVI komiteja

- ES rīcība ilgtspējības jomā (COM(2016)0739)) – (2017/2009(INI))
(atzinums: DEVE, CULT, AGRI)

REGI komiteja

- ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā (2017/2006(INI))

JURI komiteja

- ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2015. gadā (2017/2011(INI))
(atzinums: PETI, AFCO)

- 2015. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti (2017/2010(INI))
(atzinums: AFCO)

- Trīsdimensiju drukāšana: intelektuālā īpašuma tiesību un civiltiesiskās atbildības jomā risināmie jautājumi (2017/2007(INI))
(atzinums: IMCO)

FEMM komiteja

- Sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana privātajā un publiskajā sektorā ES (2017/2008(INI))
(atzinums: EMPL)

PANA izmeklēšanas komiteja

- Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (2017/2013(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

AFET komiteja

- Vēršanās pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (2016/2324(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: DEVE (Reglamenta 54. pants)
atzinums: AFET (Reglamenta 54. pants)

JURI komiteja

- Tiešsaistes plaformas un digitālais vienotais tirgus (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE, IMCO
atzinums: EMPL, JURI, REGI

FEMM komiteja

- Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (2016/2239(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM

- Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (2016/2142(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: FEMM, EMPL

- Nevienlīdzības apkarošana kā instruments darbvietu radīšanas un izaugsmes stimulēšanai (2016/2269(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: FEMM, ECON

- Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (2016/2301(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs (2015/2062(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM

- Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos deomogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (2016/2245(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: FEMM

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 19. janvāra lēmumu)

DEVE komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Vēršanās pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (2016/2324(INI))
(atzinums: AFET) (Reglamenta 54. pants)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 9. februāra lēmumu)

- Eiropas fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFSD) un EFSD garantijas un garantiju fonda izveide (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
komitejas: AFET, DEVE, BUDG
(atzinums: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 19. janvāra lēmumu)

- Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos (2017/2015(INI))
komitejas: INTA, FEMM
(atzinums: DEVE)


13. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


14. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2017. gada 1. martā un 2017. gada 2. martā.


15. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Juridisks paziņojums