Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2328(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0030/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0030/2017

Συζήτηση :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0062

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

2. Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»(συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ. [2015/2328(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Η Silvia Costa παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Clare Moody (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Morgano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Sabine Verheyen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Νότης Μαριάς, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Λευτέρης Χριστοφόρου και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Moedas και Silvia Costa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου