Indeks 
Protokół
PDF 276kWORD 85k
Czwartek, 16 lutego 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  3.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez
  3.2.Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie
  3.3.Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
 4.Oficjalne powitanie
 5.Przemówienie premiera Kanady Justina Trudeau
 6.Głosowanie
  6.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez (głosowanie)
  6.2.Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie (głosowanie)
  6.3.Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)
  6.4.Zwalczanie terroryzmu ***I (głosowanie)
  6.5.Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych ***I (głosowanie)
  6.6.Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (głosowanie)
  6.7.Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony (głosowanie)
  6.8.Możliwości budżetowe strefy euro (głosowanie)
  6.9.Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (głosowanie)
  6.10.Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (głosowanie)
  6.11.Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (głosowanie)
  6.12.Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (głosowanie)
  6.13.Opóźnione wdrażanie programów operacyjnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności i dalsze działania (głosowanie)
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Petycje
 11.Składanie dokumentów
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa [2016/2062(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Pavel Telička przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Ole Christensen (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL).

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Tibor Szanyi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Anneleen Van Bossuyt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Deirdre Clune w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout i Paloma López Bermejo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Pavel Telička.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 16.2.2017.


3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 15.2.2017)


3.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez

Projekty rezolucji B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post i Molly Scott Cato przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 16.2.2017.


3.2. Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie

Projekty rezolucji B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fabia Massima Castalda, i Mark Demesmaeker przedstawili projekty rezolucji.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Alyn Smith i Fabio Massimo Castaldo przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Udo Voigt niezrzeszony, Tunne Kelam i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias i Ignazio Corrao.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 16.2.2017.


3.3. Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán i Ernest Urtasun przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Seán Kelly i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo i José Inácio Faria.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 16.2.2017.


4. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację z Gruzji pod przewodnictwem Tamary Khulordavej. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

5. Przemówienie premiera Kanady Justina Trudeau

W godz. 11.10-11.30 premier Kanady Justin Trudeau wygłosił przemówienie w Parlamencie.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.30 i wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Głos zabrali: Sander Loones i Eugen Freund.


6.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 i B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0156/2017

(zastępujący B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 i B8-0168/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere i Jiří Pospíšil w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Javi López w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Gesine Meissner w imieniu grupy politycznej ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2017)0043)

(Projekty rezolucji B8-0158/2017 i B8-0169/2017 stały się bezprzedmiotowe.)


6.2. Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 i B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0150/2017

(zastępujący B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 i B8-0165/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev i Jiří Pospíšil w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes w imieniu grupy S&D,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström i Gesine Meissner w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Barbara Spinelli w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Bodil Valero w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0044)

(Projekt rezolucji B8-0151/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


6.3. Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 i B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0152/2017

(zastępujący B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 i B8-0167/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere i Jiří Pospíšil w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Gesine Meissner w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec i Bronis Ropė w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga i Estefanía Torres Martínez.

Przyjęto (P8_TA(2017)0045)

(Projekt rezolucji B8-0166/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


6.4. Zwalczanie terroryzmu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0046)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Cornelia Ernst wystąpiła z wnioskiem o głosowanie nad poprawkami przed przystąpieniem do głosowania nad wstępnym porozumieniem. Parlament odrzucił wniosek.


6.5. Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 562/2006 (WE) w odniesieniu do wzmocnienia kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0047)


6.6. Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej [2014/2248(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisję AFCO)

Przyjęto (P8_TA(2017)0048)


6.7. Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony [2014/2249(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Mercedes Bresso i Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisję AFCO)

Przyjęto (P8_TA(2017)0049)


6.8. Możliwości budżetowe strefy euro (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro [2015/2344(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Reimer Böge i Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucony

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę EFDD)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisje BUDG, ECON)

Przyjęto (P8_TA(2017)0050)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Sander Loones wystapił z wnioskiem o odroczenie głosowania. Fabio De Masi poparł wniosek, a Pervenche Berès sprzeciwiła się mu.

