Index 
Protokoll
PDF 266kWORD 84k
Torsdagen den 16 februari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.En luftfartsstrategi för EU (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francesca Ramirez
  3.2.Avrättningar i Kuwait och Bahrain
  3.3.Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare
 4.Välkomsthälsning
 5.Anförande av Justin Trudeau, Kanadas premiärminister
 6.Omröstning
  6.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francisca Ramírez (omröstning)
  6.2.Avrättningar i Kuwait och Bahrain (omröstning)
  6.3.Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare (omröstning)
  6.4.Bekämpande av terrorism ***I (omröstning)
  6.5.Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna ***I (omröstning)
  6.6.Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen (omröstning)
  6.7.Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (omröstning)
  6.8.Budgetkapacitet för euroområdet (omröstning)
  6.9.Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (omröstning)
  6.10.Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster (omröstning)
  6.11.Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag (omröstning)
  6.12.En luftfartsstrategi för EU (omröstning)
  6.13.Försenat genomförande av ESI-fondernas operativa program – inverkan på sammanhållningspolitiken och vägen framåt (omröstning)
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Framställningar
 11.Inkomna dokument
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. En luftfartsstrategi för EU (debatt)

Betänkande om en luftfartsstrategi för Europa [2016/2062(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Pavel Telička redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ole Christensen (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Tibor Szanyi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Anneleen Van Bossuyt (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Deirdre Clune för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout och Paloma López Bermejo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes och Nicola Caputo.

Talare: Violeta Bulc och Pavel Telička.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 16.2.2017.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 15.2.2017.)


3.1. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francesca Ramirez

Resolutionsförslag B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post och Molly Scott Cato redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 16.2.2017.


3.2. Avrättningar i Kuwait och Bahrain

Resolutionsförslag B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fabio Massimo Castaldo, och Mark Demesmaeker redogjorde för resolutionsförslagen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Alyn Smith och Fabio Massimo Castaldo redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Tunne Kelam och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias och Ignazio Corrao.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 16.2.2017.


3.3. Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare

Resolutionsförslag B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán och Ernest Urtasun redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Seán Kelly och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo och José Inácio Faria.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 16.2.2017.


4. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Georgien, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Tamar Khulordava.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

5. Anförande av Justin Trudeau, Kanadas premiärminister

Kl. 11.10–11.30 höll Kanadas premiärminister Justin Trudeau ett anförande inför parlamentet.


(Sammanträdet avbröts kl. 11.30 och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

Talare: Sander Loones och Eugen Freund.


6.1. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francisca Ramírez (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 och B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0156/2017

(ersätter B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 och B8-0168/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Javi López, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Gesine Meissner, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0043)

(Resolutionsförslagen B8-0158/2017 och B8-0169/2017 bortföll.)


6.2. Avrättningar i Kuwait och Bahrain (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 och B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0150/2017

(ersätter B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 och B8-0165/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström och Gesine Meissner, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0044)

(Resolutionsförslag B8-0151/2017 bortföll.)


6.3. Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 och B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0152/2017

(ersätter B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 och B8-0167/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ramón Jáuregui Atondo, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Gesine Meissner, för ALDE-gruppen,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga och Estefanía Torres Martínez.

Antogs (P8_TA(2017)0045)

(Resolutionsförslag B8-0166/2017 bortföll.)


6.4. Bekämpande av terrorism ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0046)

Inlägg:

Cornelia Ernst begärde före omröstningen att man skulle rösta om ändringsförslagen före omröstningen om den preliminära överenskommelsen. Parlamentet förkastade denna begäran.


6.5. Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0047)


6.6. Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen (omröstning)

Betänkande om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen [2014/2248(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (ingivet av AFCO-utskottet)

Antogs (P8_TA(2017)0048)


6.7. Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (omröstning)

Betänkande om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential [2014/2249(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso och Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (ingivet av AFCO-utskottet)

Antogs (P8_TA(2017)0049)


6.8. Budgetkapacitet för euroområdet (omröstning)

Betänkande om budgetkapacitet för euroområdet [2015/2344(INI)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Reimer Böge och Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av EFDD-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (ingivet av utskotten BUDG och ECON)

Antogs (P8_TA(2017)0050)

Inlägg:

Sander Loones begärde före omröstningen att denna skulle skjutas upp. Fabio De Masi uttryckte sitt stöd för denna begäran och Pervenche Berès yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (222 röster för, 355 röster emot, 39 nedlagda röster).

