Показалец 
Протокол
PDF 266kWORD 79k
Четвъртък, 2 март 2017 г. - БрюкселОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Изпълнението на програма „Творческа Европа“ (разискване)
 3.Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (разискване)
 4.Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (кратко представяне)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Време за гласуване
  6.1.Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен (гласуване)
  6.2.Асоцииране между ЕС и Ливан (предвид присъединяването на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката ***I (гласуване)
  6.5.Задължения в областта на визовата реципрочност (гласуване)
  6.6.Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (гласуване)
  6.7.Изпълнението на програма „Творческа Европа“ (гласуване)
  6.8.Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (гласуване)
  6.9.Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Внесени документи
 10.Решения относно някои документи
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 12.График на следващите заседания
 13.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Изпълнението на програма „Творческа Европа“ (разискване)

Доклад относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО [2015/2328(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa представи доклада.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: Clare Moody (докладчик по становището на комисията BUDG), Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Luigi Morgano, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sabine Verheyen, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Olaf Henkel, Момчил Неков, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Csaba Sógor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Carlos Moedas и Silvia Costa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 2.3.2017 г.


3. Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (разискване)

Доклад за изпълнението на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 година за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. [2015/2329(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Lefteris Christoforou (докладчик по становището на комисията BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (докладчик по становището на комисията AFCO), Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano и Monika Smolková.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini и Seán Kelly.

Изказаха се: Julian King и María Teresa Giménez Barbat.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 2.3.2017 г г.


4. Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (кратко представяне)

Доклад относно общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове [2016/2054(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Emma McClarkin направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab и Ricardo Serrão Santos.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 2.3.2017 г г.

(Заседанието, прекъснато в 11.10 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 11.35 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

5. Приветствие с добре дошли

Изказаха се::

—   Gianni Pittella, за да поиска налагането на санкции на Janusz Korwin-Mikke във връзка с негово изказване по време на разискване от предишния ден (председателят отговори, че председателят на Парламента ще бъде информиран за това),

—   Janusz Korwin-Mikke, за да поиска гласуването на искането за снемане на имунитета на Marine Le Pen да бъде отложено (председателят направи някои уточнения),

—   Steven Woolfe относно случая с Alexander Adamescu.

°
° ° °

Председателят приветства с добре дошъл председателя на Камарата на представителите на Мароко Habib El Malki, който зае място на официалната трибуна.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Марин льо Пен [2016/2295(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0056)


6.2. Асоцииране между ЕС и Ливан (предвид присъединяването на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0057)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


6.3. Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0058)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.4. Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0059)


6.5. Задължения в областта на визовата реципрочност (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000142/2016), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Задължения в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 1, параграф 4 от Регламент (EО) № 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Разискването се състоя на 14 декември 2016 г. (точка 20 от протокола от 14.12.2016 г).

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно задълженията на Комисията в областта на визовата реципрочност, в съответствие с член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0060)


6.6. Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (гласуване)

Доклад относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти [2016/2057(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0061)


6.7. Изпълнението на програма „Творческа Европа“ (гласуване)

Доклад относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО [2015/2328(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0062)

Изказвания

Cristian Dan Preda и Franz Obermayr относно протичането на гласуванията (председателят даде обяснения).

Silvia Costa (докладчик), за да сигнализира, че нейният терминал за гласуване не е функционирал при окончателното гласуване и че е искала да гласува „за“.


6.8. Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (гласуване)

Доклад за изпълнението на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 година за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. [2015/2329(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0063)


6.9. Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (гласуване)

Доклад относно общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове [2016/2054(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0064)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Zdzisław Krasnodębski - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias и Stanislav Polčák

Задължения в областта на визовата реципрочност - B8-0173/2017
Момчил Неков, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová и Stanislav Polčák

Доклад Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská и Nicola Caputo

Доклад Silvia Costa - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský и Stefano Maullu

Доклад María Teresa Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor и Tomáš Zdechovský

Доклад Emma McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Flavio Zanonato съобщи, че неговият терминал за гласуване не е функционирал при окончателното гласуване на доклада на Silvia Costa (A8-0030/2017) и че е искал да гласува „за“.


9. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска комисия (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Изпълнителни агенции (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски парламент (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съд на Европейския съюз (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Сметна палата (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски икономически и социален комитет (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет на регионите (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски омбудсман (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски надзорен орган по защита на данните (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска служба за външна дейност (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Агенция на Европейския съюз за основните права (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейска агенция за околната среда (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Център за преводи за органите на Европейския съюз (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейска агенция по лекарствата (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция за морска безопасност (AESM) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска железопътна агенция (AFE) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейската агенция за ГНСС (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA ) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски банков орган (ABE) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (AEAPP) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ECON

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-и ЕФР (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Девети ЕФР (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Десети ЕФР (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Единадесети ЕФР (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие SESAR (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие ECSEL (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно депресията (B8-0119/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно запазването на по-възрастните работници в активна заетост и предаването на знания (B8-0127/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно компрометирането на европейските институции във връзка с радикалния ислям (B8-0128/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Steeve Briois. Предложение за резолюция относно блокиране на присъединяването на Хърватия към Шенгенското пространство (B8-0129/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно търговията с технологии за наблюдение (B8-0130/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella и Ramon Tremosa i Balcells. Предложение за резолюция относно подкрепа за опазването на културното наследство на етническите малцинства в Европа (B8-0131/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Mireille D'Ornano и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно опазването на гепардите (B8-0132/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на проучване на задълбочаването на заплахите за биологичното разнообразие, причинени от Европейския съюз и регистрирани на негова територия (B8-0134/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA

- Nuno Melo. Предложение за резолюция относно употребата на канабис (B8-0135/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно информационните дейности във връзка с новите видове наркотици (B8-0136/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Mireille D'Ornano и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно въвеждането на видеонаблюдение в европейските кланици (B8-0137/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg и Ivan Štefanec. Предложение за резолюция относно борбата с дискриминацията, основана на раса, религия и гражданство (B8-0138/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET


10. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (2016/2301(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

комисия JURI

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET, JURI (член 104 от Правилника за дейността)


11. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат предложени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


12. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 13 март 2017 до 16 март 2017 г.


13. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 12.50 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Правна информация