W GE (przy 222 głosach za, 355 głosach przeciw i 39 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Po głosowaniu Gianni Pittella.


6.9. Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki [2015/2103(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0051)


6.10. Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze [2016/2145(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisję ITRE)

Przyjęto (P8_TA(2017)0052)


6.11. Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowania wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: ocena sprawozdania na mocy art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów [2016/2148(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0053)


6.12. Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa [2016/2062(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0054)


6.13. Opóźnione wdrażanie programów operacyjnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności i dalsze działania (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0055)


7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Sprawozdanie Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Sprawozdanie Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Sprawozdanie Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Sprawozdanie Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


10. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano komisji właściwej zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 14 lutego 2017 r.

(*) Nazwisko poufne

Marcel Müller (nr 1438/2016); (*) (nr 1439/2016); (*) (nr 1440/2016); (*) (nr 1441/2016); Martine Roirand (nr 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (nr 1443/2016); David Nauta (nr 1444/2016); (*) (nr 1445/2016); (*) (nr 1446/2016); Anita Krauße (nr 1447/2016); (*) (nr 1448/2016); (*) (nr 1449/2016); (*) (nr 1450/2016); (*) (nr 1451/2016); (*) (nr 1452/2016); Karl Herr (nr 1453/2016); (*) (nr 1454/2016); Ingo Tekaat (nr 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (nr 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (nr 1457/2016); (*) (nr 1458/2016); (*) (nr 1459/2016); Flavio Miccono (nr 1460/2016); (*) (nr 1461/2016); (*) (nr 1462/2016); (*) (nr 1463/2016); Danielle Van Hulst (nr 1464/2016); Jens Genzer (nr 1465/2016); Philipp Schmagold (nr 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (nr 1467/2016); Luca Ferioli (nr 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (nr 1469/2016); (*) (nr 1470/2016); (*) (nr 1471/2016); (*) (nr 1472/2016); (*) (nr 1473/2016); (*) (nr 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (nr 1475/2016); (*) (nr 1476/2016); (*) (nr 1477/2016); Simon Baraldi (nr 1478/2016); (*) (nr 1479/2016); (*) (nr 1480/2016); (*) (nr 1481/2016); (*) (nr 1482/2016); Paola Guaitoli (nr 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (nr 1484/2016); (*) (nr 1485/2016); (*) (nr 1486/2016); (*) (nr 1487/2016); Constantin Bostan (nr 1488/2016); (*) (nr 1489/2016); (*) (nr 1490/2016); (*) (nr 1491/2016); Fotios Batzios (nr 1492/2016); Xavier Díez (nr 1493/2016); (*) (nr 1494/2016); Kenneth May (nr 1495/2016); Thomas Pfister (nr 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (nr 1497/2016); Örs Orosz (nr 1498/2016); Dirk Emmermann (nr 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (nr 1500/2016); Marco Bava (nr 1501/2016); (*) (nr 1502/2016); (*) (nr 1503/2016); (*) (nr 1504/2016); Anita Krauße (nr 1505/2016); (*) (nr 1506/2016); (*) (nr 1507/2016); (*) (nr 1508/2016); (*) (nr 1509/2016); (*) (nr 1510/2016); (*) (nr 1511/2016); Jose Booij (nr 1512/2016); Benjamin Rzepka (nr 1513/2016); Benjamin Rzepka (nr 1514/2016); Irina Velinova (nr 1515/2016); Safa Souhail (nr 1516/2016); (*) (nr 1517/2016); (*) (nr 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (nr 1519/2016); (*) (nr 