Efter omröstningen, Gianni Pittella.


6.9. Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik [2015/2103(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0051)


6.10. Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster (omröstning)

Betänkande om det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster [2016/2145(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (ingivet av ITRE-utskottet)

Antogs (P8_TA(2017)0052)


6.11. Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag (omröstning)

Betänkande om investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: en utvärdering i enlighet med artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser [2016/2148(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0053)


6.12. En luftfartsstrategi för EU (omröstning)

Betänkande om en luftfartsstrategi för Europa [2016/2062(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0054)


6.13. Försenat genomförande av ESI-fondernas operativa program – inverkan på sammanhållningspolitiken och vägen framåt (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0055)


7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Betänkande Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Betänkande Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Betänkande Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Betänkande Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


10. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 14 februari 2017

(*) Namnet konfidentiellt

Marcel Müller (nr 1438/2016), (*) (nr 1439/2016), (*) (nr 1440/2016), (*) (nr 1441/2016), Martine Roirand (nr 1442/2016), Evangelos Tsiompanidis (nr 1443/2016), David Nauta (nr 1444/2016), (*) (nr 1445/2016), (*) (nr 1446/2016), Anita Krauße (nr 1447/2016), (*) (nr 1448/2016), (*) (nr 1449/2016), (*) (nr 1450/2016), (*) (nr 1451/2016), (*) (nr 1452/2016), Karl Herr (nr 1453/2016), (*) (nr 1454/2016), Ingo Tekaat (nr 1455/2016), Juan Antonio Iborra Bernal (nr 1456/2016), Antonio Alonso Orihuela (nr 1457/2016), (*) (nr 1458/2016), (*) (nr 1459/2016), Flavio Miccono (nr 1460/2016), (*) (nr 1461/2016), (*) (nr 1462/2016), (*) (nr 1463/2016), Danielle Van Hulst (nr 1464/2016), Jens Genzer (nr 1465/2016), Philipp Schmagold (nr 1466/2016), Zbigniew Kiedacz (nr 1467/2016), Luca Ferioli (nr 1468/2016), Alfonso Diz-Lois Palomares (nr 1469/2016), (*) (nr 1470/2016), (*) (nr 1471/2016), (*) (nr 1472/2016), (*) (nr 1473/2016), (*) (nr 1474/2016), Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (nr 1475/2016), (*) (nr 1476/2016), (*) (nr 1477/2016), Simon Baraldi (nr 1478/2016), (*) (nr 1479/2016), (*) (nr 1480/2016), (*) (nr 1481/2016), (*) (nr 1482/2016), Paola Guaitoli (nr 1483/2016), Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (nr 1484/2016), (*) (nr 1485/2016), (*) (nr 1486/2016), (*) (nr 1487/2016), Constantin Bostan (nr 1488/2016), (*) (nr 1489/2016), (*) (nr 1490/2016), (*) (nr 1491/2016), Fotios Batzios (nr 1492/2016), Xavier Díez (nr 1493/2016), (*) (nr 1494/2016), Kenneth May (nr 1495/2016), Thomas