Indekss 
Protokols
PDF 243kWORD 76k
Ceturtdiena, 2017. gada 2. marts - BriseleGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Programmas "Radošā Eiropa" īstenošana (debates)
 3.Programmas "Eiropa pilsoņiem" īstenošana (debates)
 4.Kopējā tirdzniecības politika saistībā ar nepieciešamību nodrošināt dzīvās dabas ilgtspējību (īss izklāsts)
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Pieprasījums atcelt Marine Le Pen imunitāti (balsošana)
  6.2.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums starp ES un Libānu (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.ES un Lihtenšteinas nolīgums par papildu noteikumiem attiecībā uz finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.Informācijas apmaiņas mehānisma izveide attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem enerģētikas jomā ***I (balsošana)
  6.5.Pienākumi vīzu savstarpējības jomā (balsošana)
  6.6.Iespējas uzlabot zāļu pieejamību (balsošana)
  6.7.Programmas "Radošā Eiropa" īstenošana (balsošana)
  6.8.Programmas "Eiropa pilsoņiem" īstenošana (balsošana)
  6.9.Kopējā tirdzniecības politika saistībā ar nepieciešamību nodrošināt dzīvās dabas ilgtspējību (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 11.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 12.Nākamo sēžu datumi
 13.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Programmas "Radošā Eiropa" īstenošana (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1718/2006/EK, Lēmumu Nr. 1855/2006/EK un Lēmumu Nr. 1041/2009/EK, īstenošanu [2015/2328(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Silvia Costa (A8-0030/2017).

Silvia Costa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Clare Moody (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Luigi Morgano S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Sabine Verheyen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Carlos Moedas un Silvia Costa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2.3.2017. protokola 5.7. punkts.


3. Programmas "Eiropa pilsoņiem" īstenošana (debates)

Ziņojums par Padomes 2014. gada 14. aprīļa Regulas (ES) Nr. 390/2014, ar ko izveido programmu “Eiropa pilsoņiem” laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, īstenošanu [2015/2329(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017).

María Teresa Giménez Barbat iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Lefteris Christoforou (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā un Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Laurenţiu Rebega ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano un Monika Smolková.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini un Seán Kelly.

Uzstājās Julian King un María Teresa Giménez Barbat.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2.3.2017. protokola 5.8. punkts.


4. Kopējā tirdzniecības politika saistībā ar nepieciešamību nodrošināt dzīvās dabas ilgtspējību (īss izklāsts)

Ziņojums par ES kopējo tirdzniecības politiku saistībā ar nepieciešamību nodrošināt dzīvās dabas ilgtspējību [2016/2054(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Emma McClarkin (A8-0012/2017).

Emma McClarkin iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab un Ricardo Serrão Santos.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2.3.2017. protokola 5.9. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.10 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 11.35.)


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Oficiāla sveikšana

Uzstājās:

—   Gianni Pittella, lai pieprasītu piemērot sankcijas Janusz Korwin-Mikke par izteikumiem iepriekšējās dienas debašu laikā (sēdes vadītājs atbildēja, ka par to tiks informēts Parlamenta priekšsēdētājs),

—   Janusz Korwin-Mikke, lai lūgtu atlikt balsošanu par pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus),

—   Steven Woolfe – par Alexander Adamescu lietu.

°
° ° °

Sēdes vadītājs sveica Marokas Pārstāvju palātas priekšsēdētāju Habib El Malki, kas bija ieņēmis vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Pieprasījums atcelt Marine Le Pen imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti [2016/2295(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0047/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0056).


6.2. Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums starp ES un Libānu (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0057).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


6.3. ES un Lihtenšteinas nolīgums par papildu noteikumiem attiecībā uz finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0058).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.4. Informācijas apmaiņas mehānisma izveide attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem enerģētikas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par informācijas apmaiņas mehānisma izveidi sakarā ar starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā un par Lēmuma Nr. 994/2012/ES atcelšanu [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0059).


6.5. Pienākumi vīzu savstarpējības jomā (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000142/2016) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Saistības vīzu savstarpējības jomā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 539/01 1. panta 4. punktu (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).