1520/2016); Nicolò De Bigontina (nr 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (nr 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr 1523/2016); (*) (nr 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (nr 1525/2016); (*) (nr 1526/2016); (*) (nr 1527/2016); Rocco Sofi (nr 1528/2016); (*) (nr 1529/2016); (*) (nr 1530/2016); (*) (nr 1531/2016); (*) (nr 1532/2016); (*) (nr 1533/2016); (*) (nr 1534/2016); (*) (nr 1535/2016); (*) (nr 1536/2016); (*) (nr 1537/2016); (*) (nr 1538/2016); (*) (nr 1539/2016); (*) (nr 1540/2016); (*) (nr 1541/2016); (*) (nr 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (nr 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (nr 1544/2016); (*) (nr 1545/2016); (*) (nr 1546/2016); (*) (nr 1547/2016); (*) (nr 1548/2016); (*) (nr 1549/2016); (*) (nr 1550/2016); (*) (nr 1551/2016); (*) (nr 1552/2016); (*) (nr 1553/2016); (*) (nr 1554/2016); (*) (nr 1555/2016); (*) (nr 1556/2016); (*) (nr 1557/2016); Flavio Miccono (nr 0001/2017); (*) (nr 0002/2017); (*) (nr 0003/2017); Andrzej Halicki (nr 0004/2017); Jouko Palmroth (nr 0005/2017); Triin Saag (nr 0006/2017); (*) (nr 0007/2017); Anton Lazarus (nr 0008/2017); Adnan Saeed (nr 0009/2017); (*) (nr 0010/2017); Pedro José Romero Matos (nr 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (nr 0012/2017); Martin Kleineidam (nr 0013/2017); (*) (nr 0014/2017); Simon Baraldi (nr 0015/2017); (*) (nr 0016/2017); Jens Genzer (nr 0017/2017); (*) (nr 0018/2017); Helmut Schwaiger (nr 0019/2017); (*) (nr 0020/2017); Georgios Floras (nr 0021/2017); Giorgio Guarino (nr 0022/2017); Giorgio Guarino (nr 0023/2017); (*) (nr 0024/2017); Simon Ferrigno (nr 0025/2017); Norbert Grass (nr 0026/2017); (*) (nr 0027/2017); (*) (nr 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (nr 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (nr 0030/2017); (*) (nr 0031/2017); (*) (nr 0032/2017); (*) (nr 0033/2017); Gunars Ruskulis (nr 0034/2017); Benjamin Dieke (nr 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (nr 0036/2017); Rolf Picker (nr 0037/2017); Jonathan Tennant (nr 0038/2017); (*) (nr 0039/2017); (*) (nr 0040/2017); (*) (nr 0041/2017); (*) (nr 0042/2017); Matjaž Založnik (nr 0043/2017); (*) (nr 0044/2017); Zornitsa Stratieva (nr 0045/2017); Mark Walker-Stewart (nr 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (nr 0047/2017); (*) (nr 0048/2017); Piotr Grabowski (nr 0049/2017); Stanisław Orlikowski (nr 0050/2017); (*) (nr 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr 0052/2017); (*) (nr 0053/2017); (*) (nr 0054/2017).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 14 lutego 2017 r. przekazał do komisji właściwej – zgodnie z postanowieniami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie kiły (B8-0002/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie bakterii Bdellovibrio i czerwonki bakteryjnej wielolekoopornej (B8-0004/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wpływu ciężaru tornistrów na zdrowie uczniów (B8-0006/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie leczenia stwardnienia rozsianego (B8-0007/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie dystrofii mięśniowej Duchenne'a (B8-0008/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie niepłodności męskiej (B8-0009/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie reprezentacji kobiet w zawodach związanych z naukami ścisłymi (B8-0010/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie medycyny spersonalizowanej i leczenia białaczki (B8-0011/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepionki przeciwko salmonellozie (B8-0012/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie konsekwencji nadmiernego spożycia alkoholu przez osoby nieletnie (B8-0013/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