Pfister (nr 1496/2016), Panagiotis Leliatsos (nr 1497/2016), Örs Orosz (nr 1498/2016), Dirk Emmermann (nr 1499/2016), Eduardo José Rodríguez Trujillo (nr 1500/2016), Marco Bava (nr 1501/2016), (*) (nr 1502/2016), (*) (nr 1503/2016), (*) (nr 1504/2016), Anita Krauße (nr 1505/2016), (*) (nr 1506/2016), (*) (nr 1507/2016), (*) (nr 1508/2016), (*) (nr 1509/2016), (*) (nr 1510/2016), (*) (nr 1511/2016), Jose Booij (nr 1512/2016), Benjamin Rzepka (nr 1513/2016), Benjamin Rzepka (nr 1514/2016), Irina Velinova (nr 1515/2016), Safa Souhail (nr 1516/2016), (*) (nr 1517/2016), (*) (nr 1518/2016), M. Carmen Méndez Altozano (nr 1519/2016), (*) (nr 1520/2016), Nicolò De Bigontina (nr 1521/2016), Jose Ignacio Rodríguez (nr 1522/2016), Juan Manuel Segarra Mucientes (nr 1523/2016), (*) (nr 1524/2016), Miguel Ángel Rodríguez Arias (nr 1525/2016), (*) (nr 1526/2016), (*) (nr 1527/2016), Rocco Sofi (nr 1528/2016), (*) (nr 1529/2016), (*) (nr 1530/2016), (*) (nr 1531/2016), (*) (nr 1532/2016), (*) (nr 1533/2016), (*) (nr 1534/2016), (*) (nr 1535/2016), (*) (nr 1536/2016), (*) (nr 1537/2016), (*) (nr 1538/2016), (*) (nr 1539/2016), (*) (nr 1540/2016), (*) (nr 1541/2016), (*) (nr 1542/2016), Ruby Harrold-Claesson (nr 1543/2016), Rosa Hernanz Herrera (nr 1544/2016), (*) (nr 1545/2016), (*) (nr 1546/2016), (*) (nr 1547/2016), (*) (nr 1548/2016), (*) (nr 1549/2016), (*) (nr 1550/2016), (*) (nr 1551/2016), (*) (nr 1552/2016), (*) (nr 1553/2016), (*) (nr 1554/2016), (*) (nr 1555/2016), (*) (nr 1556/2016), (*) (nr 1557/2016), Flavio Miccono (nr 0001/2017), (*) (nr 0002/2017), (*) (nr 0003/2017), Andrzej Halicki (nr 0004/2017), Jouko Palmroth (nr 0005/2017), Triin Saag (nr 0006/2017), (*) (nr 0007/2017), Anton Lazarus (nr 0008/2017), Adnan Saeed (nr 0009/2017), (*) (nr 0010/2017), Pedro José Romero Matos (nr 0011/2017), Hans-Joachim Czirski (nr 0012/2017), Martin Kleineidam (nr 0013/2017), (*) (nr 0014/2017), Simon Baraldi (nr 0015/2017), (*) (nr 0016/2017), Jens Genzer (nr 0017/2017), (*) (nr 0018/2017), Helmut Schwaiger (nr 0019/2017), (*) (nr 0020/2017), Georgios Floras (nr 0021/2017), Giorgio Guarino (nr 0022/2017), Giorgio Guarino (nr 0023/2017), (*) (nr 0024/2017), Simon Ferrigno (nr 0025/2017), Norbert Grass (nr 0026/2017), (*) (nr 0027/2017), (*) (nr 0028/2017), Matthieu Guillaume Chatelin (nr 0029/2017), Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (nr 0030/2017), (*) (nr 0031/2017), (*) (nr 0032/2017), (*) (nr 0033/2017), Gunars Ruskulis (nr 0034/2017), Benjamin Dieke (nr 0035/2017), Gheorghe Mihai Călinescu (nr 0036/2017), Rolf Picker (nr 0037/2017), Jonathan Tennant (nr 0038/2017), (*) (nr 0039/2017), (*) (nr 0040/2017), (*) (nr 0041/2017), (*) (nr 0042/2017), Matjaž Založnik (nr 0043/2017), (*) (nr 0044/2017), Zornitsa Stratieva (nr 0045/2017), Mark Walker-Stewart (nr 0046/2017), Elba Trujillo Mesa (nr 0047/2017), (*) (nr 0048/2017), Piotr Grabowski (nr 0049/2017), Stanisław Orlikowski (nr 0050/2017), (*) (nr 0051/2017), Patricio Oschlies Serrano (nr 0052/2017), (*) (nr 0053/2017), (*) (nr 0054/2017).