Debates notika 2016. gada 14. decembrī (14.12.2016. protokola 20. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu iesniedza Claude Moraes LIBE komitejas vārdā par Komisijas pienākumiem attiecībā uz vīzu savstarpējību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 539/2001 1. panta 4. punktu (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0060).


6.6. Iespējas uzlabot zāļu pieejamību (balsošana)

Ziņojums par ES iespējām uzlabot zāļu pieejamību [2016/2057(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0061).


6.7. Programmas "Radošā Eiropa" īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1718/2006/EK, Lēmumu Nr. 1855/2006/EK un Lēmumu Nr. 1041/2009/EK, īstenošanu [2015/2328(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Silvia Costa (A8-0030/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0062).

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda un Franz Obermayr – par balsošanas norisi (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus).

Silvia Costa (referente) – lai paziņotu, ka galīgās balsošanas laikā nedarbojās viņas balsošanas iekārta un ka viņa gribēja balsot “par”.


6.8. Programmas "Eiropa pilsoņiem" īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Padomes 2014. gada 14. aprīļa Regulas (ES) Nr. 390/2014, ar ko izveido programmu “Eiropa pilsoņiem” laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, īstenošanu [2015/2329(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0063).


6.9. Kopējā tirdzniecības politika saistībā ar nepieciešamību nodrošināt dzīvās dabas ilgtspējību (balsošana)

Ziņojums par ES kopējo tirdzniecības politiku saistībā ar nepieciešamību nodrošināt dzīvās dabas ilgtspējību [2016/2054(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Emma McClarkin (A8-0012/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0064).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Zdzisław Krasnodębski ziņojums - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias un Stanislav Polčák

Pienākumi vīzu savstarpējības jomā - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová un Stanislav Polčák

Soledad Cabezón Ruiz ziņojums - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská un Nicola Caputo

Silvia Costa ziņojums - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský un Stefano Maullu

María Teresa Giménez Barbat ziņojums - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor un Tomáš Zdechovský

Emma McClarkin ziņojums - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

Flavio Zanonato paziņoja, ka galīgās balsošanas par Silvia Costa ziņojumu (A8-0030/2017) laikā nedarbojās viņa balsošanas iekārta un ka viņš gribēja balsot “par”.


9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — izpildaģentūras (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 – 2016/2164(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC)),

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ECON

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, IMCO

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8. EAF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 9. EAF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 10. EAF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 11. EAF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — gaisa satiksmes drošība (SESAR kopuzņēmums) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — aeronautika un vide (kopuzņēmums "Clean Sky") (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, REGI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Novatorisku medikamentu ierosmes 2. kopuzņēmums (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

2. Deputātu iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par depresiju (B8-0119/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gados vecāku darba ņēmēju nodarbinātības saglabāšanu un zinātības nodošanu (B8-0127/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas iestāžu kompromisu ar radikālo islāmu (B8-0128/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Horvātijas pievienošanās Šengenas zonai bloķēšanu (B8-0129/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par novērošanas tehnoloģiju tirdzniecību (B8-0130/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella un Ramon Tremosa i Balcells. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu etnisko minoritāšu mantojuma saglabāšanai Eiropā (B8-0131/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Mireille D'Ornano un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gepardu aizsardzību (B8-0132/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tāda pētījuma sekmēšanu, ar kuru padziļināti pēta bioloģiskās daudzveidības apdraudējumu, ko rada Eiropas Savienība un kas tajā tiek novērots (B8-0134/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

INTA

- Nuno Melo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par marihuānas lietošanu (B8-0135/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par informēšanas pasākumu par jaunām narkotiskajām vielām (B8-0136/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Mireille D'Ornano un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par videonovērošanas ieviešanu Eiropas kautuvēs (B8-0137/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg un Ivan Štefanec. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret diskrimināciju rases, reliģijas un valstspiederības dēļ (B8-0138/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET


10. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

AFET komiteja

- Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (2016/2301(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

JURI komiteja

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET, JURI (Reglamenta 104. pants)


11. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


12. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 13. marta līdz 2017. gada 16. martam.


13. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Juridisks paziņojums