CULT

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie leczenia choroby Crohna (B8-0014/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie raka płuca (B8-0015/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie badań dotyczących bakterii umożliwiających unieszkodliwianie tworzyw sztucznych w oceanach (B8-0016/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie leiszmaniozy i kryzysu migracyjnego (B8-0017/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zespołu aerotoksycznego (B8-0018/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie promowania wspólnych europejskich standardów dotyczących szkolenia pracowników wspólnot terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków (B8-0019/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zapobiegania chorobom rzadkim (B8-0020/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie chloroheksydyny i oporności na kolistynę (B8-0021/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie prątka trądu (Mycobacterium leprae) (B8-0022/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie odzyskiwania energii generowanej przez codzienny ruch (B8-0023/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie odry (B8-0027/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie samobójstw pracowników służby zdrowia (B8-0028/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie obciążania pacjentów dodatkowymi szczepieniami z powodu braku szczepionek trójwalentnych i czterowalentnych (B8-0030/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zaostrzenia kryteriów selekcji pilotów liniowych (B8-0031/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie uwzględnienia w programie TEN-T wpływu hałasu i zanieczyszczenia powodowanego przez ruch drogowy na ludzkie zdrowie (B8-0032/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uboju krów cielnych (B8-0033/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie prac nad opakowaniami z tworzyw sztucznych z odpadów przemysłu spożywczego (B8-0034/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie prac nad statkami-czyścicielami (B8-0035/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie recyklingu i ponownego wykorzystywania choinek bożonarodzeniowych (B8-0036/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wpływu grillowania na zdrowie (B8-0037/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia obowiązkowych kwot opakowań nadających się do kompostowania w przedsiębiorstwach w UE (B8-0038/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie konieczności zapewnienia natychmiastowej ochrony dla ofiar cyberszpiegostwa (B8-0039/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepień przeciwko rotawirusom (B8-0040/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wirusa Marburg (B8-0041/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie bakterii Elizabethkingia (B8-0042/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepionki przeciwko wirusowi Ebola (B8-0043/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie nagłego wzrostu liczby zachorowań na dżumę (B8-0044/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie dysplazji Lewandowsky’ego-Lutza (B8-0045/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie Clostridium difficile i oporności na antybiotyki (B8-0046/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie ochrony żyraf (B8-0047/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zakażeń hantawirusami (B8-0048/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wszawicy głowowej i oporności na środki sanitarne (B8-0049/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie paratuberkulozy bydlęcej (B8-0050/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wirusa Oropouche (B8-0051/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie gwarancji umiejętności (B8-0052/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu (B8-0053/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wpływu nanocząsteczek pochodzących ze spalania oleju napędowego na kobiety ciężarne i płody ludzkie (B8-0054/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie mnożenia odpadów kosmicznych (B8-0055/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie kosztów opieki nad seropozytywnymi migrantami dla systemów służby zdrowia państw członkowskich (B8-0056/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie roli aktywności fizycznej (B8-0057/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko (B8-0058/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia obowiązkowych badań medycznych dla migrantów przybywających na terytorium europejskie (B8-0059/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie prac nad pojazdami elektrycznymi w Europie (B8-0060/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń środowiskowych związanych ze stosowaniem zapór (B8-0061/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie ryzyka sejsmicznego związanego z wydobyciem gazu łupkowego (B8-0062/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Gilles Lebreton. Projekt rezolucji w sprawie relokacji migrantów (B8-0063/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie narażania dzieci na częstotliwość radiową (B8-0064/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie badań dotyczących wirusa Zika (B8-0065/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie makroekonomicznego kosztu pestycydów (B8-0066/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie tłuszczakowatości bolesnej (B8-0067/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie biegunki z Brainerd (B8-0068/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zarastającego zapalenia torebki stawu ramiennego (B8-0069/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie ryzyka toksyczności aromatyzowanych płynów do papierosów elektronicznych (B8-0070/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zespołu wieloobjawowego bólu miejscowego (B8-0071/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie choroby guzowatej skóry bydła (B8-0093/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie koronawirusa MERS-CoV (B8-0094/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń związanych ze środkami owadobójczymi (B8-0095/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie metody mutagenezy (B8-0096/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie neuralgii trójdzielnej (B8-0097/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców Europy wynikających ze spożywania nadmiernych ilości kwasów tłuszczowych omega-3 (B8-0098/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie substancji perfluoroalkilowych i polifluoroalkilowych (B8-0099/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie terapii fagowej (B8-0100/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń dla zdrowia związanych z inhibitorami pompy protonowej (B8-0101/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie żywienia szczurów przeznaczonych do badań na zwierzętach (B8-0102/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zespołu wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji pęcherzykowej (B8-0103/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie pokrzywki wodnej (B8-0104/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepionek zawierających sole glinu (B8-0105/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie postępującego kostniejącego zapalenia mięśni (B8-0106/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie rozprzestrzeniania się płazińca z Nowej Gwinei (Platydemus manokwari) (B8-0107/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie nagłego wzrostu zachorowań na szkorbut w państwach rozwiniętych (B8-0108/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie napojów „bez cukru” (B8-0109/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zakażeń szpitalnych w Europie (B8-0110/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie przewlekłych chorób zapalnych (B8-0111/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie nagłego wzrostu liczby zachorowań na dnę moczanową (B8-0112/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wczesnego rozpoznawania cukrzycy typu I (B8-0113/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie diagnozowania choroby Creutzfeldta-Jakoba (B8-0114/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie badań nad sztuczną krwią (B8-0115/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie szczepionki przeciwko zapaleniu nosogardła (B8-0116/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia dla zdrowia związanego z antykoncepcją nowej generacji (B8-0117/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo i Doru-Claudian Frunzulică. Projekt rezolucji w sprawie marnotrawienia żywności (B8-0118/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19 stycznia 2017 r.)