Talmannen meddelade att han den 14 februari 2017 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om syfilis (B8-0002/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Bdellovibrio bacteriovorus och multiresistent shigellos (B8-0004/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om hur elevers hälsa påverkas av tunga skolväskor (B8-0006/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om behandling av multipel skleros (B8-0007/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Duchennes muskeldystrofi (B8-0008/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om manlig infertilitet (B8-0009/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om andelen kvinnor inom vetenskapliga yrken (B8-0010/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ”individualiserad behandling” och behandlingen av leukemi (B8-0011/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccin mot salmonella (B8-0012/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om konsekvenserna av alltför stor alkoholkonsumtion bland ungdomar (B8-0013/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

CULT

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om behandling av Crohns sjukdom (B8-0014/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om lungcancer (B8-0015/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om forskning kring bakterier som bryter ned plast i haven (B8-0016/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om leishmaniasis och migrationskrisen (B8-0017/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om aerotoxiskt syndrom (B8-0018/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande av gemensamma europeiska normer för utbildning av personal inom narkomanvården (B8-0019/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om bekämpningen av sällsynta sjukdomar (B8-0020/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om klorhexidin och kolistinresistens (B8-0021/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om utvinning av energi från vardagens rörelser (B8-0023/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om mässling (B8-0027/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om självmord bland sjukvårdspersonal (B8-0028/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om extra vaccinationer som patienter tvingas ta på grund av att det är brist på trivalenta och tetravalenta vacciner (B8-0030/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om striktare kriterier för urval av civila piloter (B8-0031/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om beaktande i TEN-T-programmet av konsekvenserna av trafikbuller och avgaser för människors hälsa (B8-0032/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om villkoren för slakt av dräktiga kor (B8-0033/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om utveckling av plastförpackningar som tillverkas av återvunnet avfall från livsmedelsindustrin (B8-0034/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om utvecklingen av städfartyg (B8-0035/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om återvinning och återanvändning av julgranar (B8-0036/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om de negativa hälsoeffekterna av grillning (B8-0037/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införande av obligatoriska kvoter för komposterbara förpackningar i företagen i EU (B8-0038/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av att garantera ett omedelbart skydd för dem som utsätts för cyberspionage (B8-0039/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccinering mot rotavirus (B8-0040/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om marburgviruset (B8-0041/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om bakterierna Elizabethkingia (B8-0042/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccin mot ebola (B8-0043/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ökad förekomst av pesten (B8-0044/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om epidermal dysplasi verruciform (B8-0045/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Clostridium difficile och antibiotikaresistens (B8-0046/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om skydd av giraffer (B8-0047/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om hantavirusinfektioner (B8-0048/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om löss i hårbottnen och resistens mot sanitetsprodukter (B8-0049/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om paratuberkulos hos nötkreatur (B8-0050/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om oropoucheviruset (B8-0051/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om kompetensgarantin (B8-0052/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om skydd av djur under transport (B8-0053/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om effekten av nanopartiklar från förbränning av diesel på gravida kvinnor och foster (B8-0054/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om den växande mängden rymdskrot (B8-0055/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om kostnaderna för vård av hivpositiva migranter för medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem (B8-0056/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

