Index 
Notulen
PDF 240kWORD 76k
Donderdag 2 maart 2017 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoering van het programma "Creatief Europa" (debat)
 3.Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" (debat)
 4.Gemeenschappelijk handelsbeleid in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna (korte presentatie)
 5.Welkomstwoord
 6.Stemmingen
  6.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (stemming)
  6.2.Euro-mediterrane overeenkomst EU-Libanon (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Overeenkomst EU-Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten op energiegebied ***I (stemming)
  6.5.Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid (stemming)
  6.6.Opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen (stemming)
  6.7.Uitvoering van het programma "Creatief Europa" (stemming)
  6.8.Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" (stemming)
  6.9.Gemeenschappelijk handelsbeleid in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Ingekomen stukken
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Uitvoering van het programma "Creatief Europa" (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten nr. 1718/2006/EG, nr. 1855/2006/EG en nr. 1041/2009/EG [2015/2328(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Clare Moody (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Luigi Morgano, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Sabine Verheyen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas en Silvia Costa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 2.3.2017.


3. Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad van 14 april 2014 tot vaststelling van het programma "Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020 [2015/2329(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lefteris Christoforou (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, en Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano en Monika Smolková.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en María Teresa Giménez Barbat.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 2.3.2017.


4. Gemeenschappelijk handelsbeleid in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna (korte presentatie)

Verslag over het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna [2016/2054(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Emma McClarkin presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab en Ricardo Serrão Santos.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.9 van de notulen van 2.3.2017.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.10 uur onderbroken en om 11.35 uur hervat.)


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

5. Welkomstwoord

Het woord wordt gevoerd door:

—   Gianni Pittella, om te vragen dat er sancties worden getroffen tegen Janusz Korwin-Mikke, wegens diens uitlatingen tijdens een debat gisteren (de Voorzitter antwoordt dat de voorzitter van het Parlement hierover zal worden ingelicht),

—   Janusz Korwin-Mikke, om te vragen dat de stemming over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen wordt uitgesteld (de Voorzitter geeft nadere bijzonderheden),

—   Steven Woolfe, over het geval van Alexander Adamescu.

°
° ° °

De Voorzitter verwelkomt de voorzitter van de Marokkaanse Tweede Kamer, Habib El Malki, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen [2016/2295(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0056)


6.2. Euro-mediterrane overeenkomst EU-Libanon (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0057)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


6.3. Overeenkomst EU-Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0058)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.4. Mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten op energiegebied ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied en tot intrekking van Besluit nr. 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0059)


6.5. Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000142/2016) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 december 2016 (punt 20 van de notulen van 14.12.2016).

Ontwerpresolutie, overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediend door Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over de verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0060)


6.6. Opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen (stemming)

Verslag over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen [2016/2057(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0061)


6.7. Uitvoering van het programma "Creatief Europa" (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten nr. 1718/2006/EG, nr. 1855/2006/EG en nr. 1041/2009/EG [2015/2328(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0062)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda en Franz Obermayr, over het verloop van de stemmingen (de Voorzitter geeft toelichting).

Silvia Costa (rapporteur), om te melden dat haar stemapparaat niet werkte tijdens de eindstemming, en dat zij vóór had willen stemmen.


6.8. Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad van 14 april 2014 tot vaststelling van het programma "Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020 [2015/2329(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0063)


6.9. Gemeenschappelijk handelsbeleid in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna (stemming)

Verslag over het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna [2016/2054(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0064)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Zdzisław Krasnodębski - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias en Stanislav Polčák

Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová en Stanislav Polčák

Verslag Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská en Nicola Caputo

Verslag Silvia Costa - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský en Stefano Maullu

Verslag María Teresa Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor en Tomáš Zdechovský

Verslag Emma McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Flavio Zanonato heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de eindstemming over het verslag Silvia Costa (A8-0030/2017) en dat hij vóór had willen stemmen.


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015 : Algemene begroting van de EU - Uitvoerende agentschappen (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Rekenkamer (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Kwijting 2015: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Kwijting 2015: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2015: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Kwijting 2015: Europees Milieuagentschap (EMA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2015: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

CULT

- Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA/EEA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2015: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2015: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2015: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Europees Spoorwegbureau (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2015: Europese Politieacademie (Cepol) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Kwijting 2015: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PECH

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2015: Voorzieningsagentschap van Euratom (AA) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Europese Politiedienst (Europol) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

FEMM

- Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL, ECON

- Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, IMCO

- Kwijting 2015: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015 : Algemene begroting van de EU - 8e EOF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU - 9e EOF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU - 10e EOF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU - 11e EOF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2015: Internationale Organisatie voor fusie-energie (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming - Luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky – luchtvaart en milieu (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming - biogebaseerde industrieën (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, REGI

- Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over depressie (B8-0119/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het aan het werk houden van oudere werknemers en de overdracht van knowhow (B8-0127/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over verregaande toegeeflijkheid van de Europese instellingen ten opzichte van de radicale islam (B8-0128/2017)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Steeve Briois. Ontwerpresolutie over het tegenhouden van de toetreding van Kroatië tot het Schengengebied (B8-0129/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over de handel in bewakingstechnologie (B8-0130/2017)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella en Ramon Tremosa i Balcells. Ontwerpresolutie over steun voor het behoud van het erfgoed van etnische minderheden in Europa (B8-0131/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT

- Mireille D'Ornano en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de bescherming van de jachtluipaard (B8-0132/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het bevorderen van een diepgaand onderzoek naar de bedreigingen voor de biodiversiteit door en in de Europese Unie (B8-0134/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

INTA

- Nuno Melo. Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over cannabisgebruik (B8-0135/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over voorlichting over nieuwe drugs (B8-0136/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

LIBE

- Mireille D'Ornano en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de invoering van videocontrole in Europese slachthuizen (B8-0137/2017)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg en Ivan Štefanec. Ontwerpresolutie over de bestrijding van discriminatie op grond van ras, godsdienst of nationaliteit (B8-0138/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET


10. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie AFET

- Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens (2016/2301(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

Commissie JURI

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: AFET, JURI (artikel 104 van het Reglement)


11. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


12. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 13 maart 2017 t/m 16 maart 2017.


13. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Juridische mededeling