komisja DEVE, komisja FEMM

- Wdrożenie wspólnego dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020” (2017/2012(INI))
(opinia: AFET, INTA)

komisja INTA, komisja FEMM

- Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (2017/2015(INI))
(opinia: DEVE)

komisja ECON

- W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych (2017/2005(INI))

komisja ENVI

- Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju (COM(2016)0739)) – (2017/2009(INI))
(opinia: DEVE, CULT, AGRI)

komisja REGI

- Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu (2017/2006(INI))

komisja JURI

- Kontrola stosowania prawa UE w 2015 r. (2017/2011(INI))
(opinia: PETI, AFCO)

- Sprawozdanie roczne za rok 2015 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (2017/2010(INI))
(opinia: AFCO)

- Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej (2017/2007(INI))
(opinia: IMCO)

komisja FEMM

- Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE (2017/2008(INI))
(opinia: EMPL)

komisja śledcza PANA

- Sprawozdanie w sprawie dochodzenia dotyczącego prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (2017/2013(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja AFET

- Stawienie czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się (2016/2324(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. : DEVE (art. 54 Regulaminu)
opinia: AFET (art. 54 Regulaminu)

komisja JURI

- Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. : ITRE, IMCO
opinia: EMPL, JURI, REGI

komisja FEMM

- Reakcja na łamanie praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (2016/2239(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. AFET
opinia: FEMM

- Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (2016/2142(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. CULT
opinia: FEMM, EMPL

- Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (2016/2269(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. EMPL
opinia: FEMM, ECON

- Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (2016/2301(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. INTA
opinia: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Systemy i warunki więzienne (2015/2062(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE
opinia: FEMM

- Wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (2016/2245(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. REGI
opinia: FEMM

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19 stycznia 2017 r.

komisja DEVE (art. 54 Regulaminu)

- Stawienie czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się (2016/2324(INI))
(opinia: AFET) (art. 54 Regulaminu)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 lutego 2017 r.

- Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFSD) oraz ustanowienie gwarancji dla EFSD i funduszu gwarancyjnego dla EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
komisje: AFET, DEVE, BUDG
(opinia: ECON, CONT, LIBE, INTA)

W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19 stycznia 2017 r.

- Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (2017/2015(INI))
komisje: INTA, FEMM
(opinia: DEVE)


13. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


14. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 1 marca 2017 i 2 marca 2017 r.


15. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 13.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Informacja prawna