BUDG

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vikten av fysisk aktivitet (B8-0057/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vindkraftparkers inverkan på miljön (B8-0058/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om införande av obligatorisk läkarundersökning av migranter som kommer till Europa (B8-0059/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om utvecklingen av elfordon i Europa (B8-0060/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om miljörisker med dammar (B8-0061/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om seismiska risker i samband med utvinning av skiffergas (B8-0062/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Gilles Lebreton. Förslag till resolution om omplacering av migranter (B8-0063/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om barns exponering för radiofrekvenser (B8-0064/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om forskning kring zikaviruset (B8-0065/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om de makroekonomiska kostnaderna för bekämpningsmedel (B8-0066/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om adiposis dolorosa (B8-0067/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Brainerd diarré (B8-0068/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om adhesiv kapsulit i skulderleden (s.k. frusen skuldra) (B8-0069/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om risken för att smaksatta vätskor till e-cigaretter är giftiga (B8-0070/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om komplext regionalt smärtsyndrom (B8-0071/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om lumpy skin disease hos nötkreatur (B8-0093/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om Coronaviruset MERS (B8-0094/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om de risker som är förknippade med insekticider (B8-0095/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om mutagenesteknik (B8-0096/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om trigeminusneuralgi (B8-0097/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om hälsoriskerna för européer med ett för stort intag av omega-3-fettsyror (B8-0098/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om poly- och perfluorerade alkylsubstanser (B8-0099/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om främjande av fagterapi (B8-0100/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om hälsorisker förknippade med protonpumpshämmare (B8-0101/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om näring till råttor som är ämnade för djurförsök (B8-0102/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (B8-0103/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om aquagen urticaria (vattenallergi) (B8-0104/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccin som innehåller aluminiumsalter (B8-0105/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om fibrodysplasia ossificans progressiva (B8-0106/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om spridning av plattmask från Nya Guinea (B8-0107/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om den ökade förekomsten av skörbjugg i de utvecklade länderna (B8-0108/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ”sockerfria” drycker (B8-0109/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vårdrelaterade infektioner i Europa (B8-0110/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om kroniska inflammatoriska sjukdomar (B8-0111/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om ökad förekomst av gikt (B8-0112/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om tidig diagnos av typ I-diabetes (B8-0113/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om diagnos av Creutzfeldt–Jakobs sjukdom (B8-0114/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om forskning kring konstgjort blod (B8-0115/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om vaccin mot inflammation i nässvalgrummet (B8-0116/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om hälsoriskerna förknippade med den senaste generationens preventivmedel (B8-0117/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Nicola Caputo och Doru-Claudian Frunzulică. Förslag till resolution om matsvinn (B8-0118/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI


12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19 januari 2017)

DEVE-utskottet, FEMM-utskottet

- Genomförande av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna (SWD(2015)0182) – Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (2017/2012(INI))
(rådgivande utskott: AFET, INTA)

INTA-utskottet, FEMM-utskottet

- Jämställdhet i EU:s handelsavtal (2017/2015(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

ECON-utskottet

- En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer (2017/2005(INI))

ENVI-utskottet

- EU:s åtgärder för hållbarhet (COM(2016)0739) - (2017/2009(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, CULT, AGRI)

REGI-utskottet

- Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (2017/2006(INI))

JURI-utskottet

- Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2015 (2017/2011(INI))
(rådgivande utskott: PETI, AFCO)

- Årsrapporten 2015 om subsidiaritet och proportionalitet (2017/2010(INI))
(rådgivande utskott: AFCO)

- Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar (2017/2007(INI))
(rådgivande utskott: IMCO)

FEMM-utskottet

- Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (2017/2008(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

Undersökningskommittén PANA

- Betänkande om undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (2017/2013(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (2016/2324(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: DEVE (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: AFET (artikel 54 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE, IMCO
rådgivande utskott: EMPL, JURI, REGI

FEMM-utskottet

- Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (2016/2239(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM

- Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (2016/2142(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: FEMM, EMPL

- Bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt (2016/2269(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: FEMM, ECON

- Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (2016/2301(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (2015/2062(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: FEMM

- Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (2016/2245(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: FEMM

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19 januari 2017)

DEVE-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (2016/2324(INI))
(rådgivande utskott: AFET) (artikel 54 i arbetsordningen)

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9 februari 2017)

- Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
utskott: AFET, DEVE, BUDG
(rådgivande utskott: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19 januari 2017)

- Jämställdhet i EU:s handelsavtal (2017/2015(INI))
utskott: INTA, FEMM
(rådgivande utskott: DEVE)


13. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


14. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1–2 mars 2017.


15. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Rättsligt meddelande